ابوالفضل قدیری بازرس شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت مشاور اقتصادی

نام و نام خانوادگی  : ابوالفضل قدیری

سمت : بازرس شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت

رزومه فعالیت

در سال 1374 لغایت 1378 مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارگران پارس پامچال

در سال 1378 لغایت حال حاضر مدیر عامل شرکت تعاونی اعتبار کارگران پارس پامچال