معرفی

آقای دکتر محمد افشار مهندسی هسته ای | پرتوپزشکی

پیشینه تحصیلی:

M.Sc.: Medical Radiation major, School of Electrical and Computer Engineering,
university Advanced Technology Esfahan

Thesis Title: Design and Consideration Gas Multiwire proportional counter
and Fast signal processing

B. Sc: Electrical Engineering-power system, Department of Electrical
Engineering, Qazvin
Thesis Title: Distributed generation networks

تسلط بر زبان :

 Persian(Farsi): Mother Tongue
English: Advanced
Turkish: Advanced

“مسئول کارگروه مهندسی هسته ای سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز”

Mohamad Afshar

مقالات دکتر محمد افشار :

در زیر تعداد 31 مقاله منتشر شده توسط دکتر محمد افشار را جهت مطالعه به نمایش میکذاریم .

1-6th international congress of the Iranian society of gynaecological oncology;

Design a hadron therapy center with Geant4

ششمین کنگره بین المللی جامعه انکولوژی زنان و زایمان ایران ؛ یک مرکز درمانی هادرون با Geant4 طراحی کنید

2-The First International Congress Challenges in Pediatric Hematology & Oncology ongress;

Proton Therapy for Pediatric Conditions with Geant4

اولین چالش های کنگره بین المللی در هماتولوژی کودکان و انکولوژی پروتون درمانی برای شرایط کودکان با Geant4 دکتر محمد افشار

3- The First International Congress Challenges in Pediatric Hematology & Oncology Congress;

Proton Therapy for mediastinal Tumors with Geant4

اولین کنگره بین المللی چالش ها در هماتولوژی کودکان و کنگره انکولوژی ؛ پروتون درمانی برای تومورهای مدیاستن با Geant4

4- The First International Congress Challenges in Pediatric Hematology & Oncology ongress;

Comparative proton beamtherapy and photons with Geant4

اولین چالش های کنگره بین المللی در هماتولوژی کودکان و انکولوژی پرتو درمانی مقایسه ای پروتون و فوتون ها با Geant4 دکتر محمد افشار

5- The Second International Gastrointestinal Cancer Congress;

مقایسه روش فاز کنتراست با روش معمول تضعیف در تصویربرداری اشعه ایکس تشخیصی تومورهای کوچک

6- The Second International Gastrointestinal Cancer Congress;

Proton Beam Therapy for Lung Cancer Compared with conventional radiotherapy with Geant4

دومین کنگره بین المللی سرطان دستگاه گوارش ؛ پرتوی پرتو درمانی برای سرطان ریه در مقایسه با رادیوتراپی معمولی با Geant4

7- The Second International Gastrointestinal Cancer Congress;

New methods of treatment for Sarcomas with Proton Beam by Geant4

دومین کنگره بین المللی سرطان دستگاه گوارش ؛ روش های جدید درمان Sarcomas با پرتوی پروتون توسط Geant4 دکتر محمد افشار

8- 2nd national seminar on optimization in radiation therapy The advantages and disadvantages of photons beam therapy VS proton beam therapy

دومین سمینار ملی بهینه سازی در پرتودرمانی مزایا و معایب پرتو درمانی فوتون در مقابل پرتوی درمانی پروتون

9-2nd national seminar on optimization in radiation therapy

Therapy by Proton beam for Base of Skull Tumors with Geant4 compared with photon beam

دومین سمینار ملی بهینه سازی در پرتودرمانی درمان پرتو پروتون برای تومورهای پایه جمجمه با Geant4 در مقایسه با فوتون

10-2nd national seminar on optimization in radiation therapy

New method of Therapy with Proton for the Central Nervous System with Geant4 code

دومین سمینار ملی بهینه سازی در پرتودرمانی روش جدید درمان با پروتون برای سیستم عصبی مرکزی با کد Geant4

11-19 th Iranian congress of Nuclear Medicine;

Proton beam comparison with photon beam therapy for Conditions of the Eye with Geant4

کنگره پزشکی هسته ای ایران ؛ مقایسه پرتوی پروتون با پرتو درمانی فوتون برای شرایط چشم با Geant4

12- 7th International congress of the Iranian society of gynaecological oncology;

بررسی اثرات بیولوژیک پروتون تراپی نسبت فوتون تراپی و ارزبابی تفاوتهای این دو روش در درمان سرطان در سرطان زنان

13-7th International congress of the Iranian society of gynaecological oncology

بررسی مالحظات اقتصادی دو روش درمانی پرتون تراپی و فوتون تراپی در درمان سرطان زنان

14-7th International congress of the Iranian society of gynaecological oncology

کاربردهای بالینی متدوال در درمان سرطان به وسیله پروتون تراپی

15-8th National Conference on Physics PNU in Shiraz  

طراحی و ساخت پیشتقویت کننده سریع حساس به بار با نویز پایین برای آشکارسازهای تابش هستهای

16-8th National Conference on Physics PNU in Shiraz 

طراحی و ساخت سیستم پردازش سیگنال آشکارساز سنتیالسیون با قابلیت تفکیک ذرات آلفا بتا

17-8th National Conference on Physics PNU in Shiraz 

طراحی، شبیهسازی آشکارساز اتاقک یونش برای اندازهگیری مقدار دوز ناشی از تشعشعات ذرات آلفا-بتا-گاما با نرم افزار گارفیلد

18- The second conference of science, engineering and environmental technologies

شبیهسازی آشکارساز اتاقک یونش برای آشکارسازی ذرات آلفا ناشی تشعشات گاز رادون محیط زیست

19-2nd national seminar on optimization in radiation therapy

Treatment of mediastinal Tumors with proton beam therapy with FLUKA Code

دومین سمینار ملی بهینه سازی در پرتودرمانی درمان تومورهای مدیاستین با پرتودرمانی با کد FLUKA

20- 20th Annual Meeting of Iranian society of nuclear medicine

بررسی تاثیر هندسه و محتوای حجم فعال آشکارساز اتاقک یونش بر پاسخ و کارایی آن

21- 20th Annual Meeting of Iranian society of nuclear medicine

بررسی، محاسبه و شبیهسازی عوامل موثر بر جریان اشباع و جریان نشتی آشکارساز اتاقک یونش با هندسه استوانهای

22- 20th Annual Meeting of Iranian society of nuclear medicine

محاسبه و شبیهسازی بازدهی آشکارساز اتاقک یونش با هندسه استوانهای مورد استفاده در سیستم تصویربرداری اشعه ایکس تشخیصی

23-20th Annual Meeting of Iranian society of nuclear medicine

طراحی و شبیهسازی آشکارساز اتاقک یونش برای سیستمهای پرتودهی با دوز باال

24-20th Annual Meeting of Iranian society of nuclear medicine

بررسی تاثیر جنس و ضخامت الکترودهای آشکارساز اتاقک یونش بر شدت میدانهای اعمالی به اتاقک

25-20th Annual Meeting of Iranian society of nuclear medicine

New treatment by Proton beam comparison with photon beam therapy for uveal melanoma
with Fluka code

بیستمین نشست سالانه جامعه پزشکی هسته ای ایران درمان جدید با مقایسه پرتوی پروتون با پرتودرمانی برای ملانوم یوول با کد Fluka

26-20th Annual Meeting of Iranian society of nuclear medicine

Treatment by Proton Beam Therapy for Chordomas and chondrosarcomas by FLUKA CODE

بیستمین نشست سالانه جامعه پزشکی هسته ای ایران درمان با پرتوی درمانی Chordomas و chondrosarcomas توسط FLUKA CODE

27-27th annual congress of cancer institute of Iran

طراحی و شبیه سازی آشکارساز اتاقک یونش برای اندازهگیری مقدار دز ناشی از پرتوهای موجود در سیستمهای پزشکی هستهای

28- The 23rd International Conference On Nuclear Engineering in IRAN

شبیهسازی آشکارساز اتاقک یونش برای دوزسنجی سیستمهایی با آهنگ دوز پایین

29-The 21th Annual & 6th International Nuclear Medicine & Molecular Imaging

simulatin and fabrication four channel fast charge sensitive preamplifier with low noise for detctor used in nuclear medical imaging system

بیست و یکمین سال و ششمین دوره پزشکی هسته ای بین المللی و تصویربرداری مولکولی سیمولاتین و ساخت پیش تقویت کننده حساس به شارژ سریع چهار کانال با کم سر و صدا برای ردیاب مورد استفاده در سیستم تصویربرداری پزشکی هسته ای

30- The 21th Annual & 6th International Nuclear Medicine & Molecularimaging

design and fabrication High gain and low noise amplifier for MCPC detector used in
nuclear imaging system

بیست و دومین سالانه و ششمین پزشکی هسته ای بین المللی و تصویربرداری مولکولی طراحی و ساخت تقویت کننده سود بالا و کم صدا برای ردیاب MCPC مورد استفاده در سیستم تصویربرداری هسته ای

31- The 21th Annual & 6th International Nuclear Medicine & Molecularimaging

Design and consideration Multi wire proportional counter for low energy x-ray

بیست و یکمین سال و ششم پزشکی هسته ای بین المللی و تصویربرداری مولکولی طراحی و در نظر گرفتن شمارنده متناسب چند سیمه برای اشعه ایکس با انرژی کم

افتخارهای کسب شده توسط دکتر محمد افشار :

در زیر هفت افتخار کسب شده توسط دکتر محمد افشار جهت مطالعه به نمایش گذاشته شده است .

1-پژوهشگر برتر در چهارمین جشنواره جهادگران علم و فناوری کشور

2-مقاله برتر در کنگره بین المللی سرطان خون کودکان

3-چاپ بیشترین طرحهای ارائه شده در کتابچه طرح جشنواره جهادگران علم و فناوری

4-برگزیده برتر در نخستین جشنواره دانشجویی علمی و پژوهشی استان البرز

5-مبتکر برگزیده در دومین نمایشگاه محصوالت دانش بنیان قزوین

6 -طرح برتر در جشنواره علمی پژوهشی شهید تهرانی مقدم

7-طرح برگزیده برتر در جشنواره ایده ها در پارک علم و فناوری قزوین

کتاب چاپ شده دکتر محمد افشار :

حل المسائل آشکارسازی و اندازهگیری تابش نول

ثبت اختراعات دکتر محمد افشار :

هشت اختراع ثبت شده توسط دکتر محمد افشار جهت مطالعه بارگذاری شده است .

1-طراحی و ساخت پیش تقویت کننده سریع حساس به بار با نویز پایین برای آشکاسازهای تابش هسته ای نشریه اختراعات سازمان علمی پژوهشی استان البرز

2-طراحی و ساخت تقویتکننده چهارکاناله با گین باال و نویز پایین برای آشکاساز حساس به مکان سازمان ثبت اختراع و مالکیتهای معنوی

3-طراحی و ساخت پیش تقویت کننده چهارکاناله حساس به بار با گین باال و نویز پایین برای آشکاساز حساس به مکان سازمان ثبت اختراع و مالکیتهای معنوی

4-طراحی و ساخت سیستم پردازش سیگنال برای آشکاساز سنتیالسیون سازمان ثبت اختراع و مالکیتهای معنوی

5 -طراحی و ساخت آشکارساز تناسبی چندسیمی و پردازش سیگنال متناسب آن نشریه اختراعات سازمان علمی پژوهشی استان البرز

6-طراحی و ساخت دزیمتر با انرژی پایین مورد استفاده در مراکز پزشکی هسته ای نشریه اختراعات سازمان علمی پژوهشی استان البرز

7 -طراحی و ساخت دزیمتر دقیق با انرژی باال مورد استفاده در مراکزرادیوتراپی نشریه اختراعات سازمان علمی پژوهشی استان البرز

8-طراحی و ساخت آلودگی سنج سطحی برای مواد رادیو اکتیو سازمان ثبت اختراع و مالکیتهای معنوی

سابقه طرحهای تحقیقاتی دکتر محمد افشار :

دوازده طرح تحقیقاتی دکتر محمد افشار در زیر جهت مطالعه بارگذاری شده است .

1 -طراحی سامانه های تصویربرداری ایکس ری انواع مختلف-خودرو-کامیون..

2-طراحی و ساخت سیستم پردازش سیگنال آشکارساز اتاقک یونش در مد پالس صنایع دفاع

3-طراحی و شبیهسازی و ساخت آشکارساز چند سیمه حساس به مکان سازمان علمی و پژوهشی لبرز

4-طراحی و شبیهسازی آشکارساز اتاقک یونش با صفحات کشویی صنایع دفاع

5-طراحی و ساخت آشکارساز اتاقک یونش با هندسه استوانه ای صنایع دفاع

6-شبیه سازی یک مرکز هادرون تراپی با کد Geant4 سازمان علمی و پژوهشی

7 -طراحی و ساخت دزیمتر با هندسه مربعی برای اندازهگیری میزان دز ناشی از سیستمهای پزشکی هستهای و رادیوتراپی صنایع دفاع

8 -طراحی، شبیهسازی و ساخت دزیمتر با هندسه استوانهای برای اندازهگیری میزان دز ناشی از سیستمهای پزشکی هستهای و رادیوتراپی صنایع دفاع

9 -طراحی، شبیه سازی و ساخت نمایشگر پرتابل آلودگی های ناشی از ذرات مواد رادیواکتیو آلفا-بتا-گاما با روش سنتیالسیون مدل SCINT 124 LB سازمان بسیج علمی

10 -طراحی، شبیه سازی و ساخت اتاقک یونش آنالین بتا اسالید مدل 451B Model Victoreen( سازمان بسیج علمی و صنایع دفاع

11 -طراحی و ساخت 3 نمونه تقویتکننده سریع با نویز پایین برای پژوهشگاه دانشهای بنیادی

12-طراحی کراولر اشعه ایکس تصویربرداری خطوط لوله نفت و گاز صنایع دفاع

مهارتهای نرم افزاری دکتر محمد افشار :

Master in MATLAB

Master in Microsoft Office

Good in Fluka

Master in Geant4

Good in MCNP

Master in Labview

Master in Preteus

Good in PLC

#Master in C++ & C

Good in AVR

Good in Altium Designer

Good in CSS & EPICS

Good in Garfield C++

Good in Orcad Capture

مسئولیتهای حرفه ای دکتر محمد افشار :

سیزده مورد مسئولیت حرفه ای دکتر محمد افشار در زیر بارگذاری شده است ( جهت مطالعه ) .

1-دبیر انجمن هسته ای دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته

2-دبیر جشنواره ی حرکت دانشگاه در هفتمین دوره ی جشنواره در شیراز

3-مسئول بسیج سازندگی دانشگاه تحصیالت تکمیلی و فناوری پیشرفته

4-عضو کمیتهی انضباطی دانشگاه تحصیالت تکمیلی و فناوری پیشرفته

5-مسئول کارگروه هستهای سازمان بسیج علمی پژوهشی استان البرز

6-عضو شورای صنفی دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته

7-عضو خانهی نخبگان سازمان بسیج علمی پژوهشی استان البرز و کشور

8-مسئول فرهنگی جوانان موسسهی مردم نهاد همیاران مینودر

9-عضو هیئت تحریریه سازمان سازمان بسیج علمی پژوهشی استان البرز

10-مسئول کارگروه برق و الکترونیک سازمان بسیج علمی پژوهشی استان البرز

11 -داور طرح های سازمان بسیج علمی و پژوهشی استان قزوین

12 -مسئول مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری

13 -مسئول کانون بسیج مهندسین صنعت قزوین

فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دکتر محمد افشار :

1-تقدیر نامه از طرف سازمان بهزیستی جهت فعالیت در زمینهی کودکان کار و خیابان-حمایت مبتلایان به بیماری ایدز-و کارآفرینی برای افراد بیبضاعت

2-فعالیت مستمردر زمینهی کاهش آسیبها و توانمندسازی اهالی محلهی نواب 5 سال

3-فعالیت مستمر در زمینهی اوقات فراغت و برگزاری دورههای آموزشی برای کودکان ونوجوانان محلهی نواب
5 سال

4-برگزاری مسابقات محلی و آسیب شناسی کودکان کارو خیابان 5 سال

5-برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشجویان و برگزاری جشنهای کودک ونوجوان 5 سال

6-فعالیت در زمینهی استعدادیابی و پرورش استعداد کودکان ونوجوانان 5 سال

7 -تدریس دروس ریاضیات-فیزیک-زبان انگلیسی برای نوجوانان و جوانان بیبضاعت 5 سال

گواهینامه دورهای تخصصی دکتر محمد افشار :

1 -اولین دوره مدرسه شتابدهندههای ذرات ایران سازمان انرژی اتمی ایران-10 روز

2 -اولین دوره مدرسه حفاظ سازی و دزیمتری سازمان انرژی اتمی ایران-20 روز

3-هفتمین دوره کاربران آزمایشگاه چشمهی نور ایران پژوهشگاه دانشهای بنیادی-2 روز

4-کارگاه آموزشی کد هسته ای Geant4 دانشگاه خواجه نصیر-4 روز

5 -کارگاه آموزشی نرم افزار MATLAB سازمان فنی حرفهای-170 ساعت

6 -کارگاه آموزشی کد هسته ای FLUKA دانشگاه فناوری پیشرفته-24 ساعت

7 -دوره آموزشی الکترونیک هستهای دانشگاه فناوری پیشرفته-32ساعت

8 -کارگاه آموزشی کد هسته ای MCNP دانشگاه فناوری پیشرفته-16 ساعت

9 -دوره آموزشی کنترل کیفیت در تصاویر ترکیبی در پزشکی هستهایبیمارستان رضوی-8 ساعت

10 -کارگاه آموزشی کد هسته ای Fluent & Gambit دانشگاه فناوری پیشرفته-40 ساعت

11 -کارگاه آموزشی نرم افزار Cell In Particle دانشگاه فناوری پیشرفته-20 ساعت

12 -کارگاه آموزشی نرم افزار Reactor UTRS دانشگاه فناوری پیشرفته-12 ساعت

13 -دوره آموزشی الگوریتم PSO & GA دانشگاه فناوری پیشرفته-20 ساعت

14 -دوره آموزشی علمی و فناوری شهید تهرانی مقدم دانشگاه علوم تحقیقات تهران-4 روز

15 -دوره ارزش گذاری اختراع در جشنواره رویش بنیاد نخبگان استان سمنان-4 ساعت

گواهینامه دورهای عمومی دکتر محمد افشار :

1 -دوره آموزشی مدیریت استراتژیک و امنیت اطالعات در سازمان دانشگاه شیراز-3 ساعت

2 -دوره آموزشی روش تحقیق و مقاله نویسی دانشگاه فناوری پیشرفته-20 ساعت

3 -دوره آموزشی روشهای پیدا کردن مجله مناسب انجمن خون و سرطان کودکان ایران-3 ساعت

4 -دوره آموزشی آشنایی با سرقتهای علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران-3 ساعت

5 -کارگاه آموزشی آشنایی با توسعه پایدار دانشگاه فناوری پیشرفته-3 ساعت

6 -کارگاه آموزشی نجوم پیشرفته و مقدماتی دانشگاه زاهدان-4 ساعت

7 -کارگاه آموزشی نحوه نگارش نامه به سردبیر مجله انجمن خون و سرطان کودکان ایران -3 ساعت

8 -کارگاه آموزشی نویسنده چی کسی است؟ انجمن خون و سرطان کودکان ایران -3 ساعت

9 -کارگاه آموزشی گزارش نمونه محصول انجمن خون و سرطان کودکان ایران -3 ساعت

10 -کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت در کار دانشگاه فناوری پیشرفته-3 ساعت

11 -کارگاه آموزشی طراحی پوستر انجمن خون و سرطان کودکان ایران -3 ساعت

12 -کارگاه آموزشی نکات مهم در نوشتن مقاالت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران -3 ساعت

13 -کارگاه آموزشی ICDL دانشگاه فناوری پیشرفته-4 ساعت

14 -دوره تخصصی از علم تا ثروت و ایده های نو بنیاد نخبگان آذربایجان غربی 6 ساعت

کنفرانسها و همایشها حضور یافته دکتر محمد افشار :

1 -نوزدهمین کنگره سالیانه پزشکی هستهای و تصویربرداری مولکولی دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 -بیستمین کنگره سالیانه پزشکی هستهای و تصویربرداری مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3 -بیستیکمین کنگره سالیانه پزشکی هستهای و تصویربرداری مولکولی بیمارستان رضوی مشهد

4 -دومین کنفرانس علوم مهندسی و فناوریهای محیط زیست بیمارستان رضوی مشهد

5 -جشنواره تجلیل از جهادگران بسیجی عرصه علم، پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

6 -اولین کنگره بینالمللی هماتولوژی و آنکولوژی کودکان بیمارستان محک

7 -دومین کنفرانس شتابدهنده ذرات و کاربرد آنها پژوهشگاه دانشهای بنیادی

8 -چهارمین جشنواره جهادگران بسیجی عرصه علم، پژوهش و فناوری دانشگاه علوم تحقیقات

9 -جشنواره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور کرج

10 -دومین کنگره بینالمللی سرطانهای دستگاه گوارش هتل المپیک

11 -بیستسومین کنفرانس هستهای ایران دانشگاه علوم تحقیقات تهران

12 -هفتمین کنگره سالیانه سرطانهای زنان ایران بیمارستان فرهیختگان

13 -دومین کنگره بینالمللی بهینه سازی در روشهای رادیوتراپی هتل پردیسان مشهد

14 -ششمین کنگره سالیانه سرطانهای زنان ایران بیمارستان میالد تهران

15 -هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور شیراز

16 -جشنواره اختراعات رویش بنیاد ملی نخبگان آذربایجان غربی

17 -جشنواره اختراعات رویش بنیاد ملی نخبگان سمنان

18 -جشنواره نخبگان کشور آمل

اقدامات انجام شده در راستای جهش تولید توسط دکتر محمد افشار :

بازدید و عارضه یابی از 120 واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی در شهرستان قزوین

احصاء بیش از 510 از عارضه صنعتی در حوزه بیمه-مالیات و بانکی و حقوقی

به ثمره رساندن بیش از 320 اقدام در راستای حل مشکالت تولیدات کنندگان و صاحبان کسب و کار

تثبیت اشتغال 320 نفر و اشتغالزایی بیش از 352 نفر با وجود ویروس منحوس کرونا

350 مشاوره، تسهیل گری و کمک به رفع موانع تولید

تامین مواد اولیه بیش از 15 شرکت فعال در حوزه بهداشتی

بازار یابی و فروش محصوالت حوزه کرونا از قبیل ماسک، محلول ضد عفونی و دستگاه های ضدعفونی

اخذ مجوز برای 15 شرکت از سازمان صمت قزوین از قبیل جواز تاسیس-پروانه بهره برداری و کد اقتصادی

اخذ مجوز خروج محصوالت بهداشتی در حوزه کرونا از استان برای 6 شرکت تولید کننده در این حوزه

شناسایی و جذب و ساماندهی بیش از 300 نخبه از مخترعان، مبتکران و متخصصین حوزه صنعت

تشکیل 12 کارگروه با حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان با تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتری

عناوین کارگروه ها: برق و الکترونیک- فیزیک و مکانیگ – شیمی و مواد -زیست فناوری – معماری و عمران –مدیریت و کارآفرینی

عناوین کارگروه ها: ریاضی و کامپیوتر – بازاریابی و فروش – کشاورزی – نوآوری بانوان – فناوری های نوین – صنعت

کمک به اختراع بیش از 200 محصول توسط مخترعان بسیجی با محوریت بسیج مهندسین صنعت

تجاری سازی 15 محصول فناورانه توسط مخترعان بسیجی با محوریت بسیج مهندسین صنعت

برگزاری بیش از 35 دوره آموزشی تخصصی توسط متخصصین بسیجی به صورت وبینار

احصاء بیش از 500 نیاز تخصصی و فنی و مسائل اولویت دار استان و کشور

حل بیش از 30 مسئله اساسی در حوزه تولید و تهیه گزارش کامل از آن

هدایت بیش از 85 نخبه، مخترع و محقق برای حل مسئله اولویت دار و هدفمند کردن پایان نامه ها

تشکیل 13 هسته فناور از نخبگان حول موضوع اساسی و اولویت دار مطروحه صنعت

کمک به ثبت شرکت و اخذ مجوز بیش از 10 هسته فناوز در حوزه نیازمندیهای اولویت دار استان

معرفی بیش از 50 نفر از افراد مبتدی برای کارآموزی در شرکت های مورد عارضه یابی شده

اتصال بیش 35 شرکت توانمند به 60 شرکت نیازمند برای برطرف کردن نیاز های تخصصی

Hobbies/Other Activities سرگرمی ها / فعالیت های دیگر

*Sports especially Rock Climbing and Mountain Climbing.

* Music, Movies, Conceptual Arts, Reading Novels and Poems Interests

1- Design hadron therapy and radiotherapy system

2-Design and Fabrication gaseous & semiconductor & scintillation detector

3- Design and Fabrication accelerator (linear-betaTron-cyclotron)

4- Design and Fabrication vacuum system for synchrotron radiation

5-medical and industrial imaging system

6-Design and Fabrication signal processing system

* ورزش به ویژه سنگ نوردی و کوه نوردی.

* موسیقی ، فیلم ، هنرهای مفهومی ، خواندن رمان و شعر منافع

1- طراحی سیستم هادرون درمانی و رادیوتراپی

2-آشکارساز گازی و نیمه هادی و سوسوزن طراحی و ساخت

3- طراحی و ساخت شتاب دهنده

linear-betaTron-cyclotron)-4- سیستم خلاuum طراحی و ساخت برای تابش سنکروترون

5-سیستم تصویربرداری پزشکی و صنعتی

6-سیستم پردازش سیگنال طراحی و ساخت