آقای علیرضا آذربایجانی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

گرایش : نرم افزار

علیرضا آذربایجانی مشاور کسب و کار اینترنتی طراح سایت

مجری پروژه های IT

مهارت های تخصصی آقای علیرضا آذربایجانی