دکتر عباس یداللهی

دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس ، بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه ، سال 1386

دوره فرصت مطالعاتی ، دانشگاه Adelaide استرالیا ، رشته اصلاح و بیتکنولوژی بادام استرالیا ، سال 86 -1385

معاونت اجرایی پشتیبانی پارک علم و فناوری مدرس

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

آدرس: تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی

آدرس 2 :تهران، خ کارگر شمالی، خیابان هیات، خ گرد آفرید، پارک علم و فناوری مدرس

تلفن: 48292091

فکس: 48292200

همراه: 09122008162

yadollahiabbas@gmail.com

yadollah@modares.ac.ir

افتخارات

 • کارآفرین برتر کشوری. دریافت جایزه و لوح تقدیر از رییس محترم جمهور دکتر روحانی و ایراد سخنرانی در حضور ایشان 1395
 • کارآفرین برتر استان قزوین در سال 1396
 • واحد موفق در عرصه اقتصاد مقاومتی دریافت جایزه و لوح تقدیر ازرییس بانک مرکزی کشور 1396
 • مدیر موفق پارک علم و فناوری
 • محقق برگزیده کشور در تحقق اقتصاد دانش بنیان. جایزه و لوح تقدیر از معاون اول رییس محترم جمهور دکتر جهانگیری 1395
 • پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس در سال 1395
 • پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس – سال1393
 • پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس – سال1391
 • سوابق علمی دکتر عباس یداللهی
 • دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • رتبه اول آزمون دکتری- سال 1381
 • دانشجوی موفق دانشکده کشاورزی- سال 82
 • دانشجوی ممتاز دانشگاه تربیت مدرس، سازمان استعدادهای درخشان – سال 1386

سوابق اجرایی درکتر عباس یداللهی

 • دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس 1386 تا کنون و 94 و 95
 • -معاون اجرایی پشتیبانی پارک علم و فناوری مدرس1397 تا کنون
 • – عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه نهال و اندام های رویشی1397 تا کنون
 • -مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان نهال گستر رویان 1388 تا کنون
 • -رییس مرکز رشد فناوری کشاورزی و منابع طبیعی پارک علم و فناوری مدرس 1394 تا 1397
 • -عضو شورای پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس 93-1391
 • -سرپرست مرکز رشد فن آوری کشاورزی و منابع طبیعی پارک علم و فناوری مدرس 93-1392
 • -دبیر علمی همایش ملی اشتغال دانش آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی 1390
 • -عضو کانون هماهنگی دانش و صنعت بادام، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1390
 • -مشاور معاون وزیر در تولیدات گیاهی، وزارت جهاد کشاورزی 89-1388
 • -عضو کمیته فنی نهال معاونت تولیدات گیاهی، وزارت جهاد کشاورزی 89-1388
 • عضو کمیته ملی بیوتکنولوژی. جهاد دانشگاهی 1391-1389
 • -عضو کمیته فنی دیم معاونت تولیدات گیاهی، وزارت جهاد کشاورزی 1387
 • -عضو کمیته فنی بادام کشور 1383-1382
 • -مشاور علمی معاونت باغبانی، وزارت جهاد کشاورزی 83-1382
 • – مشاوره تجاریسازی واحدهای فنآور پارک علم و فناوری مدرسمشاور علمی و عضو گروه برنامه ریزی درسی کشاورزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 1381
 • مدیر عامل و سهامدار شرکت دانش بنیان نهال گستر رویان ، تولید محصولات بیوتکنولوژی

تالیف کتاب و طرح های پژوهشی خاتمه یافته

دکتر عباس یداللهی

 1. یداللهی، ع و راحمی، ع )1384 .)احداث و نگهداری باغ های بادام در شرایط دیم- دفتر امور میوه های سردسیری و خشک، معاونت باغبانی. انتشارات سنا وزارت جهاد کشاورزی.110 ص.
 2. یداللهی، ع برزگر، ک. ساریخانی خرمی، س اسدی، ا و فتوحی، آ. )1391 .)سرمازدگی درختان میوه و مدیریت آن در باغات. سازمان حفظ نباتات کشور، 245 ص.
 3. یداللهی، ع. ساریخانی خرمی، س و کهندل، ا )1391 .)روش های کاربردی جمع آوری آب برای کشـت محصوالت باغبانی در شرایـط دیـــم. انتشارات جهاد دانشگاهی. تهران ، 196 ص.
 4. یداللهی، ع. قاسمی، م و قاسمی، ش )1395 ،)انجیر دیم، کاشت، داشت و برداشت. انتشارات دانشگاه هرمزگان. 133 ص.
 5. یداللهی، ع )1393 .)گزارش نهایی طرح پژوهشی کاربردی کد طرح8812132-TMU :احداث باغ تولید بذر)Orchard Seed )هیبرید مستقیمGF و تولید پایه های دانهالی و رویشی هلو- بادام. گزارش نهایی. دفتر پژوهشهای کاربردی و فن آوری. دانشگاه تربیت مدرس.
 6. یداللهی، ع )1393 .)گزارش نهایی طرح پژوهشی کاربردی با کد طرح8812134-TMU :ریزازدیادی پایه های رویشی 677 GF و GISELA در ایران. دفتر پژوهشهای کاربردی و فن آوری. دانشگاه تربیت مدرس.
 7. یداللهی، ع )1393 .)گزارش نهایی طرح پژوهشی کاربردی با کد طرح8812133-TMU :ارزیابی تلفیق سامانه های استحصال آب با روشهای کاهش تبخیر در احداث و استقرار بادام )dulcis Pruns )در شرایط دیم. دفتر پژوهشهای کاربردی و فن آوری. دانشگاه تربیت مدرس.
 8. یداللهی، ع )1396 .)گزارش نهایی طرح پژوهشی با کد طرح 93004406-INSF :شناسایی و انتخاب ژنوتیپها و ارقام انگور ایرانی از لحاظ محتوای ترکیبات ارزشمند فیتوشیمیایی دارای مصارف دارویی و ضد بیماریزای گیاهی. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
 9. یداللهی، ع. بارانی سرخه لیژه، س. غفاری زاده جهرمی، ع. صاحب نظر، ح )1397 .)بیوراکتور: روش نوین تولید میلیون ها گیاه. انتشارات حضور

مقالات و مجلات علمی 

دکتر عباس یداللهی

1. Arab M.M., Yadollahi A., Eftekhari M., Ahmadi H., Akbari M., Sarikhani Khorami S.(2018) Modeling and Optimizing a New Culture Medium for In Vitro Rooting of G×N15 Prunus Rootstock using Artificial Neural
Network-Genetic Algorithm. SCIenTIFIC REPOrTS. 8:9977. IF:4/259.

2. Roointan R., Yadollahi A., Sarikhani Khorami M., Arab M., Vahdati K. (2018) Rainfed fruit orchards in sloping lands: soil erosion reduction, water harvesting and fruit production. Acta hortic. 107-111.

3. Maleki Sh., Yadollahi A., Eftekhari M. (unpubublished) The effects of plant growth regulators and nutrient media on in vitro proliferation of ziziphus jujuba Mill. ‘Kouhpayeh Isfahan’ (submitted)

4. Akbaripour S., Yadollahi A., Imani A., Eftekhari M. (unpubublished) Optimization of almond in vitro proliferation (Prunus dulcis Mill.) cv. Tuono (submitted)

5. Heidari F., Yadollahi A., Eftekhari M. (unpubublished) Optimization of olive in vitro propagation (submitted)

6. Kazemi Hasanlou S.A., Yadollahi A., F. Heidari, Eftekhari M. (unpubublished) Optimized technique for mitotic studies in olive (Olea europaea L.) Cytologia (submitted)

7. Kazemi Hasanlou S.A., Yadollahi A., Imani A, Eftekhari M. (unpubublished) Cytogenetic evaluation of some almond (P. dulcis Mill.) hybrids, Horticulture, Environment, and Biotechnology (submitted).

8. Arab M.M., Yadollahi A., Akbari M., Khorami S.S., Ahmadi H., Eftekhari M., (unpublished) Modeling and Optimizing a New Culture Medium for in vitro Rooting of G×N15 Rootstock using Artificial Neural NetworkGenetic Algorithm, Scientific Reports (under review). IF:4/259.

9. Eftekhari M., Yadollahi A., Ahmadi H., Shojaeiyan A., Ayyari M. (unpublished) Development of an artificial neural network as a tool for predicting the targeted phenolic profile of grapevine (vitis vinifera) foliar wastes, Frontiers in Plant Science (under review). IF: 4/298.

10. Arab M.M., Yadollahi A., Ahmadi M., Eftekhari M., Maleki M. (2017) Mathematical modeling and optimizing of in vitro hormonal combination for G×N15 vegetative rootstock proliferation using Artificial Neural Network-Genetic Algorithm (ANN-GA), Frontiers in Plant Science 8: 1853. F:4/298. 11. Eftekhari M., Yadollahi A., Ford C.M., Shojaeiyan A., Ayyari M., Hokmabadi H., (2017) Chemodiversity evaluation of grape (Vitis vinifera) vegetative parts during summer and early fall, Industrial Crops and products 108: 267-277. IF: 3/181.

12. Arab M.M., Yadollahi A., Shojaeiyan A., Ahmadi M (2016), Artificial Neural Network Genetic
Algorithm As Powerful Tool to Predict and Optimize In vitro Proliferation Mineral Medium for G × N15 Rootstock, in Plant Science 7: 1526. IF: 3/437.

13. Jamshidi S, A. Yadollahi, H. Ahmadi, M. M. Arab and M. Eftekhari (2016). Predicting In vitro Culture Medium Macro-Nutrients Composition for Pear Rootstocks Using Regression Analysis and Neural Network Models. Frontiers in Plant Science. 274.1-12. IF: 4/298.

14. Omidi, M, Yadollahi, A and Eftekhari, M. (2016). Comparative study of Rosa damascenes Mill. andR. Gallica micro-propagation. Biological Forum. 8(1): 135-145(2016)

15. Arab, MM., Yadollahi, A., Hosseini M, Bagheri, S. (2014). Effects of antimicrobial activity of silver nanoparticles on in vitro establishment of G · N15 (hybrid of almond · peach) rootstock. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology. 12, 103–110

16. Nezami S R. Yadollahi, A, Hokmabadi, H.and Eftekhari M. (2015). Control of Shoot Tip Necrosis and Plant Death during in Vitro Multiplication of Pistachio Rootstock UCB1 (Pistacia integrima × P. atlantica) Journal of Nuts 6(1):27-35 .

17. Faramarzi, Sh. , Pacifico, S. Yadollahi, A. Lettieri, A., Nocera P., and Simona Piccolella (2015). Redfleshed Apples: Old Autochthonous Fruits as a Novel Source of Anthocyanin Antioxidants. Plant Foods Hum Nutr 70:324–330. IF:2/368.

18. M. Haghgou Tabalvandani , A. Yadollahi, Atashkar, D., Kalatejari, S. and Eftekhari, M. (2014). Optimized Root Production During Micropropagation of New Iranian Apple Hybrid Rootstock (AZ X M9): Effects of Fe-EDDHA and Thiamine. Int. J. Adv. Biol. Biom. Res, 2014; 2 (10), 2659-2662

19. Mousavi, S., Mazinani, S.M., Arzani, K., Yadollahi, A., Pandolfi, S., Baldoni., L and Mariotti, R.
(2014). Molecular and morphological characterization of Golestan (Iran) olive ecotypes provides evidence for the presence of promising genotypes. GEN. Res. and Crp Evol. (61)775–785. 20. Karimi, S., Yadollahi, A (2014). Using Putrescine to Increase Rooting Ability of Hardwood Cuttings of the Peach×Almond Hybrid GF677. Journal of Agrobiology. Page Proof.

21. Faramarzi, S, Yadollahi, A and Soltani, B. (2014). Comparison of Phenolic Compounds’ Content and Antioxidant Activity between Some Native Iranian Apples and Standard Cultivar ‘Gala’. J. Agr. Sci. Tech.(16) 1601-1611 .

22. Karimi, S., Yadollahi, A , Arzani, K and Imani, A. (2014). Responses of Almond Genotypes to
Osmotic Stress Induced In Vitro. Journal of Nuts 3(4):1-8.

23. Karimi, S., Yadollahi, A , Arzani, K and Imani, A. (2014).Gas Exchange Response of Almond
Genotypes to Water Stress. Photosynthetica 53 (1), 29-34.

24. Faramarzi, s, Yadollahi, A and Soltani, B. (2014). Preliminary Evaluation of Genetic Diversity among Iranian Red Fleshed Apples Using Microsatellite Markers. J. Agr. Sci. Tech.(16) 373-384

25. Karimi, S., Yadollahi, A., Imani, A. and Arzani, K. (2013). Leaf Pigments Help Almond Explants Tolerating Osmotic Stress. International Journal of Agricultural, Biosystems Science and
Engineering. 7 (5) 76-79.

26. Aghaye, R. N. M., Yadollahi, A., Moeini, A. and Sepahvand, S. (2013). In vitro Culture of Gisela 6 Semi-dwarf Rootstock. J. BIOL. ENVIRON. SCI, 7: 57-64.

27. Karimi, S., Yadollahi, A., Nazari-Moghadam, R., Imani, A. and Arzani, K. (2012). In vitro Screening of Almond (Prunus dulcis (Mill.)) Genotypes for Drought Tolerance. J. BIOL. ENVIRON. SCI, 6

28. Yadollahi, A., NazaryMoghadam, A. R. (2012).Micropropagation of GF 677 Rootstock. Journal of Agricultural Science, Vol 4, No. 5; 131-138.

29. E. Mahmoudi, E., Soltani, B. M., Yadollahi, A. and Hosseini, E. (2012).Independence of color
intensity variation in red flesh apples from the number of repeat units in promoter region of the

mdmyb10 gene as an allele to mdmyb1 and mdmyba. Iranian Journal of Biotechnology, Vol. 10,
(3), 153-160.

30. Barzegar, K., Yadollahi, A., Imani, A. and Ahmadi, N. (2012). Responses to drought stress of almond cultivars and genotypes grown under field conditions. International Journal of Agriculture: Research and Review. Vol. 2 (3), 205-210.

31. Barzegar, K., Yadollahi, A., Imani, A. and Ahmadi, N. (2012). Influences of severe water stress on photosynthesis, water use efficiency and proline content of almond cultivars. Journal of Applied Horticulture, Vol 4 (1), 22-40.

32. Yadollahi, A., Abdollahi, M.R. and Moeini, A. (2011). Effects of carbon source, polyethylene glycol and abscisic acid on secondary embryo induction and maturation in rapeseed (Brassica napus L.) microspore-derived embryos. ActaPhysiologiaePlantarum, (33) 1905–1912.

33. Yadollahi, A., Arzani,K., Ebadi, A. Wirthensohn, M. and Karimi, S. (2011). The response of different almond genotypes to moderate and severe water stress in order to screen for drought
tolerance.ScientiaHorticulturae (129) 403–413.

34. Ghasemi, M., Arzanim K., Yadollahi, A., SarikhaniKhorami, S.andGhasemi, S. (2011). Estimate of Leaf Chlorophyll and Nitrogen Content in Asian Pear (PyrusserotinaRehd.) by CCM-200. NotulaeScientiaBiologicae, 3(1):91-94.

35. Yadollahi, A., K. Arzani and H. Khoshghalb (2010).The Role of Nanotechnology in Horticultural Crops Postharvest Management. ActaHorticulturae (875) 49-56.

36. Yadollahi, A., Kholdebarin, B., Lotfi, N.,Vahdati, K., Amiri, R. and Hassani, D. (2010). Morphological and physiological responses to water stress for seedlings of different walnut genotypes. ActaHorticulturae. (861) 253-262.

37. Arzani, K., Yadollahi, A., Ebadi, A. and Wirthensohn, M. (2010). The relationship between
bitterness and drought resistance of almond (Prunusdulcis Mill.) African Journal of Agricultural
Research, (9) 861-866.

38. Franks, T.; Yadollahi, A.; Whirtehsohn, M.; Kaiser,B.; Sedgley, M. and Ford, C.(2008). A seed coat cyanohydrin glucosyltransfrae is associated with Bitterness in almond (Prunusdulcis) kernels. Functinal Plant Biology, 35: 236-246.

39. Rahemi, A. and Yadollahi, A. (2005). Rainfed Almond Orchards of Iran, Situation and future
.ActaHorticulturae (276) 247-252.

40 .محمودی، ا. یداللهی، ع. سلطانی، ب. فرامرزی، ش و دهاقین 1393 .استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره و تنوع باالدستی فاکتور رونویسی MYB10 در مطالعه تنوع ژنتیکی سیبهای گوشت قرمز در ایران. ژنتیک نوین، دوره 9( 2 )150-143.

41 .فرامرزی، ش،یداللهی، ع. کریمزاده ، ق 1395 .بررسی تنوع کمیت ژنومی Value C در ارقام سیب بومی به روش فلوسایتومتری. علوم و صنایع کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد  در دست چاپ .

42 .فرامرزی، ش،یداللهی، ع. حاجی نجاری ح، شجاعیان ع.  1393 . بررسی صفات مورفولوژیک سیب ھای گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری . مجله به زراعی کشاورزی.دوره 16 ش 1 ص 1-10 .

43 .قاسمی،م، ارزانی،ک.، یداللهی، ع و حکم آبادی، ح.  1394 . غلظت عناصر معدنی ریشه و برگ چهار پایۀ دانهالی پسته تحت رژیم های مختلف آبیاری. علوم باغبانی ایران.   دوره 46 -4 ص453-446.

44 .یداللهی، ع. میان محله، ع. و شجاعیان، ع  1392 . ارزیابی تنوع سیتوژنتیکی و مرفولوژیکی در برخی از تودههای شنبلیله بومی ایران. مجله به زراعی کشاورزی. دوره 1 ،شماره 2 ،صفحه 123-130

45 .محمودی، ا. یداللهی، ع. و سلطانی، ب.  1393 . جداسازی و بررسی بیان واریانت MdMYB10b در سیب گوشت قرمز و مطالعه اللیسم ژنهای مسئول رنگ قرمز در سیب. مجله زیست شناسی ایران.دوره 27 شماره 1 ص 136-143.

46 .قاسمی،م، ارزانی،ک.، یداللهی، ع و حکم آبادی، ح.1392 اثر تنش خشکی بر فلورسانس، مقدار و شاخص کلروفیل چهار پایه دانهالی پسته. . پژوهش آب در کشاورزی، ب جلد 27 شماره 4 -485-475.

47 .یداللهی ع، تیموری، ن عبدوسی، و و ساریخانی خرمی، س  1391 . ارزیابی تلفیق سامانه های جمع آوری آب با سوپرجاذب و مواد آلی در استقرار باغهای بادام در شرایط دیم. پژوهش آب در کشاورزی )26 )شماره 1 ،105-95.

48 .پیر مرادی، م،امید بیگی، ر و یداللهی، ع.  1391 . تاثیر ارتفاع و تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر آنغوزه تلخ. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. .472-463- 4 .40 دوره

49 .یداللهی ع، شاه حسینی، ر شمس،ع و خسروی، ح  1391 . کشاورزی پایدار در قرآن. مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار  22  شماره 2 ،111- .101

50 .یداللهی ع، ارزانی ک و عبادی ع  1388 . شناسایی نشانگرهای مورفولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی در بادام. علوم باغبانی ایران، دوره 40 ، .12-1،1 شماره

51 .یداللهی ع، ارزانی ک، عبادی ع، ویرتنسن م و فرانکس ت.  1386  مطالعه بیوسنتز ترکیبات سیانوژنیک در بادام. مجله کشاورزی، دانشگاه تهران. .67-75 ،1شماره 9 دوره

52 .یداللهی ع و ارزانی ک  1386  اثر کاربرد پکلوبوترازول بر رشد، مواد معدنی برگ و تشکیل میوه بادام رقم مامایی ” PrunusamygdalusBatsch علوم و صنایع کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد- جلد21 ،شماره 40،2-31.

مقالات ارائه شده در مجامع عمومی

دکتر عباس یداللهی

1. Eftekhari M., Yadollahi A., Shojaeian A., Hokmabadi H. (2017) Comparing linear regression and artificial neural network models for prediction of NaCl impact on Vitis vinifera in vitro performance, 1th International Conference and 10th National Horticultural Science Congress of Iran, Tehran, Iran

2. Eftekhari M., Yadollahi A., Ford C. M., Shojaeian A. (2017) Predicting in vitro secondary metabolism of Vitis vinifera under the effect of NaCl using artificial neural network combined with principal component analysis, 1th International Conference and 10th National Horticultural Science Congress of Iran, Tehran, Iran

3. Eftekhari M., Yadollahi A., Ford C. M., Shojaeian A. (2017) Targeted metabolic profiling reveals shifts in polyphenol metabolism in grapevine (Vitis vinifera) foliar part, 1th International Conference and 10th National Horticultural Science Congress of Iran, Tehran, Iran

4. Eftekhari M., Yadollahi A., Ford C. M., Shojaeian A., Hokmabadi H. (2017) NaCl-induced changes in phenolics composition of leaves and roots of several grape cultivars (Vitis vinifera) and their relationship to antioxidant capacity, 1th International Conference and 10th National Horticultural Science Congress of Iran, Tehran, Iran

5. Eftekhari M., Yadollahi A., Shojaeian A., Ford C. M., Gilliham M. (2017) Resveratrol content and resveratrol synthase gene expression regulation under NaCl stress in Vitis vinifera, 2nd International and 10th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran

6. Eftekhari M., Yadollahi A., Shojaeian A., Ford C. M. (2017) In vitro phenolic performance of vitis vinifera under NaCl stress: A comparison between callus and plantlet tissues, 2nd International and 10th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran

7. Nezami S.R., Yadollahi A., Hokmabadi H., Eftekhari M. (2015) Callus induction from mature leaves of UCB-1 pistachio vegetative rootstock, 9th National Horticulture Congress, Ahvaz, Iran

8. Akbaripour S., Yadollahi A., Eftekhari M., Nezami S.R. (2015) Effect of number of subculture on in vitro proliferation of almond cv. Tuno, Second National Congress on New Discussions in Agriculture, Karaj, Iran

9. Eftekhari M., Yadollahi A. (2015) Effect of in vitro NaCl salinity on biochemical characteristics of grape (V. vinifera L.), First International and 9th National Biotechnology Congress, Tehran, I.R.Iran

10. Eftekhari M., Yadollahi A. (2015) Grape (V. vinifera L.) in vitro performance in response to sodium chloride salinity, First International and 9th National Biotechnology Congress, Tehran, I.R.Iran

11. Yadollahi A., Omidi M., Eftekhari M. (2015) Effect of nutrient medium and concentrations of plant growth regulators on micropropagation of Rosa damascena Mill. cv. ‘Kashan’, 6th International Symposium on Production and Establishment of Micropropagated Plants, San Remo, Italy

12. Yadollahi A., Eftekhari M. (2015) Alteration of in vitro proliferation during several number of in vitro subcultures and higher in vitro proliferation of grape (V. vinifera L.) in response to low sodium chloride salinity, 6th International Symposium on Production and Establishment of Micropropagated Plants, San Remo, Italy

13. Ebrahim Mahmoudi, Abbas Yadollahi and Bahram M. Soltani. “Using of a Minisatellite Marker located in MdMYB10 gene for Recognition of Iranian Red-Flesh Apple Genotypes”. J. Iran. Chem. Soc., Vol. 7, Suppl., February 2010, pp.S72.

14. Ebrahim Mahmoudi , Abbas Yadollahi and Bahram M. Soltani. “Study of a MYB Gene Regulates Red Colour in the Fruit of Iranian Red Flesh Apple”. 11th Iranian genetics congress, May 22-24, 2010, Tehran, iran.

15. Ebrahim Mahmoudi, Abbas Yadollahi, Bahram M. Soltani, and Hassan Hajnajari.”Producing of whole red apples, an approach to reach to human’s useful targets”. 4th annual AgriGenomics Congress, june 30- july 1, 2011, Hamburg, Germany.

16. Yadollahi, A.; Tavasolian, I. (2010). Integrated methods of water harvesting and moisture
maintenance of irrigation efficiency improvement and reduce in evaporation in tree fruit orchards. 10th Iranian conference on Irrigation and reduce of evaporation, march, Kerman, Iran.

17. 2- Yadollahi, A.; Arzani, K.; Whirtehsohn (2009). Bitterness and Drought Resistance of Almond (Prunusdulcis Mill).5th International symposium on Pistachios & Almonds, Sanliurfa, Turkey.

18. 3- Yadollahi, A.; Arzani, K.; Whirtehsohn (2009). Study of Different Almond Genotypes Responses to Moderate and Severe Drought Stress in Order to Screening Drought Resistance Rootstocks. 5th International symposium on Pistachios & Almonds, Sanliurfa, Turkey.

19. Yadollahi, A.; Arzani, K .; Franks, T.; Whirtehsohn, M.; Kaiser,B.; Guerin, JR.;Sedgley, M. and C. Ford, Kernel Bitterness of Almond (Prunusdulcis). 5th International symposium on Pistachios & Almonds, Sanliurfa, Turkey.

20. Yadollahi, A., Vahdati,K., Lotfi,N., Kholdebarin,B. and Hasani, D (2009). Morphological and
physiological responses to water stress in different seedlings of walnut varieties. 6th International symposium of Walnut, Auastralia.

21. Yadollahi, A.; Arzani, K .; Franks, T.; Whirtehsohn, M.; Kaiser,B.; Guerin, JR.;Sedgley, M. and Ford, C and IrajTavassolian. (2009). Cyanogenic biosynthesis study of bitter and sweet Almond (Prunusdulcis).6th National Biotechnology Congress of Iran, Tehran- Iran.

22. Yadollahi, A., Franks, TK., Wirthensohn, MG., Guerin, JR., Kaiser, BN., Sedgley, M and. Ford, CM., (2008). Bitterness mechanism of Almond (Prunusdulcis).15th National & 3rd International
Conference of Biology, University of Tehran, Tehran, Iran.

23. Yadollahi, A.; Arzani, K.; Ebadi, A. and Whirtensohn, M.G. (2006). Response of 6 almond genotypes to drought stress. The 5th International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops, August 2006, Mildura, Australia.

24. Yadollahi, A.; Arzani, K.; Gradziel, T.M.andEbadi,A. (2006). The Effect of Controlled Pollination and

Pollen Source on Fruit Set and Fruit Quality of Almond (PrunusamygdalusBatsch).27th International Horticultural Congress (IHC 2006) Seoul, Korea.

25. Yadollahi, A. and Arzani, K. (2006). The relationship amongst seed genotype, germination rate and establishment of almond (PrunusamygdalusBatsch) seedlings. 27th International Horticultural Congress (IHC 2006) Seoul, Korea

26. Yadollahi, A. and Arzani, K. (2006). Rootstock effects on fruit quality of five cultivars of apple (MalusdomesticaBorkh) in the Damavand Region of Iran. XV congress of the Federation of
European Societies of Plant Biology, Lyon, French.

27. Yadollahi, A. and Arzani, k. (2005) Effect of Paclobutrazol (PBZ) on vegetative and reproductive growth of almond (PrunusamygdalusBatsch.) 10th International Symposium on Plant Bioregulators in Fruit Production, Saltillo, Mexico.

28 .یداللهی، ع، افتخاری، م )1396 )کارآفرینی در بخش باغبانی: فرصتها و تهدیدها. نخستین کنفرانس بینالمللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، تهران، ایران

29 .یداللهی ،ع ،. تیموری، ن و ساریخانی خرمی، س )1389 )بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آب با استفاده از احداث باغهای دیم در منطقه کرمانشاه . دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش روشیراز.

30 .توسلیان، ا.، یداللهی، ع. و یاراحمدی، پ. )1389 .)کمبود آبیاری تنظیم شده در درختان میوه. انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران، دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب، کرمان .

31 .یداللهی ،ع. کریمی س. ارزانی، ک ایمانی، ع و پیرولی بیرانوند، ن. )1389 )تعیین تبعیض جذب ایزوتوپ های کربن، روشی نوین در ارزیابی و شناسایی گیاهان متحمل خشکی. سومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، ایران.

32 .یداللهی،ع ارزانی،ک. گرادزیل،ت. م. و وزوایی،ع )1384 )رابطه ژنوتیپ و میزان حضور ترکیبات سیانوژنیک در رشد و استقرار دانهالهای بادام .(AmygdalusBatsch Prunus(چهارمین کنگره علوم باغبانی، مشهد، ایران.

33 .یداللهی ،ع .،ارزانی ک. و وزوایی ،ع)1382 )بررسی اثرات هورمون پکلوبوترازول بر روی صفات رویشی وزایشی بادام رقم مامایی. سومین کنگره
علوم باغبانی ایران.