بایگانی دسته‌ی: کودهای تقویتی

ضرورت استفاده از کود آمینو اسید

اساسا گیاهان برخلاف سایر موجودــات می توانند توسط عناصر اولیه (کربن، اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن)و فرایند فتوسنتز، آمینو اسید بسازند. اسیدهای آمینه واحدهای تشکیل دهنده پروتئین می باشند و پروتئین های گیاهی از ۲۰ اسیدآمینه و دو آمید ساخته شده اند. پروتئین ها اساس زیست گیاهی اند و در تبادل کلیه مواد نقش حساسی برعهده […]

حساسیت گیاهان به شوری خاک

گیاهــان نســبت بــه شــوری خــاک حساســیت متفاوتــی دارنــد و بعضــی می تواننــد شــوری را تحمــل کننــد کــه بــه آنهـا اصطلاحـا گیاهـان متحمـل بـه شـوری گفتـه می شـود. بعضـی دیگـر نسـبت بـه شـوری خـاک حسـاس هسـتند کـه جــزء گیاهــان حســاس محســوب میشــوند. گلهــا و گیاهــان زینتـی جـزء گیاهـان حسـاس بـه شـوری قلمـداد می شـوند. اثرات شوری […]

نقش مواد آلی در کشاورزی پایدار

مبحث کشاورزی پایدار یکی از موضوعاتی که امروزه در سطح بسیار وسیع مطرح میگردد مقدمه : اهداف اصلی این دیدگاه اهداف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. در واقع در کشاورزی پایدار رویکرد به سمت طبیعت و استفاده ازپتانسیل های طبیعی خاک است و مواد آلی به عنوان رکن اصلی کشاورزی پایدار است. این مواد […]

نشریه آشنایی با ناهنجاری های تغذیه گیاهی

آشنایی با ناهنجاری های تغذیه گیاهی مثل سبزیجات گلخانه ای(خیار ،گوجه فرنگی و فلفل) خیار گلخانه ای ازت (Nitrogen ) نقش ازت بیشتر مشارکت در ساختار ارگان های رویشی مثل برگ و شاخسارها است تا تـشکیل میوه. مصرف بالای آن بیشتر باعث تحریک رشد رویشی و سبزینگی است تا رشد و نمو ریشه وتشکیل میوه. […]

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای توت ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای توت ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی

هدف از این پژوهش ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپهای توت براساس صفات کمی و کیفی و تعیین فاصله ژنتیکی بین آنها بود. طرح مورد استفاده، آشیانهای بوده و ارزیابی درختان توت از استانهای مختلف ایران طبق دستور العمل IPGRI انجام شد.

نماتدهای های بیمارگر گیاهی- قسمت اول

نماتدها به گروهی از جانوران پر سلولی و کرمی با نخی شکل گفته می شود که دارای ساختمان غیر بندبند هستند و در یک یا دو انتها ممکن است باریکتر شده باشند. نماتدها از بی مهرگان هستند و در یک انتهای بدن سر و در انتهای دیگر، دم قرار دارد. نماندها رشته ای با کرمی […]

کنه زعفران

چکیده زعفران از گرانبهاترین گیاهان زراعی موجود در روی کره زمین است . به همین خاطر گیاهی است که واحد خرید و فروش آن به جای تن و کیلو، مثقال و گرم است . تکثیر زعفران منحصرا توسط پیازهای تو پر به نام بنه کورم مند اول است . به رغم این که گیاهی است […]

آدرومیشوس (Adromischus)

آدرومیشوس

نام سازی آدرومیشوس : ریشه لغوی آن پیدانشد. نام رایج : آدرومیشوس نام انگلیسی : Adromischus نام علمی : Adromischus cooperi خانواده : Crassulaceae شناسنامه : بیش از۵گونه از این گوشتی در دسترس حرفه ای ها نیست،زادگاه آن آفریقای جنوبی و یکی از سازگارترین گیاه های خانگی ویا گلخانه ای است که ارتفاع آن به۵ […]

کود ماکرو

در صورتی که عکس کود ماکرو نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .

به هر نوع ماده آلی و معدنی یا بیولوژیکی که دارای عناصر غذایی باشد و موجب بالا بردن حاصل خیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول شود کود اطلاق می شود .

کود میکرو

در صورتی که عکس کود میکرو و عناصر مفید آن نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .

کود میکرو ریز مغذی حاوی درصد بالایی از عناصر مفید می باشد و با مصرف کود میکرو ریز مغذی نیاز گیاهان و درختان به عناصر غذایی از قبیل آهن ، روی ، مس ، منگنز و مولیبدن تامین و در روند تکامل تسریع میبخشد … ادامه مطالب

Translate »