گلخانه تولید گیاهان آپارتمانی و آبزی به صورت کلی و جزئی در گلخانه گلبن

معرفی گلخانه :

نام گلخانه : گلبن

نام تولیدکننده : سعید نظری

متراژ گلخانه :4000 متر

آدرس : مازندران – بعد از عباس آباد – بلوار کرکاس – انتهای شادی 22

شماره تماس : 01154616434  –  09123395752

نوع گیاهان تولیدی :

اپیشیا ، اچوریا
بلک ، ارکیده ، ارکیده مینیاتور ، اسپاتی فلیوم ابلق ، پدیلانتوس مینیاتور سبز ،
آدنیوم ، آرالیا ابلق ، آرالیا سبز ، آزالیا متنوع ،آکالیفا ابلق ، آکوبا برگ تیز

آگاو ، آگلونما
سفید برفی ، آگلونما برگ هندوانه ای ، آگلونما سبز صورتی ، آگلونما صورتی
کامپیوتری ، آگلونما قرمز مینیاتور ، آگلونما ماری ، آگلونما ماری ابلق

آگلونما ماری
مینیاتور ، آلوء ورگاتا ، آناناز تزئینی ، آنتوریوم صورتی سفید ، آنتوریوم گل قرمز
، برگ بیدی ابلق ، برگ بیدی مینیاتور ابلق ، بگونیا موکتی ، پاپیتال ابلق مینیاتور

پاپیتال سبز فر ،
پاپیتال سبز مینیاتور ، پاچیرا بافت ، پیرومیا مینیاتور رونده ، پیرومیا سبز ،
پیرومیا قاشقی ابلق ، پیرومیا مینیاتور رونده روشن ، پتوس اسکاندس سفید

پتوس اسکاندس سفید
آویز ، پتوس فرانسوی ، پتوس فسفری ، ختمی ژاپنی ابلق ، ختمی ژاپنی سبز ، دراسنا
دراماسیس ابلق ، دراسنا کامپکت ابلق ، دراسنا کامپکت چند سر

دیفن باخیا ابلق
مینیاتور ، دیفن باخیا دور سفید کلکسیونی ، دیفن باحیا سفید سبز ، دیفن باخیا
طلایی ، زامفولیا در سایز های متفاوت ، ژینورا بزرگ و کوچک

سانسوریا نیزه ای بزرگ
و کوچک ، ساکسی فراژ ، سانسوریا سبز دور طلایی ابلق ، سانسوریا کراواتی ابلق ،
سانسوریا کراواتی سبز ، سانسوریا مهتابی

سرخس آشیانه پرنده
سایز یزرگ و کوچک ، سرخس بال سیاوش ، سرخس شاخ گوزنی کوچک و بزرگ ، سنبل آبی ،
سیسوس بزرگ و کوچک ،سینگونیوم سفید مینیاتور ، سینگونیوم ابلق

شفلرا مینیاتور
ابلق ، شمعی ابلق ، فیتونیا سبز ، فیتونیا صورتی سبز ، فیتونیا مینیاتور سبز ،
فیکوس ابلق ، فیلودندرون بادمجانی ، فیکوس جنگلی ،فیلودندرون بلک

فیلودندرون طلایی ،
فیلودندرون سبز ، فیلودندرون سبز روشن ، فیلودندرون کمیاب فر ، کاج کنیکا ،کارکس ،
کاکتوس افربیا مینیاتور گل قرمز ، کریپتانتوس جگری

کریپتانتوس صورتی ،
کریپتانتوس صورتی ابلق ، کریپتانتوس قرمز کبود ، کریپتانتوس کرم کوچک ، کریپتانتوس
صورتی سبز ، کریپتانتوس کرم فر ، کریپتانتوس جگری مینیاتور

گازمانیا ابلق گل
زرد ، گازمانیا سبز گل زرد ، گل کاغذی خاص ، گندمی ابلق ، گندمی مینیاتور ، گیاه
هوازی خزه اسپانیایی ، لیندا بزرگ ، لیندا متوسط ، مارانتا

نخل اریکا ، نخل شامادورا ، نخل کنتیا ، نخل ماداگاسکار ، نخل مرداب کلکسیونی ، نئورجیلیا ابلق ، نئورجیلیا آویز ، نهال درخت ژینگو ، نئورجیلیا بلک ( بادمجانی ) نئورجیلیا سبز ، نئورجیلیا سبز روشن ، نئورجیلیا قرمز سبز ، ورنیا ، هوستا سفید سبز

گیاه اپیشیا
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه اپیشیا

گیاه اچوریا بلک
گیاه اچوریا بلک

گیاه ارکیده رنگی
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه ارکیده رنگی

گیاه ارکیده مینیاتور
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه ارکیده مینیاتور

گیاه اسپاتی فلیوم ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه اسپاتی فلیوم ابلق

گیاه افربیا پدیلانتوس مینیاتور سبز
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه افربیا پدیلانتوس مینیاتور سبز

گیاه آدنیوم
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آدنیوم به همراه گل

گیاه آرالیا ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آرالیا ابلق

گیاه آرالیا ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آرالیا ابلق

گیاه آرالیا سبز
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آرالیا سبز

گیاه آزالیا با تنوع رنگی
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آزالیا با تنوع رنگی

گیاه آزالیا کوچک
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آزالیا کوچک

گیاه آکالیفا ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آکالیفا ابلق

گیاه آکوبا برگ تیز
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آکوبا برگ تیز

گیاه آگاو
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آگاو

گیاه آگلونما ابلق سفید برفی
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آگلونما ابلق سفید برفی

گیاه آگلونما برفی
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آگلونما برفی

گیاه آگلونما برگ هندوانه ای
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آگلونما برگ هندوانه ای

گیاه آگلونما سبز صورتی
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آگلونما سبز صورتی

گیاه آگلونما سفید برفی
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آگلونما سفید برفی

گیاه آگلونما صورتی کامپیوتری
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آگلونما صورتی کامپیوتری

گیاه آگلونما قرمز مینیاتور
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آگلونما قرمز مینیاتور

گیاه آگلونما ماری
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آگلونما ماری

گیاه آگلونما ماری ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آگلونما ماری ابلق

آگلونما ماری مینیاتور
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آگلونما ماری مینیاتور

گیاه آلوء ورگاتا
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آلوء ورگاتا

گیاه آناناس تزئینی
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آناناس تزئینی

گیاه آنتوریوم صورتی سفید
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آنتوریوم صورتی سفید

گیاه آنتوریوم گل قرمز
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه آنتوریوم گل قرمز

گیاه برگ بیدی ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه برگ بیدی ابلق

گیاه برگ بیدی مینیاتور ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه برگ بیدی مینیاتور ابلق

گیاه بگونیا موکتی
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه بگونیا موکتی

گیاه پاپیتال ابلق مینیاتور
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه پاپیتال ابلق مینیاتور

گیاه پاپیتال سبز فر
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه پاپیتال سبز فر

گیاه پاپیتال سبز مینیاتور
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه پاپیتال سبز مینیاتور

گیاه پاچیرا بافت
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه پاچیرا بافت

گیاه پپرومیا ابلق سبز زرد
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه پپرومیا ابلق سبز زرد

گیاه پپرومیا برگ تیز
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه پپرومیا برگ تیز

گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه پپرومیا سبز

گیاه پپرومیا سبز برگ
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه پپرومیا سبز برگ

گیاه پپرومیا قاشقی ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه پپرومیا قاشقی ابلق

گیاه پپرومیا مینیاتور رونده
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه پپرومیا مینیاتور رونده

گیاه پپرومیا مینیاتور رونده روشن
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه پپرومیا مینیاتور رونده روشن

گیاه پتوس اسکاندس سفید
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه پتوس اسکاندس سفید

گیاه پتوس اسکاندس سفید آویز
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه پتوس اسکاندس سفید آویز

گیاه پتوس فرانسوی
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه پتوس فرانسوی

گیاه پتوس فسفری
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه پتوس فسفری

گیاه ختمی ژاپنی ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه ختمی ژاپنی ابلق

گیاه ختمی ژاپنی با گل
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه ختمی ژاپنی با گل

گیاه ختمی ژاپنی زیبا
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه ختمی ژاپنی زیبا

گیاه دراسنا دراماسیس ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه دراسنا دراماسیس ابلق

گیاه دراسنا کامپکت ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه دراسنا کامپکت ابلق

گیاه دراسنا کامپکت چند سر
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه دراسنا کامپکت چند سر

گیاه دیفن باخیا ابلق مینیاتور
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه دیفن باخیا ابلق مینیاتور

گیاه دیفن باخیا دور سفید کلکسیونی
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه دیفن باخیا دور سفید کلکسیونی

گیاه دیفن باخیا سفید سبز
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه دیفن باخیا سفید سبز

گیاه زامفولیا
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه زامفولیا در سایز متفاوت

گیاه زامفولیا
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه زامفولیا در همه سایز

گیاه ژینورا
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه ژینورا

گیاه سانسوریا نیزه ای بافت
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه سانسوریا نیزه ای بافت

گیاه ساکسی فراژ
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه ساکسی فراژ

گیاه سانسوریا سبز دور طلایی ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه سانسوریا سبز دور طلایی ابلق

گیاه سانسوریا طلایی کامپکت
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه سانسوریا طلایی کامپکت

گیاه سانسوریا کامپکت سبز
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه سانسوریا کامپکت سبز

گیاه سانسوریا کامپکت سبز سفید
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه سانسوریا کامپکت سبز سفید

گیاه سانسوریا کراواتی ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه سانسوریا کراواتی ابلق

گیاه سانسوریاکراواتی سبز
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه سانسوریاکراواتی سبز

گیاه سانسوریا مهتابی
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه سانسوریا مهتابی

گیاه سانسوریا نیزه ای
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه سانسوریا نیزه ای

گیاه سرخس آشیانه پرنده بزرگ
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه سرخس آشیانه پرنده بزرگ

گیاه سرخس بال سیاوش
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه سرخس بال سیاوش

گیاه سرخس شاخ گوزنی بزرگ
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه سرخس شاخ گوزنی بزرگ

گیاه سرخس شاخ گوزنی دفرمه
گلخانه گیاهان آپارتمانی گیاه سرخس شاخ گوزنی دفرمه

گیاه سرخس شاخ گوزنی کوچک
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گیاه سرخس شاخ گوزنی کوچک

گیاه سرخس لانه پرنده
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گیاه سرخس لانه پرنده

گیاه سنبل آبی
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گیاه سنبل آبی

گیاه سنبل آبی با پاجوش
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گیاه سنبل آبی با پاجوش

گیاه سیسوس
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گیاه سیسوس

گیاه سینگونیم سفید مینیاتور
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گیاه سینگونیم سفید مینیاتور

گیاه سینگونیوم ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گیاه سینگونیوم ابلق

گیاه شفلرا مینیاتور ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گیاه شفلرا مینیاتور ابلق

گیاه شمعی ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گیاه شمعی ابلق

گیاه فیتونیا سبز
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گیاه فیتونیا سبز

گیاه فیتونیا صورتی سبز
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گیاه فیتونیا صورتی سبز

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_فیتونیا_سبز-1.jpg
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن فیتونیا سبز

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_کارکس.jpg
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن کارکس

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_کاج_کنیکا.jpg
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن کاج کنیکا

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_فیلودندرون_کمیاب_فر.jpg
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن فیلودندرون کمیاب فر

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_فیلودندرون_سبز_کمرنگ.jpg
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن فیلودندرون سبز کمرنگ

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_فیلودندرون_سبز
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن فیلودندرون سبز

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_فیلودندرون_زرد
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن فیلودندرون زرد

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_کریبتانتوس_کرم_کوچک
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن کریبتانتوس کرم کوچک

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_کریبتانتوس_قرمز_کبود
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن کریبتانتوس قرمز کبود

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_کریبتانتوس_جگری
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن کریبتانتوس جگری

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_کریبتانتوس_صورتی_ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن کریبتانتوس صورتی ابلق

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_کاکتوس_افربیا_قرمز
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن کاکتوس افربیا قرمز

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_گل_سنبل_آبی
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گل سنبل آبی

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_گازمانیا_ابلق_گل_زرد
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گازمانی اابلق گل زرد

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_گازمانیا_با_گل_زرد
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گازمانیا با گل زرد

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_کریپتانتوس_مینیاتور_جگری
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن کریپتانتوس مینیاتور جگری

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_کریپتانتوس_کرم_فر
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن کریپتانتوس کرم فر

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_کریپتانتوس_صورتی_سبز
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن کریپتانتوس صورتی سبز

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_لیندا_بزرگ
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن لیندا بزرگ

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_گیاه_هوازی_خزه_اسپانیایی
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گیاه هوازی خزه اسپانیایی

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_گندمی_مینیاتور
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گندمی مینیاتور

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_گندمی_ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گندمی ابلق

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_گل_کاغذی_خاص
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن گل کاغذی خاص

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_نخل_کنتیا
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن نخل کنتیا

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_نخل_شامادورا
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن نخل شامادورا

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_نخل_اریکا
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن نخل اریکا

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_مارانتا_پرکلاغی
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن نخل اریکا

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_مارانتا
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن مارانتا

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_لیندا_متوسط
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن لیندا متوسط

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_نمای_خروجی_یک_راست
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن شامادورا

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_نخل_مرداب_کلکسیونی
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن نخل مرداب کلکسیونی

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_نخل_ماداگاسکار
گلخانه گیاهان آپارتمانی گلبن نخل ماداگاسکار

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_نئورجیلیا_سبز

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_گلبن_نئورجیلیا_آویز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.