نهالستان شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت 

نهالستان کانال فروش نهال شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت ارقام نهال قابل عرضه خود را به همراه :

مشخصات نهال ، قیمت نهال و شرایط فروش به صورت کامل بارگذاری نموده است .

نهالستان|مشخصات،قیمت و خرید انواع نهال
نهالستان (Nursery)

اصول طبقه بندی کانال فروش درخت و نهال میوه 

ارقام درختان میوه عرضه شده در بستر سایت این شرکت در برگیرنده ارقام نهال در تمامی دسته های :

نهال های هسته دار ، نهال های دانه دار ، نهال های ریز میوه ، نهال های گرمسیری ، نهال های میوه آجیلی و خشک ، نهال های نیمه گرم سیری و . . . می باشد .

هر دسته از محصولات نهالستان این شرکت بر اساس گروه های رقمی به بخش های گوناگونی تفکیک گردیده است .

هر یک از گروه های نهالسرا ، نهال های قابل عرضه خود را بر اساس شناسنامه نهال های مورد نظر که شامل :

اطلاعات علمی ، مختصات اقلیمی ، صفات درخت و میوه ، نیازهای درخت میوه در زمان های مختلف رشدی و . . . عرضه می نماید .

نتیجه گیری : تمامی خریداران درختان و نهال های میوه موجود در مرکز فروش نهال در میان تنوع موجودنهال های تولیدی داخلی و نهال های وارداتی در کشور

در این بستر تنها به ارقام نهالی دسترسی خواهند داشت که دارای پایه های رویشی سازگار و یا والد های بذری و اصلاح شده با مناطق جغرافیایی کشور بوده و دارای بیشترین بازدهی خواهند بود .

دلایل انتخاب نهال های موجود در مرکز فروش نهال 

نهال های عرضه شده در این بستر بر دو پایه نهال های وارداتی و نهال های داخلی تنظیم گردیده است .

در ادامه دلایل انتخاب نهال های داخلی که ارقام بومی کشور ایران هستند و ارقام وارداتی نهال و درختان میوه شرح داده خواهد شد .

نهالستان
 ارقام نهال

انواع ارقام  نهال موجود در نهالسرا ( Nursery ) :

انواع نهال های ارایه شده در مرکز فروش نهال این بستر شامل :

1 – ارقام نهال تولید داخلی :

ارقام بومی رایجی است که بیشترین میزان باردهی و محصول را در عین سازگاری با محیط و وضعیت جغرافیایی مناطق مختلف کشور دارد .

نهال هایی که در داخل کشور تولید شده اند و جزو ارقام بومی پر محصول می باشند و در بستر نهالسرا به فروش می رسند

2 – ارقام  پایه های رویشی واردانی سازگاز

ایـن گـروه ژرم پلاسم کـه در منابـع بـا عبـارت پایه هـای رویشـی وارداتی از آنـان نام
بـرده می شـود

همانند ارقـام تجـاری پـس از ورود بـه کشـور و گذرانـدن دوره قرنطینـه بـه تعـدادمحـدودتکثیرمی شـوند .

سـپس برخـی ارقام بومـی و وارداتی تجـاری بر آنها پیوند شـده و از نظر :

زود بار دهی ، پا جوش دهی ، پا کوتاه کنندگی و سـازگاری با خاک های نوعی کشـور در کنار دیگر پایه های رویشـی رایج و بذری شـاهد ، توسـط پژوهشـگران بر اسـاس توصیف

گـر بین المللی پایـه محصـول ( IPGRI ) ارزیابی هـای مقایسـه ای می شـوند.

در پایـان ارزیابی هـای بلند مـدت ، آن تعـداد از پایه هـای رویشـی وارداتـی کـه در
شرایط اقلیمـی کشـور سـازگاری نشـان داده انـد و عملکـرد مطلوبـی دارنـد بـه عنـوان
پایه هـای رویشـی وارداتـی سـازگار، انتخـاب شده  به لیست مشخصات ، قیمت و فروش نهال افزوده می گردد .

3- ارقام نهال والد مادر بذری :

رقـم والـدمـادری در صـورت احـداث بـاغ بـذری به دلیـل تراکـم گل دهـی بالا ، در صـد میـوه بنـدی عالـی داشته و قـادر بـه تولیـد بـذر انبوه بـا خلـوص ژنتیـک عالـی اسـت.  

4 – ارقام نهال معرفی شده جدید و امید بخش کشور

مراکز علمی ، جهاد کشاورزی و محققین بخش علوم تحقیقات ( دانش بنیان و . . . )

پس از انجام تحقیقات گسترده و تست های گوناگون این نهال های میوه را به مراکز مربوطه معرفی می نمایند .

در مراکز دانش بنیان ایران با جدید ترین متد ها عملیات اصلاح ژنتیکی بر روی آنها به انجام رسیده

اکثر این نهال ها در دفتر ملی ارقام نهال به ثبت رسیده است و کیفیت آنها به اثبات رسیده است .

5 – ارقام نهال های کمیاب ، گرمسیری ، کشت گلخانه ای 

نهالسرای آنلاین شرکت نهال های پر مخاطب خارجی را در انواع گوناگون وارد و عرضه می نماید .

ارقام نهال دسته بندی های مشخص خود را داشته و همچنین برخی نهال هایی که از نظر محصول رقیب نهال های بومی کشور هستند  در کنار محصولات بومی قرار می گیرند .

 برخی ارقام نهال وارداتی  مرکز فروش نهال شامل  :

نهال دراگون فروت در 5 نوع ، نهال لوکومو ، دوریان ، پوملو ،نهال میوه ستاره ای ،دست بودا ،فیجوا ، انگور برزیلی ، ارقام نهال انگور مختلف ( رد کارنت ، ویکتوریا ، تامسون ، ویرجینیا ، پروکلین بری و . . . ) و . . . می باشد .

مرکز فروش نهال

Nursery of fruit trees

ویدئو از نهالستان و معرفی بستر عرضه انواع نهال به سراسر ایران به صورت مستقیم

قبل از خرید پیشنهاد ما به شما مشاهده ویدئو میباشد .

https://www.aparat.com/v/PIy3L

شماره تماس ، وانساپ و مشاوره رایگان : 09108158030 ( مهندس مصطفی قدیری )

آدرس اینستاگرام شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت :

 WWW.instagram.com/golkade-paradise

آموزش خرید نهال دراگون زرد

خدمات کشاورزی

نهال دراگون فروت زرد

100,000 تومان
آموزش خرید نهال دراگون فروت بنفش

خدمات کشاورزی

نهال دراگون فروت بنفش

60,000 تومان
آموزش خرید نهال دراگون قرمز

خدمات کشاورزی

نهال دراگون فروت قرمز

60,000 تومان
آموزش خرید نهال دراگون فروت

خدمات کشاورزی

نهال دراگون فروت سفید

60,000 تومان