فصل چهاردهم

در این فصل می خواهیم در رابطه ی با تبدیلاتی که به منظور اندازه گیری مقدار هر عنصر در داخل ترکیب و بر عکس آن موجود می باشد را بیان نماییم . به خاطر داشته باشید که این تبدیلات بسیار حائز اهمیت می باشد :

ضریب تبدیلات مختلف برای نمک های حاصل خیز مورد استفاده در محلول غذایی به منظور کشت هیدرو پونیک :

در رابطه با نیتروژن :

1 – ضریب تبدیل نیتروژن به آمونیوم : 216/1

ضریب تبدیل آمونیوم به نیتروژن : 822/0

2 – ضریب تبدیل نیتروژن به نیترات : 429/4

ضریب تبدیل نیترات به نیتروژن : 226/0

3 – ضریب تبدیل نیتروژن به نیترات پتاسیم : 221/7

ضریب تبدیل نیترات پتاسیم به نیتروژن : 1385/0

4 – ضریب تبدیل نیتروژن به نیترات کلسیم : 861/5

ضریب تبدیل نیترات کلسیم به نیتروژن : 171/0

5 – ضریب تبدیل نیتروژن به سولفات آمونیوم : 721/4

ضریب تبدیل سولفات آمونیوم به نیتروژن : 212/0

6 – ضریب تبدیل نیتروژن به نیترات آمونیوم : 857/2

ضریب تبدیل نیترات آمونیوم به نیتروژن : 350/0

7 – ضریب تبدیل نیتروژن به دی آمونیوم فسفات : 717/4

ضریب تبدیل دی آمونیوم فسفات به نیتروژن : 212/0

در رابطه با فسفر :

1 – ضریب تبدیل فسفر به انیدرید فسفریک : 292/2

ضریب تبدیل انیدرید فسفریک به فسفر : 436/0

2 – ضریب تبدیل فسفر به فسفات : 066/3

ضریب تبدیل فسفات به فسفر : 326/0

3 – ضریب تبدیل فسفر به مونو پتاسیم فسفات : 394/4

ضریب تبدیل مونو پتاسیم فسفات به فسفر : 288/0

4 – ضریب تبدیل فسفر به دی آمونیوم فسفات : 255/4

ضریب تبدیل دی آمونیوم فسفات به فسفر : 235/0

5 – ضریب تبدیل فسفر به اسید فسفریک : 164/3

ضریب تبدیل اسید فسفریک به فسفر : 316/0

در رابطه ی با پتاسیم :

1 – ضریب تبدیل پتاسیم به پتاس : 205/1

ضریب تبدیل پتاس به پتاسیم : 830/0

2 – ضریب تبدیل پتاسیم به نیترات پتاسیم : 586/2

ضریب تبدیل نیترات پتاسیم به پتاسیم : 387/0

3 – ضریب تبدیل پتاسیم به مونو فسفات پتاسیم : 481/3

ضریب تبدیل مونو فسفات پتاسیم به پتاسیم : 287/0

4 – ضریب تبدیل پتاسیم به کلرید پتاسیم : 907/1

ضریب تبدیل کلرید پتاسیم به پتاسیم : 524/0

5 – ضریب تبدیل پتاسیم به سولفات پتاسیم : 229/2

ضریب تبدیل سولفات پتاسیم به پتاسیم 449/0

در رایطه ی با کلسیم :

1 – ضریب تبدیل کلسیم به اکسید کلسیم : 399/1

ضریب تبدیل اکسید کلسیم به کلسیم : 715/0

2 – ضریب تبدیل کلسیم به نیترات کلسیم : 094/4

ضریب تبدیل نیترات کلسیم به کلسیم : 244/0

3 – ضریب تبدیل کلسیم به کلرید کلسیم : 467/5

ضریب تبدیل کلرید کلسیم به کلسیم : 183/0

4 – ضریب تبدیل کلسیم به سولفات کلسیم : 296/4

ضریب تبدیل سولفات کلسیم به کلسیم : 233/0

در رابطه ی با منیزیوم :

1 – ضریب تبدیل منیزیوم به اکسید منیزیوم : 658/1

ضریب تبدیل اکسید منیزیوم به منیزیوم : 603/0

2 – ضریب تبدیل منیزیوم به سولفات منیزیوم : 14/10

ضریب تبدیل سولفات منیزیوم به منیزیوم : 0986/0

در رابطه با گوگرد :

1 – ضریب تبدیل گوگرد به اسید سولفوریک : 059/3

ضریب تبدیل اسید سولفوریک به گوگرد : 327/0

2 – ضریب تبدیل گوگرد به سولفات آمونیوم : 124/4

ضریب تبدیل سولفات آمونیوم به گوگرد : 2425/0

3 – ضریب تبدیل گوگرد به سولفات پتاسیم : 437/5

ضریب تبدیل سولفات پتاسیم به گوگرد : 184/0

4 – ضریب تبدیل گوگرد به سولفات منیزیوم به 689/7

ضریب تبدیل سولفات منیزیوم به گوگرد : 130/0

5 – ضریب تبدیل گوگرد به سولفات کلسیم : 371/5

ضریب تبدیل سولفات کلسیم به گوگرد : 186/0

ضریب تبدیلات آهن :

1 – ضریب تبدیل آهن به سولفات آهن : 978/4

ضریب تبدیل سولفات آهن به آهن : 201/0

2 – ضریب تبدیل آهن به کلات آهن : 00/10

ضریب تبدیل کلات آهن به آهن : 100/0

ضریب تبدیلات بور :

1 – ضریب تبدیل وبر به اسید بوریک : 717/5

ضریب تبدیل اسید بوریک به بور : 175/0

2 – ضریب تبدیل بور به تترا بورات سدیم یا همان بوراکس : 820/8

ضریب تبدیل تترا بورات سدیم به بور : 113/0

ضریب تبدیلات مس :

1 – ضریب تبدیل مس به سولفات مس : 930/3

ضریب تبدیل سولفات مس به مس : 254/0

ضریب تبدیلات منگنز :

1 – ضریب تبدیل منگنز به سولفات منگنز : 061/4

ضریب تبدیل سولفات منگنز به منگنز : 246/0

2 – ضریب تبدیل منگنز به کلرید منگنز : 602/3

ضریب تبدیل کلرید منگنز به منگنز : 278/0

3 – ضریب تبدیل منگنز به کلات منگنز : 00/20

ضریب تبدیل کلات منگنز به منگنز : 050/0

ضریب تبدیلات روی :

1 – ضریب تبدیل روی به سولفات روی : 400/4

ضریب تبدیل سولفات روی به روی : 227/0

2 – ضریب تبدیل روی به کلرید روی : 085/2

ضریب تبدیل کلرید روی به روی : 480/0

3 – ضریب تبدیل روی به کلات روی : 143/7

ضریب تبدیل کلات روی ( پودر 14 در صد ) به روی : 140/0

4 – ضریب تبدیل روی به کلات روی مایع 9 در صد : 11/11

ضریب تبدیل کلات روی مایع 9 درصد به روی : 090/0

ضریب تبدیلات مولیبدن :

1 – ضریب تبدیل مولیبدن به مولیبدات آمونیوم : 733/1

ضریب تبدیل مولیبدات آمونیوم به مولیبدن 577/0

2 – ضریب تبدیل مولیبدن به مولیبدات سدیم : 777/1

ضریب تبدیل مولیبدات سدیم به مولیبدن : 563/0

تبدیلات به منظور اندازه گیری مقدار هر عنصر :

تبدیلات به منظور اندازه گیری هر عنصر موجود در ترکیب و هم چنین بر عکس آن را مطالبی که در بالا بیان نمودیم به صورت کامل نشان خواهد داد و تمامی نیاز های موجود در این مرحله ی کاری کشت هیدروپونیک یعنی تهیه نمودن محلول غذایی را برای شما سهل و آسان خواهد نمود .

به خاطر داشته باشید که این کار با بهره گیری از وزن مولکولی و هم چنین وزن اتمی انجام خواهد گرفت . به این صورت که :

به عنوان مثال به منظور تعیین نمودن میزان نیتروژن در

NO3(-)

عدد اتمی نیتروژن که 14 می باشد را بر جرم مولکولی نیترات که عدد 62 می باشد تقسیم می نماییم . جواب حاصل برابر می باشد با 226/0

دلیل این موضوع این امر می باشد که ما نیترات را خواهیم داشت و قصد داریم میزان نیتروژن موجود در آن را بیابیم . به منظور تعیین نمودن میزان نیترات مورد نیازمان به منظور دریافت یک واحد از نیتروژن عملیات وارونه سازی و هم چنین محاسبه این مساله با متغیر در زیر آورده شده است :

  1. X

N       =       NO3   —–     14X=62

14               62

X=14تقسیم بر62=4/429

این همان ضریب تبدیل نیتروژن به نیترات است .

فهمیدن این روش به شما این امکان را خواهد داد که عامل های دیگر موجود در ترکیبات را به سادگی محاسبه نمایید .

در اینجا جا دارد این نکته ی مهم را متذکر شویم که :

این مجموعه ضرایب به منظور تبدیل نمودن قسمتی از یک عنصر موجود در یک ترکیب و بر اساس وزن اتمی عنصر مورد نظرو همچنین وزن مولکولی آن ترکیب خواهد بود .

نکات مهم و ضروری در رابطه ی با نا خالصی های موجود در کود ها :

به خاطر داشته باشید که بیشتر کود های حاصل خیز که به منظور استفاده ی گیاهان مورد استفاده قرار می گیرند صد در صد خالص نمی باشند .

نا خالصی های موجود در کود ها معمولا چه هستند :

این قبیل مواد شامل حمل کننده های خنثی می باشند که معمولا شامل :

سیات ، شن و هم چنین خاک رس می باشند .

این ها فاقد بار الکتریکی هستند .

به همین دلیل می باشد که بر روی بسته بندی کود ها در صد خلوص و یا آنالیز تضمین شده ی آن ها نوشته شده است .

به همین منظور در صد های خلوص برخی از کود ها را در زیر اشاره نموده ام :

1 – نمک فسفات آمونیوم دارای در صد خلوصی برابر با : 98 در صد می باشد .

2 – نمک سولفات آمونیوم دارای در صد خلوصی برابر با : 94 در صد می باشد .

3 – نمک نیترات آمونیوم دارای در صد خلوصی برابر با : 98 در صد می باشد .

4 – نمک نیترات پتاسیم میزان خلوصش برابر با : 95 در صد می باشد .

5 – نمک نیترات کلسیم میزان خلوصش برابر با : 90 در صد است .

6 – نمک مونو فسفات کلسیم میزان خلوصش برابر با : 92 در صد می باشد .

7 – نمک مونو فسفات پتاسیم دارای خلوصی برابر با : 98 در صد می باشد .

8 – نمک سولفات کلسیم دارای خلوصی برابر با 70 در صد می باشد .

9 – نمک کلرید کلسیم دارای خلوصی برابر با : 75 در صد می باشد .

10 – نمک سولفات منیزیوم دارای خلوصی برابر با : 98 در صد می باشد .

11 – نمک کلرید پتاسیم دارای خلوصی برابر با : 95 در می باشد .

12 – نمک سولفات کلسیم دارای خلوصی برابر با : 90 در صد می باشد .

به منظور تهیه نمودن محلول های غذایی حتما و حتما باید این نا خالصی ها به طور دقیق مورد محاسبه قرار گیرند .

به خاطر داشته باشید که آب تبلور به عنوان نا خالصی در نظر گرفته نشده است و میزان خلوص بر اساس فرمول تعیین شده مورد محاسبه قرار گرفته است .

به منظور تهیه نمودن محلول غذایی همان طور که گفتیم نیاز به فرمول داریم . بنابراین

فرمول تهیه ی محلول غذایی بدین صورت می باشد :

فرمول های محلول های غذایی به چه صورت بیان می گردند :

این فرمول ها که به منظور تهیه و تولید محلول های غذایی به کار می روند معمولا به صورت قسمت نمودن در میلیون برای هر عامل که نیاز مند آن باشیم و مورد استفاده ی ما قرار گیرد بیان می گردند .

معنای یک قسمت در میلیون چیست :

به طور ساده یک قسمت در میلیون یا همان پی پی ام  و یا

Ppm

به طور کلی به معنای یک قسمت از یک عامل در یک میلیون قسمت از عامل دیگر می باشد .

به طور مثال :

اگر مبنا و واحد اندازه گیری بر مبنای وزن باشد مثلا :

یک میکرو در گرم

و یا حتی وزن – حجم باشد مثلا :

1 mg/l

یک میلی گرم در لیتر .

و یا حجم – حجم باشد مانند :

یک میکرو لیتر در لیتر .

روش و فرمول محاسبه برای هر یک از آن ها به صورت زیر می باشد :

یک میکروگرم در گرم=1تقسیم بر 1000000g تقسیم بر 1g  = 1/1000000 g

1  mg/l = 1 / 1000 g , 1 L = 1000 mL

بنابر این خواهیم داشت :

1 mg/L = 1 / 1000 g / 1000 ml H2O = 1 / 1000000 g

زیرا یک میلی لیتر آب یک گرم وزن دارد .

تاثیرات و نتایج حاصل از وزن مولکولی و هم چنین وزن اتمی در محلول غذایی :

وزن مولکولی و اتمی هر ترکیبی و هر عنصری حتما و باید در فرمول غذایی و هم چنین نیاز های گیاهان مورد محاسبه و در نظر گرفته شود .

وزن اتمی بیان گر چیست :

به طور کلی وزن اتمی را می توان بیانگر وزن نسبی اتم های مختلف دانست . بدین معنی که وزن یک اتم با وزن سایر اتم ها متفاوت می باشد .

شما قادر هستید با مشاهده ی جدول وزن های اتمی که برای هر اتم با انتخاب یک واحد نسبی منتشر شده اند پی به موضوع ببرید .

نتیجه ای که میگیریم این است که معمولا یک عامل به عنوان اساس و پایه و استاندارد انتخاب می گردد و دیگر عامل ها با آن مقایسه می گردند .

در گذشته وزن اتمی پایه چه بوده است :

اکسیژن با وزن دقیق 16 در گذشته به عنوان وزن اتمی پایه برگزیده شده بود .

به همین منظور

 وزن اتمی عناصری که معمولا در کشت هیدرو پونیک مورد استفاده قرار می گیرند را در زیر بیان می نماییم :

1 – عنصر روی : با نماد

Zn

نمایش داده شده و وزن اتمی آن 37/65 می باشد .

2 – عنصر گوگرد : با نماد

S

نمایش داده شده و وزن اتمی آن 06/32 می باشد .

3 – عنصر سدیم : با نماد

Na

نمایش داده می شود و وزن اتمی آن 99/22 می باشد .

4 – عنصر سیلیکون : نماد آن

Si

بوده و وزن اتمی آن 09/28 می باشد .

5 – عنصر سلنیم : نماد آن

Se

بوده و وزن اتمی آن 96/78 می باشد .

6 – عنصر پتاسیم : نماد این عنصر

K

بوده و وزن اتمی آن 10/39 می باشد .

7 – عنصر فسفر : نماد این عنصر

P

بوده و وزن اتمی آن 97/30 می باشد .

8 – عنصر اکسیژن : نماد این عنصر

O

بوده و وزن اتمی آن 00/16 می باشد .

9 – عنصر آلومینیوم : نماد شیمیایی این عنصر

Al

بوده و وزن شیمیایی آن 98/26 می باشد .

10 – عنصر بور : نماد این عنصر

B

بوده و وزن اتمی آن 81/10 می باشد .

11 – عنصر کلسیم : نماد این عنصر

Ca

بوده و وزن اتمی آن 08/40 می باشد .

12 – عنصر کربن : نماد این عنصر

C

بوده و وزن اتمی آن 01/12 می باشد .

13 – عنصر کلر : نماد این عنصر

Cl

بوده و وزن اتمی آن 45/35 می باشد .

14 – عنصر مس : نماد این عنصر

Cu

بوده و وزن اتمی آن 54/63 می باشد .

15 – عنصر هیدروژن : نماد این عنصر

H

بوده و وزن اتمی آن 008/1 می باشد .

16 – عنصر آهن : نماد این عنصر

Fe

بوده و وزن اتمی آن 85/55 می باشد .

17 – عنصر منیزیوم : نماد این عنصر

Mg

بوده و وزن اتمی آن 31/24 می باشد .

18 – عنصر منگنز : نماد این عنصر

Mn

بوده و وزن اتمی آن 94/54 می باشد .

19 – عنصر مولیبدن : نماد این عنصر

Mo

بوده و وزن اتمی آن 94/95 می باشد .

20 – عنصر نیتروژن : نماد این عنصر

N

بوده و وزن اتمی آن 01/14 می باشد .

مولکول چیست :

هنگامی که تعدادی از اتم ها به هم می پیوندند به طور ساده می توان گفت که مولکول تشکیل خواهد شد و با فرمول مولکولی شناخته خواهد شد .

طرز تشکیل مولکول آب :

به عنوان مثال فرمول آب :

H2O

می باشد . این فرمول بیانگر 2 اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن است .

وزن مولکولی چیست :

وزن هر فرمول مولکولی ، به طور دقیق وزن مولکولی آن می باشد که از جمع وزن اتمی ، اتم های سازنده ی آن مولکول مورد نظر بدست خواهد آمد .

مثال :

وزن مولکولی آب را بدست آورید :

وزن مولکولی آب شامل دو اتم هیدروژن که وزن هر کدام یک است و وزن یک اتم اکسیژن که 16 است . در نتیجه وزن مولکولی آب 18 خواهد شد .

به منظور فراگیری هر چه بهتر این موضوع و این که در محاسباتی که به منظور تهیه نمودن محلول غذایی بکار می رود چه قدر وزن مولکولی و اتمی حائز اهمیت می باشد مثال دیگری خواهیم زد :

به عنوان مثال ماده ی نیترات کلسیم که همه آن را با فرمول شیمیایی

Ca(NO3)2

می شناسند را مثال می زنیم :

 در ابتدا وزن تک تک اتم ها را بدست آورده و یاد داشت می نماییم :

Ca = 40/08

N = 14/008

O = 16/00

حال وزن مولکولی : این ماده دارای 6 اتم اکسیژن و 2 اتم نیتروژن و یک اتم کلسیم است پس مجموع آن ها عبارت است از :

164/096

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *