ضرورت استفاده از کود آمینو اسید
ضرورت استفاده از کود آمینو اسید

اساسا گياهان برخلاف ساير موجودــات مي توانند توسط عناصر اوليه (كربن، اكسيژن، هيدروژن و نيتروژن)و فرايند فتوسنتز، آمینو اسید بسازند.

اسيدهاي آمينه واحدهاي تشكيل دهنده پروتئين مي باشند و پروتئين هاي گياهي از ۲۰ اسيدآمينه و دو آميد ساخته شده اند. پروتئين ها اساس زيست گياهي اند و در تبادل كليه مواد نقش حساسي برعهده دــارند. پروتئين هاي گياهي نقش سازندگي و كاتاليزوري اجرا مي كنند و دــر عين حال از مواد ذخيره اي سلول گياهي هستند. مقدار پروتئين در بافت رويشي گياهان 20-5 دــرصد، در دانه هاي غلات 20-6 درصد و در دانه هاي روغني 35-20 درصد كل تركيبات آنها را شامل مي شود. پروتئين محصولات كشاورزي از لحاظ تركيب گروهي و نوع اسيدآمينه متفاوت است.

1)ضرورت استفاده از كودهاي حاوي اسيدهاي آمينه براي گياهان:

در شرايط نامساعد محيطي عمل ساخت اسيدهاي آمينه دشوار يا متوقف مي شود

كه مصرف اسيدهاي آمينه به صورت كود، نياز ساخت آن را توسط گياه برطرف مي كند

و اين امكان را به گياه مي دهد كه انرژي ذخيره شده خود را صرف رشد بيشتر و بالا بردن عملكرد

و كيفيت محصولات نمايد.

2 )نفوذ اسيدهاي آمينه از طريق محلولپاشي در گياه:

اسيدهاي آمينه اساسا از طريق روزنه ها جذب مي شوند و به مقدار كمتر از طريق غشاء سلولي نفوذ مي كند

و چند ساعت پس از جذب به قسمت هاي رشد(مريستم) هدايت مي شوند.

در زمان ابري شدن هوا، وزش باد و احتمال ريزش باران نبايد از كود حاوي اسيدهاي آمينه استفاده شود

و حداقل زمان مورد نياز جهت جذب اسيدهاي آمينه ۸ ساعت مي باشد.

زمان مناسب محلولپاشي قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب باشد چرا كه به دليل باز بودن روزنه هاي گياهي، راندمان نفوذ محلول به درون گياه افزايش مي يابد.

به روزترین مطالب سایت رسمی مجموعه پارادایس

فوايد و اثرات كاربرد اسيدهاي آمينه در صنعت كشاورزي:

۱ ) تقويت سيستم ايمني گياه از طريق

تقويت ديواره سلولي، افزايش توليد ليگنين ( بافت خشبي گياهان) و ترميم سريعتر بافت هاي آسيب ديده موجب افزايش مقاومت گياه دربرابر حمله آفات و بيماري ها مي گردد.

۲ )افزايش مقاومت گياه درهنگام بروز تنش هاي محيطي (Stress Abiotic )

استرس های محيطی مانند دمای بالا، سرمای شديد، يخبندان، تنش های آبی، شوری و جابجايي و انتقال گياه دارای تاثير منفی بر روی متابوليسم های گياهی بوده

و موجب کاهش کميت و کيفيت محصولات می شوند. كاربرد ترکيبات حاوی اسيدهای آمينه در قبل،

حين و بعد از بروز استرس محيطی، موجب کاهش خسارت ناشی از شرايط نامساعد محيطی می گردد.

۳ )تاثير بر روزنه های هوايي

روزنه های هوايي، ساختارهای سلولی اند که در تنظيمات آبی گياهان و جذب عناصر کم مصرف و پرمصرف و گازها دخيل اند.

باز شدن روزنه ها توسط فاکتورهای خارجی (نور، رطوبت، دما و غلظت نمک ها)و فاکتورهای خارجی ( اسيدهای آمينه و اسيد آبسيزيک) کنترل می شود.

روزنه های هوايی در زمان نور و رطوبت و افزايش دما و غلظت نمک مسدود می شود و در پی آن نقل و انتقال و جذب عناصر غذايي و فرايند فتوسنتز تقليل می يابد

وهمچنين توازن فعاليت های متابوليکی بهم ريخته و فرايند کاتابوليسم از آنابوليسم پيشی می گيرد

و سوخت و ساز گياه افزايش يافته و در نهايت رشد گياه تقليل می يابد.

به کارگيری ترکيبات حاوی اسيدهای آمينه از انسداد روزنه های هوايی بر اثر شرايط نامساعد محيطی غلبه می کند.

۴ )افزايش کمی و کيفی محصول

اسيدهای آمينه با افزايش نسخه برداري mRNA تا ميزان ۲/۵ برابر،

فعال سازی فرايند تشکيل قند و افزايش ميزان پروتئين در گياه موجب بهبود ويژگی های کيفی (بهبود طعم و رنگ ميوه) و ويژگی های کمی (افزايش وزن و يکسان سازی اندازه ميوه) می گردد.

۵ ) القاء فرايند گرده افشاني

اسيدهای آمينه از طريق فعال سازي هورمونهاي مؤثر در تشكيل گل و ميوه، بهبود جوانه زني دانه هاي گرده

و افزايش سرعت گلدهي موجب بهبود فرايند گرده افشانی می شود.

۶ )افزايش سرعت رسيدگی محصول

اسيدهای آمينه از طريق تحت تاثيرقراردادن توليد هورمون اتيلن، موجب سرعت بخشيدن به سرعت رسيدگی محصولات می گردد.

۷ )تسريع در تشكيل و تكوين اندام هاي گياهي

اسيدهای آمينه موجب تسريع در فرايند تشكيل و تكوين ساقه و برگ، فعال سازي سيستم تشكيل و رشد ريشه و ارتقاء جوانه زني بذر می شوند.

۸ )افزايش دوره ماندگاري محصولات پس از برداشت

۹ )افزايش سبزينگي و توليد كلروفيل

اسيدهای آمينه از طريق افزايش درصد و ميزان کلروفيل در گياه، ارتقاء فعاليت فتوسنتتيك گياه و افزايش نسبت N/C در درختان ميوه موجب بهبودکمی و کيفی محصولات کشاورزی می شود.

۱۰ ) بهبود فرايند جذب املاح و ريز مغذی های ضروري رشد

اسيدهای آمينه دارای ويژگی کلات کنندگی عناصر ريز مغذی هستند

و جذب و انتقال عناصر را به درون گياه آسان تر می سازند و ميزان مصرف کود و سموم را تقليل می بخشند.

ضرورت استفاده از کود آمینو اسید
ضرورت استفاده از کود آمینو اسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.