نام سازی : دیسکونیا، برگرفته شده ازنام James Dickson گیاه شناس انگلیسی.

نام رایج : دیسکونیا، سرخس درختی

نام انگلیسی :Tree fern

نام علمی :Dicksoniabrackenbridgei

خانواده :Discksoniaceae

شناسنامه : بعضی ازآپارتمانها درایران برای نگهداری گیاهان خانگی مشکل نوردارند. تعدادگیاهان سایه دوست کم نیستند امادربین آنها سرخس درختی یکی اززیباو گران ترین گیاهان است. نگهداری آن ساده و فقط نیاز به نورغیرمستقیم سایه مانند ورطوبت کافی دارد. معلوم است که این گیاه احتیاج به فضای کافی دارد زیراارتفاع آن بعضی مواقع به5/4 مترمی رسدکه اصولاگیاهانی که به فروش می رسند 5/1-1مترطول دارند. حدود 20گونه ازاین گیاه موجودوزادگاه اصلی آن استرالیا ونیوزلند است.

بعضی ازآپارتمانها درایران برای نگهداری گیاهان خانگی مشکل نوردارند. تعدادگیاهان سایه دوست کم نیستند امادربین آنها سرخس درختی یکی اززیباو گران ترین گیاهان است.

نیازها :

نور :

نورغیر مستقیم راترجیح می دهد.

دما :

حداقل آن درزمستان 10 درجه وحداکثرآن درتابستان 18 درجه سانتیگراد است.


آبیاری :

به آب فراوان نیاز دارد، دراواسط تابستان هرروز دوبارآبیاری کنید اماآبیاری فراوان به معنی باتلاقی کردن خاک نیست، دائمامواظب باشیدکه در15دقیقه اول کلیه آبهای اضافی ازگلدان خارج شده باشد. همیشه آب راازبالای تنه به صورت دم موشی شروع کنیدو اجازه دهیدتنه کاملاخیس شود. باکوتاه شدن طول روز آبیاری رابه هفته ای دوباربرسانید. بهترین محل برای این گیاه جهت حفظ رطوبت درپاسیوهای بسته است. کناراستخرهای روبسته ویاشاید حمام های روشن برای مدت کمی مناسب است.

رطوبت :

غبارپاشی باآب فاقداملاح ازعوامل حیاتی این سرخس است. درتابستان به غبارپاشی روزانه ودرزمستان به هفته ای دوبارنیازمند است. غبارپاشی تنه به شدت توصیه می گردد. باریختن آب وسنگریزه درزیرگلدانی رطوبت پایدار ایجادکنیدامادقت کنیدکه انتهای گلدان باآب درارتباط نباشد.

تغذیه :

درتابستان گیاه به تغذیه مصنوعی نیازدارد. هفته ای یکبار باکودهای مایع مخصوص گیاهان زینتی سرخس راتغذیه کنید.

خاک :

این گیاه علاوه برموادغذایی خاک به وضع زهکش نیزتوجه دارد. برای این منظور مخلوطی ازدوقسمت خاک لوم، یک قسمت پیت ویک قسمت ماسه شسته شده شکری تاماشی بهترین خاک راتشکیل می دهدمخلوط ازیک قسمت خاک لوم بایک قسمت کمپوست یاخاک برگ نیز مناسب است.

تمیز کردن برگها :

گیاه کاملابه مواد شیمیایی حساس است علاوه براینکه نباید ازبراق کننده های شیمیایی استفاده کنید هوای محیط آن نیز باید پاک وسالم باشد. غبارپاشی روزانه گیاه راتمیز نگه می دارد.

تعویض گلدان :

اگربرنامه تغذیه مصنوعی کامل باشدهر2سال یکبار دربهارگلدان رابا2درجه بالاتر تعویض کنید. نهایت دقت درصدمه ندیدن تنه وریشه به عمل آید. باسنگین شدن گلدان وبالارفتن سن گیاه فقط خاک رویی باخاک نو وغنی دربهاراکتفا می گردد.

درختی زیباوغیرمعمول که نگهداری آن برای خانواده های خوش سلیقه یک نوع افتخار وبزرگ منشی می آفریند. برگهای سبز وبراق وباانشعابات خیره کننده زمانی جذاب ترهستند که برگهای زیرین پیر حذف شده شده باشند. بعضی مواقع پاجوش ها نیز می توانند سطح خاک رابپوشانند.

حذف برگهای پیر :برگهای پیر وخشک شده گیاه را بدمنظر می کنند. آنهاراباکارد تیز درنزدیکترین نقطه به محل اتصال قطع کنید. دمبرگ های بد شکل هم خوش خوش منظرنیستند.

آبیاری :

آبیاری رابه صورت نرم ودم موشی از بالاترین نقطه تنه شروع کنید. واجازه دهید آبهای اضافی آن گلدان راسیراب کند.

معلوم است که این گیاه احتیاج به فضای کافی دارد زیراارتفاع آن بعضی مواقع به5/4 مترمی رسدکه اصولاگیاهانی که به فروش می رسند 5/1-1مترطول دارند. حدود 20گونه ازاین گیاه موجودوزادگاه اصلی آن استرالیا ونیوزلند است.

عوارض ودرمان :

برگها وبرگچه های جدید خشک می شوند :

آبیاری ورطوبت دراین گیاه حرف اول را می زنند. درآبیاری دقیق باشید خصوصادرروزهای داغ تابستان وقبل ازاینکه درجه حرارت به حداکثربرسد گیاه راپرآب نگه دارید. آبیاری دوباردرروزرافراموش نکنید. غبارپاشی باآب پاک نیز توصیه می گردد.

برگهاسیاه شده ومی پیچند :

عامل این عارضه هوای مسموم وناپاک واستفاده ازبراق کننده های شیمیایی است. گل فروش هابرای جلب مشتری بعضی ازگیاهان رابامواد شیمیایی براق می کنند. مایه اصلی آنهانفت است وروزنه هارامی بندند، ازآنهااستفاده نکنیدغبارپاشی برای تمیز نگه داشتن کافی است. گیاه رادرمجاورت گازهای آشپزخانه قرارندهید.

برگهای جدیدباز نمی شوند وبه صورت فری باقی می مانند :

باز نشدن برگها مربوط به دوعامل تغذیه ونور است. چون بخش زیادی از خاک گلدان راازموادی مانند پیت وماسه بدون عناصرغذایی غذایی تشکیل می دهند تغذیه مصنوعی  برای جبران کمبودعناصرمهم است. درتابستان گیاه راهفته ای دوبارتغذیه کنید.گلدان رابه نقطه ای پرنور امانه نور مستقیم ببرید.

برگهاخسته به نظر می رسند :

توقف ریشه درآب عامل آن است. آبیاری دوباردرروز درتابستان به معنی باتلاقی شدن خاک نیست. کلیه آبهای اضافی باید ظرف 15 دقیقه در زیرگلدان جمع وبعدا دورریخته شوند.

برگها رنگ پریده وروبه زردی هستند :

نورمستقیم وباشدت زیاد عامل آن است گیاه رابه نقطه ای بانورغیر مستقیم ببرید.

نقاط سفید روی برگهامشاهده می گردد :

عامل آن حشره تریپس است مبارزه باحشرات در سرخسها به علت ظریف بودن برگها وحساسیت آنها به سموم دفع آفات مشکل است. سم نفوذی راطبق دستور باآب آبیاری مخلوط کرده وگیاه را آبیاری کنید. هر14روز یک بارتکرارکنید تاگیاه کاملاپاک شود.

برگهای زیرین خشک می شوند :

کاملا طبیعی است، باپایان یافتن عمر برگها یکی پس از دیگری خشک می شوند وجای آنهارابرگهای جدید ترمی گیرند. نگه داشتن آن هاگیاه رابد منظرمی کند. ازنزدیک ترین محل اتصال به ساقه قطع کنید.

درلابلای دمبرگهای تنه حشرات دیده می شوند :

به علت مرطوب بودن محیط تنه هزارپاها علاقه زیادی به زندگی روی تنه دارند. خودآنهاآفت نیستند اما محیط رابرای حمله قارچهای بیماری زامستعد می سازند. تنه رابامحلول سم نفوذی سمپاشی کنید. غلظت سم نصف میزان پیشنهادی فروشنده یاسازنده سم باشد.

نوک برگها سیاه می شوند :

سردی هواعامل آن است. گیاه رابین 18-10 درجه سانتیگراد نگه دارید . نورکافی گیاه رادربرابر کلیه عوامل نامساعد محافظت می کند.

برگها خودرامی اندازند :

گیاه به آبیاری نیازمند است. درتابستان هرروز دوبارآبیاری کنید، خصوصادرروز های داغ، آبیاری از بالای تنه شروع وبه نرمی تنه را خیس کنیدتاآبهای اضافی به خاک برسند.

مواظب باشید

ممکن است سنگینی تنه وسست بودن خاک گیاه رانامتعادل کند. راه چاره درتعویض گلدان بادودرجه بزرگتر وفشارخاک باانگشتان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *