نام سازی : خورشید گل

نام رایج : خورشیدی

نام انگلیسی : Kaffir lily

نام علمی : Cliviaminiata

خانواده : Amarillidaceae

شناسنامه : خورشیدی گیاه خانگی و پیازداراست گلهاروی دسته های 15 تا 20 عددی روی نوک یک شاخه صاف وضخیم که ازوسط برگهای سبز می روید قراردارد.گلهای قرمز پرتقالی آن دراوایل بهارظاهر می شوند.

عمرگل نسبت به دیگر پیازها بیشتر است. چنانچه به گیاه در اوایل زمستان اجازه ی استراحت بدهند بهتربه گل می نشیند. باپاگیاه ها یاپیازچه هاقابل تکثیر است. وچنانچه پاگیاه ها ازگلدان مادری خارج نشوند از یک گلدان مادری میتوان چندشاخه گل تهیه کرد.

خورشیدی

نیازها :

نور :

سایه راتحمل امابهترین گل رادراتاق های پرنور وپشت پنجره های نورانی تولید می کند.

دما :

درجه حرارت زمستان که زمان استراحت گیاه است  8-10 درجه باظهور غنچه ها درجه حرارت به 15 درجه باید رسانید، حداکثردرجه حرارت درتابستان  21 درجه است.

آبیاری :

درهنگام گلدهی دربهاروتابستان یک یادوبار درهرهفته، یک ماه از زمستان آبیاری راقطع وپیاز رابه استراحت وادارکنید.

رطوبت :

درزیرگلدانی برای تامین رطوبت آب وسنگریزه بریزید. مواظب باشیدانتهای گلدان باآب درتماس نباشد.

تغذیه :

درزمان گلدهی هنگامی که دمگل اصلی به نصف رشدخودرسیده است یک بار درهفته تاآخرتابستان تغذیه لازم است، ازکودهای مایع مخصوص گیاهان خانگی استفاده کنید.

خاک :

لوم و کمپوست بهترین خاک است.

تعویض گلدان :

پیازهای جوان پس از گلدهی دربهارتعویض گلدان می گردند. گلدانهای مادری حدود 3 ساله احتیاج به تعویض خاک رویی دارند. زمانی گلدان آن هارا تعویض کنیدکه ریشه ها به سطح گلدان آمده باشند.

تمیز کردن برگها :

باپارچه ی خیس برگهاراتمیز کنید. ازمواد براق کننده استفاده نکنید.

نکته علمی :

حذف گلهای پژمرده فقط برای خوش منظرکردن گیاه نیست. بلکه حذف گل پژمرده یعنی جلوگیری ازتولیدبذر وذخیره انرژی برای گلدهی بهتر درسال آینده.

اگرچه گلهای خورشیدی پس از زمستان گذرانی واستراحت زمستانی دراوایل بهار ظاهر می شوند اما گلخانه داران حرفه ای باتوجه به تغییر درطول روز وشب وپاشیدن هورمون های گیاهی می توانند درزمان های متفاوت گل تهیه کنند. مسئله ی مهم دراین پیاز حذف گلهای پژمرده وجلوگیری ازمتوجه شدن انرژی گیاه به طرف تولیدبذراست.انرژی گیاه راباحذف گل پژمرده برای گلدهی سال بعد استفاده کنید.

عوارض ودرمان:

برگها منقبض و چروکیده به نظر می رسند :

درآبیاری کوتاهی شده وگیاه شدیداتشنه است. سطل یاهرظرفی پر از آب کرده وگلدان رابه مدت15دقیقه درآن قرار داده سپس باخارج کردن گلدان اجازه دهید آب آن خارج شود. آبیاری راخصوصادرهنگام گلدهی فراموش نکنید.

لکه های قهوه ای نامنظم وپهن روی برگهاوجود دارد :

نورمستقیم خورشید روی برگها باقطرات آب مانند ذره بین عمل کرده وآن رامی سوزانند. گلدان راازمعرض مستقیم نور نجات دهید،پس از غبارپاشی درمعرض نورمستقیم قرارندهید.

برگهانرم وآبکی هستند :

هواخیلی سرد است؛ یخ زدگی موضعی عامل آن است قسمت های یخ زده راقطع کرده وگلدان رابه محلی گرمترمنتقل کنید.

باوجودیکه این پیاز بایددربهارگل بدهداماهنوز ازگل خبری نیست :

اگررشدپیازدرسال قبل به خوبی کامل نشده باشد اصولانباید دربهارگلهاظاهر شوند امادرغیراینصورت گیاه به تغذیه مصنوعی احتیاج دارد.هرهفته تغذیه مصنوعی کنید. گلها ظاهر می شوند. اگردرکل رشد گیاه متوقف شده باشد مربوط به سردی هواست، گیاه رابه محل گرم ترمنتقل کنید.

برگهای جدید رنگ پریده هستند، گلهاهم ظاهری افسرده دارند :

هواخیلی گرم وخشک است، درصورت امکان گلدان رابه محل سردتروزیر 31 درجه منتقل کنید.

قطع گل :

اگرگلهابعدازپژمرده شدن قطع نشوند انرژی پیاز متوجه تشکیل بذرمی گردد که مطلوب مانیست، باپژمرده شدن گل آن راازساقه قطع کنید.

پاگیاه :

ازدیاداین پیازتوسط پاگیاه هایی است که دراطراف قاعده برگها درسطح خاک شروع به ظاهرشدن می کند. به تعداد پاگیاه ها گلدان کوچک تهیه کرده وپس ازخارج کردن گلدان از گیاه باچاقوی بسیارتیز درحد کارد موکت بری  به آرامی پاگیاه راقطع وبه گلدان جدید منتقل کنید وپیاز مادری درصورتی که احتیاج به گلدان جدید نداشته باشد به گلدان خودبرگردانید.

قاعده ی برگهاسیاه وفاسد شده اند :

یامربوط به آبیاری بیش ازحداست ویاسوراخ ته گلدان مسدود شده است. خاک باید درفاصله دوآبیاری خشک شود، آبیاری راکمترکنید. درزمان گلدهی خاک باید فقط مرطوب باشد. درزمستان برای زمستان گذرانی وخواب زمستانی یک ماه آبیاری راقطع کنید.

اجسام پنبه ای شکل بین برگها مشاهده می شود : لارو شپشک عامل آن است، باپنبه ی آغشته به یک سم نفوذی یاتماسی لکه هاراتمیز کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.