نام سازی : جگن

نام رایج : جگن

نام انگلیسی :Japanese sedge plant

نام علمی : Carex morrowii variegate

خانواده : Cyperaceae

شناسنامه : جگن جزء معدود گیاهان خانواده سی پراسه که قابل نگهداری درخانه است،سریع الرشد،ارزان وازهرگلدان می توان6گلدان دردوسال تهیه وتکثیرکرد،اکثرگیاهان خانگی دارای برگهای گردویابیضی هستندوبرگهای کشیده این گیاه می تواند درکاشت گروهی وکپه ای درگلدانهای بزرگ مقایسه خوبی به بیننه عرضه کند طول برگهابه حدود30سانتیمترمی رسد.

تصویری از جگن

نیازها گیاه جگن:

نور :

به نورفراوان احتیاج دارد،اشعه مستقیم راتحمل می کند.


دما :

بهترین درجه حرارت درتابستان  24 درجه ودرزمستان 12درجه سانتیگراد است.

آبیاری :

درتابستان هفته ای 3 بارودرزمستان هفته ای یکبارآبیاری کافی است.


رطوبت :

غبارپاشی هرهفته دوبارانجام شود.


تغذیه :

به علت نیازکم این گیاه به تغذیه مصنوعی هردوهفته یکباربانصف میزان توصیه شده تغذیه  گردد.


خاک مناسب :

بهترین خاک کمپوست وخاک لیمونی است.

تعویض گلدان :

درصورتی که به تنهایی درگلدان کاشت شده هرسال احتیاج به تقسیم ریشه وتعویض گلدان دارد،درصورتی که به صورت گروهی باگیاهان دیگرهمراه است تابع اندازه وارتفاع گیاهان مجاوراست.

تمیزکردن برگها :

غبارپاشی جهت تمیزکردن برگهاکافی است درصورت احتیاج بااسفنج یاپارچه مرطوب برگهاتمیزگردند.

ازدیاد :

تقسیم بوته دربهار،کاشت بذردرپاییز،این بذردربهاربعدجوانه می زند.

اگر بدانیدبهتراست:

روزقبل ازتعویض،گلدان راآبیاری کرده ودرهنگام تعویض دست چپ رادرکف گلدان قرارداده وباوارونه کردن آن وواردکردن ضربه به لبه گلدان گساه راازگلدان خارج کنید.

درهنگام خریدتوجه کنیدکه گیاه سالم دارای نوارسفیدرنگ دربرگهااست که درصورت نگهداری درشرایط نامساعداین نوارسفیدازبین می رود.

تقسیم بوته :

گیاهی که احتیاج به تعویض گلدان داشته باشدنشانه های خودراازطریق زیادشدن رشد نشان می دهد.

گیاه راازگلدان خارج نموده وخاک هاراازکنارریشه هاخارج کنید،ازهرگلدان حداکثر3گلدان تهیه کنید.اگرریشه هابه راحتی جدانشدندناراحت نباشیدازکاردتیزهم می توانید استفاده کنید گیاه خیلی مقاومت دارد.

عوارض و درمان گیاه جگن:

نوار طولی سفید رنگ برگ محوشده است :

محیط تاریک است،گلدان را به محل روشن تری منتقل کنید.

لکه های چسبنده قرمز مایل به قهوه ای درطول برگها مشاهده می گردد :

عارضه مربوط به حمله حشره آفت است،با سم حشره کش نفوذی طبق دستور هر دو هفته یک بار سمپاشی کنید تا علائم برطرف گردند. سمپاشی می تواند تا پاک شدن گیاه هر14روز یکبار تکرار شود.

رشد گلدان به یک طرف متمایل شده :

زمان تعویض گلدان فرا رسیده است از هرگلدان حداکثر3گلدان تکثیر کنید.

برگها جگن پژمرده می شوند ورشد متوقف است :

گیاه احتیاج به تغذیه مصنوعی دارد از کودهای مایع مخصوص گیاهان آپارتمانی استفده کنید.نصف میزان توصیه شده توسط فروشنده برای این گیاه کافی است تغذیه را هر14روز یکبار تکرار کنید.

برگها چروک خورده و خشک می شوند :

درجه حرارت خیلی بالا است،گیاه را به محل خنک تری منتقل کنید،غبار پاشی در این حالت اثر مثبت دارد.جهت تامین هر چه بهتر رطوبت آب و سنگریزه داخل زیرگلدانی بریزید.

برگها دراز و لاغر شده و ظرافت خود را از دست داده اند :

تغذیه بیش از اندازه انجام شده است تغذیه مصنوعی را متوقف کنید تا گیاه به حالت اولیه برگردد. شستن خاک راه دیگر برطرف کردن نشانه است. آبیاری را به مدت یک هفته بیشتر اما زهکش را بازدید کنید.

برگها نازک و کاغذی شده اند :

احتیاج به آبیاری دارد،اجازه ندهید سطح خاک خشک شود.این گیاه از باتلاقی شدن خاک چندان ترسی ندارد.

برگها جگن از قاعده می پوسند :

به ندرت اتفاق می افتد علت آن آبیاری بیش از اندازه است،اجازه دهید در فاصله بین دو آبیاری سطح خاک کمی خشک شود سپس آبیاری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *