نگارش : سید محمد بنی جمالی، محمد علی خلج

: فهرست مطالب:

1-تغذیه………………………………………………………………………………….3

1-1-شرایط خاک………………………………………………………………………3

2-1-کربن هیدروژن و اکسیژن………………………………………………………22

1-2-1-ازت…………………………………………………………………………..23

2-2-2-1پتاسیم………………………………………………………………………..28

3-2-2-1-فسفر……………………………………………………………………….30

4-2-2-1-کلسیم…………………………………………………………………….31

5-2-2-1-منیزیم…………………………………………………………………….33

6-2-2-1گوگرد………………………………………………………………………34

3-2-1-نقش عناصر ریز مغذی…………………………………………………….36

1-3-2-1-آهن………………………………………………………………………..38

2-3-2-1-منگنز………………………………………………………………………39

3-3-2-1-مس…………………………………………………………………………40

4-3-2-1-روی……………………………………………………………………….40

5-3-2-1-بر…………………………………………………………………………..41

6-3-2-1-مولیبدن……………………………………………………………………..42

7-3-2-1-کلر………………………………………………………………………….42

2- آبیاری داودی……………………………………………………………………..43

1-2-مقدار، زمان و روش آبیاری………………………………………………….43

2-2- کیفیت آب آبیاری……………………………………………………………..46

1-2-2-شوری یا میزان کل املاح آب آبیاری………………………………………47

2-2-2-نسبت جذب سدیم…………………………………………………………….48

3-2-2-غلظت بر و سایر عناصر سمی برای گیاه………………………………….49

4-2-2- غلظت یون بی کربنات………………………………………………………50

3- منابع………………………………………………………………………………..51

تغذیه و آبیاری داودی

١- تغذيه

۱ – ۱ -شرایط خاک :

کاشت داودی تقریبا در کلیه خاکهای زراعی به شرطی که به خوبی تهیه شده باشد، بدون محدودیت می باشد. داودی نیاز به خاکهای با تهویه و زهکشی مناسب دارد. به منظور بهبود ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک، حدود 65-45 تن کود دامی پوسیده در هکتار با توجه به مواد آلی خاک مصرف می گردد. داودی در pH بين 7-5 / 5 قابلیت رشد مناسب دارد، pH بهینه آن بین ۷-6.5 می باشد. داودی از گیاهان مقاوم به املاح محلول خاک بوده و حداکثر تا شوری (هدایت الکتریکی) 6 میلی موس بر سانتیمتر خاک مقاوم می باشد.

میزان بهینه شوری2.5 میلی موس بر سانتیمتر است. اگر شوری خاک بیش از 2.5 میلی مو س بر سانتیمتر باشد، لازمست خاک با آب اضافی در صورتیکه شوری بالا نباشد شسته شود. در آزمایشی با مصرف ۸۰۰۰ میلی گرم در لیتر کلرید سدیم در بستر کشت شن، تنها ۵۰ درصد کاهش در وزن تازه داودی مشاهده گردید.

رعایت تناوب در کشت داودی ضروری بوده و از کشت متوالی آن در یک زمین باید خودداری شود. چنانچه پرورش داودی در بسترهای گلدانی صورت گیرد بستر گیاه بایستی دارای بافت نسبتا سبک باشد. از اینرو از ماسه جهت سبک نمودن و همچنین مواد آلی جهت بهبود خاک استفاده می گردد. مخلوط گلدانی رایج شامل سه قسمت خاک باغچه، یک قسمت ماسه، یک قسمت خاک برگ پوسیده و یک قسمت کود دامی کاملا پوسیده می باشد. قلمه های داودی پس از ریشه دار شدن و رسیدن طول ریشه ها به ۲-1.5 سانتیمتر در بهترین زمان انتقال قلمه ها از بستر ماسه به بستر اصلی وتغذیه مناسب می باشد. نکته حائز اهمیت اینست که محیط کشت گلدانی به منظور سهولت درجابجایی بایستی سبک وزن باشد.

از اینرو از موادی مثل پرلیت (سبک با خاصيت نگهداری آب و ایجاد تهویه)، ورمیکولیت (سبک با خاصيت نگهداری آب و مواد غذایی)، پیت ماس و پوکه های معدنی استفاده می شود و بعنوان نمونه تركيب رایج در اروپا مخلوط پرلیت و پیت ماس می باشد که به هنگام جابجایی به ریشه چسبيده و از آن جدا نمی شود.از دیگر مخلوطهایی که در بستر گلدانی داودی استفاده میشود می توان به عنوان نمونه به بستر کاشت رایج داودی در هندوستان اشاره نمود که جهت کاشت اولیه قلمه ریشه دار داودی (قلمه ریشه دار از پایه مادری یا قلمه های ریشه دار شده در ماسه از سر قلمه های جوان در بهمن و اسفند ماه از تركيب مساوی شن ریز، خاک باغچه، خاک برگ پوسیده به همراه مقدار جزئی خاکستر چوب تا دو ماهه اول رشد در گلدان ۱۰ سانتیمتری استفاده می گردد.

بعد از آن در اردیبهشت ماه از مخلوطی قویتر شامل یک قسمت شن، یک قسمت خاک باغچه، دو قسمت خاک برگ پوسیده، یک چهارم قسمت خاکستر چوب و دو قاشق پودر استخوان در گلدانهای ۱۰ سانتیمتری استفاده می شود. سپس در مردادماه از گلدانهای نهایی به اندازه 30-25 سانتیمتر با بستر متخلخل تر و غنی تر شامل خاک باغچه یک قسمت، خاک برگ پوسیده دو قسمت، کود دامی پوسیده دو قسمت، تکه های خرده زغال به همراه خاکستر چوب یک دوم قسمت و پودر استخوان دو قاشق غذاخوری در هر گلدان استفاده می شود. چنانچه pH محيط کشت بیشتر از ۷ باشد، جهت تصحيح آن میتوان از کودهای اسیدزا مانند سولفات آمونیوم و گوگرد استفاده نمود و چنانچه pH کمتر از 6.5 باشد می توان از کودهای قلیایی مانند آهک و نیترات کلسیم استفاده نمود.

تغذیه و آبیاری داودی

در ارتباط با بستر ریشه زائی قلمه داودی معمولا از محیط رشد ریشه ای با زهکشی مناسب و بافت نسبتا درشت باشد، می توان استفاده نمود. مواد مورد استفاده بستر قلمه را می توان از ماسه، پیت، راک ول، ورمیکولیت و دیگر مواد مصنوعی تهیه نمود، قلمه ها در فاصله 2.5 سانتیمتری از یکدیگرو در ردیفهایی به فاصله5-2.5 سانتیمتر کاشت می شوند.آبیاری

1 – 2 -مصرف عناصر غذایی :

مصرف عناصر غذایی باید در حدی باشد که نه فقط نیاز بهینه گیاه را تامیننماید بلکه در نسبتی متعادل با دیگر عناصر غذایی موجود در بستر کاشت و گیاه می باشد. راههای مختلفی جهت تعيين ميزان عناصر غذایی مورد نیاز گیاه میباشد که آگاهی از میزان عناصر غذایی قابل جذب گیاه در بستر كاشت، تعيين ميزان عناصر غذایی در گیاه و مقایسه آن با میزان مناسب درآبیاری

جدول ۱- تفسير نتایج تجزیه گیاه داودیتغذیه و آبیاری داود

گیاه (جدول 1) از آن جمله است. برای این منظور از چهارمین برگ از نوک شاخه در ابتدای ظهور جوانه گل نمونه برداری بعمل می آید.شناخت علائم ظاهری کمبود و تصحيح كوددهی با استفاده از این علائم يکي از روشهای معمول و کاربردی میباشد. هریک از عناصر کم مصرف نقش خاصی را در گیاه ایفا می کنند و وجود این عناصر در حد کفایت برای کامل کردن چرخه رشد گیاه لازم است. نقش این عناصر از واکنشهای بسیار ساده تا خیلی پیچیده گسترده شده است. بهرحال نقش یک عنصر ضروری اعم از عناصر پر مصرف یا کم مصرف (ریزمغذی) را عنصر دیگری نمی تواند به عهده بگیرد و برای از بین بردن علائم کمبود یک عنصر باید همان عنصر را مصرف کرد و با مدیریت خاک را به گونه ای تغيير داد که قابلیت دسترسی عنصر مذکور برای گیاه بیشتر شود (مثل تغيير pH خاک).

عناصر ریز مغذی از نظر قابلیت تحرک در گیاه با هم اختلافاتی دارند. قابلیت تحرک و یا عدم تحرک، باعث ایجاد علائم کمبود و یا مسمومیت آن عنصر در قسمتهای خاصی از گیاه می گردد. بطور مثال در مورد عناصری که قابلیت تحرک بالایی دارند، علائم کمبود ابتدا در اندامهای پائینی و پیرتر گیاه مشاهده می شود.چون گیاه توانایی دارد که عنصر مذكور را از برگهای پیر به برگهای جوان هدایت کند و همچنین کمبود عناصر غذایی غیر متحرک بیشتر در برگهای جوان اتفاق می افتد و این بدین دلیل است که گیاه قابلیت حرکت دادن آن عنصر از قسمتهای پیر به قسمتهای

در جدول دو فرم قابل جذب و همچنین مقدار تحرک عناصر غذایی را در گیاه نشان می دهد. روش تجزیه گیاه معمولا دیر جواب داده موجب وارد آمدن درصدی خسارت به محصول می شود. سریعترین روش تعیین میزان مصرف کود، استفاده از نتایج تجزیه بستر کاشت و آب آبیاری و کنترل بعدی آن با نتایج تجزیه گیاه و عملکرد محصول می باشد و با توجه به نتایج آنها و توصيه های كودی ازسوی کارشناسان متخصص تغذیه گیاهی نسبت به مصرف انواع کودها واحيانا مواد اصلاحی خاک ويا آب اقدام نمود.جهت آشنایی با علائم کمبود ظاهری عناصر غذایی در گیاه و پاره ای ازعوامل که می تواند موجب عارضه ای خاص در گیاه شود (جدول ۳) توضيح داده شده است. علائم کمبود عناصر غذایی در گیاه با نوع رقم و مرحله رشدی که کمبود شروع می شود و شرایط محیطی، متفاوت است.آبیاری

جدول ۳- علائم معمول قابل مشاهده بر روی بوته داودی که بوسیله فاکتورهای غیر زنده ایجاد می شود

1- برگها

۱ – ۱- کلروز

۱ – ۱ – ۱ – کلروز حاشیه ای

۱ – ۱ – ۱ – ۱ – برگهای بالا …………….. كمبود پتاسیم

۲ – ۱ – ۱ – ۱ – برگهای میان…کمبود منگنز و یا پتاسيم کمبود مس

۳ – ۱ – ۱ – ۱ – برگهای پایینی ….فسفر و یا منیزیم و کمبود پیشرفته پتاسيم

۲ – ۱ – ۱ -کلروز بین رگبرگی

۱ – ۲ – ۱ – ۱ برگهای بالایی …………………………….. کمبود آهن و یا پتاسيم pH i بالا در منطقه ریشه

۲ – ۲ – ۱ – ۱ – برگهای میانی …… کمبود منگنز و يا آهن، پتاسيم آلکمبود پیشرفته كلسيم، كمبود منیزیم نواحی کلروزه ممكن است به سفید یا قرمز ارغوانی تبدیل گردند)-pHبالا در منطقه ریشه

۳ – ۲ – ۱ – ۱ – برگهای پایینی …..کمبود منیزیم pH بالا در منطقه ریشه

۳ – ۱ – ۱ – کلروز تمام برگ

۱ – ۳ – ۱ – ۱ – برگهای بالایی ………………………….كمبود كلسيم ، كمبود گوگرد(کلروز با رگبرگ اصلی زرد که بالای برگ سبز و بعد برنزه می شوند)-کمبود پیشرفته آهن برگها ممكن است سفید شوند) – كمبود منگنزبرگها سبز روشن است)-كمبود روی نقاط کوچک که در مرکز نكروزه شده اند) – کمبود بر (در مراحل آخر، برگها شکننده با بافت پر مانند می شوند) – آسیب دیدگی ریشه ، برای مثال به علت سطوح نمک محلول زیاد (Ec) در منطقه ریشه (برگها تقريبا سفید می شوند) – دمای نامناسب

۲ – ۳ – ۱ – ۱ – برگهای میانی………………………………………………… كمبود پیشرفته منیزیم،کمبود روی نقاط کوچک که در مرکز نكروزه می شوند)

کمبود بر در مرحله آخر برگها شکننده و دارای بافت پرمانند می شوند.

۲ – ۳ – ۱ – ۱ – برگهای پایینی ……………………………………………………………………… کمبود نیتروژن (برگهاسبز روشن و بعد زرد، حاشیه ها ممکن است سبزتر باشند). کمبود پیشرفته روی (نقاط کوچک در مرکز نكروزه می شوند).

۲ – ۱ -قرمز، بنفش یا قهوه ای برنزه شده

۱ – ۲ – ۱ -برگهای بالا………………………………….. كمبود كلسيم (ابتدا حاشیه ها و سپس تمام برگ) ۲ – ۲ – ۱ برگهای میانی …………………………………………………………………. آلودگی هوا (سطوح برگهای پایین

۳ – ۲ – ۱ برگهای پایین……………………….شرایط سرد-كمبود فسفر – کمبود نیتروژن (نقاط در حاشیه ها)کمبود پیشرفته منيزيم-کمبود گوگرد (نقاط در طول حاشيه و سپس تمام برگها)- كمبود پیشرفته منگنز

4 – ۲ – ۱ سطوح دور از رگبرگ اصلی ……………………………………… كمبود پتاسيم آلودگی هوا (مه دود)

۳ – ۱ -نكروز

۱ – ۳ – ۱ حاشیه ای

۱ – ۱ – ۳ – ۱ برگهای بالایی ….کمبود پیشرفته منگنز(نقاط سفید، گرد و كوچك بخصوص نزدیک حاشيه) – سميت بر -EC بالا در منطقه ریشه

۲ – ۱ – ۳ – ۱برگهای میانی ……………. کمبود پتاسيم-سمیت برEC بالا در منطقه ریشه

۳ – ۱ – ۳ – ۱ برگهای پایینی ……………..کمبود نیتروژن (نقاط نكروزه قرمزرنگ بخصوص در قسمت پایین برگ قابل توجه است) كمبود فسفر 1 كمبود پیشرفته پتاسيم كمبود پیشرفته گوگرد( نقاط زنگ زده بویژه در سطح زیرین نزدیک حاشيه )-کمبود منیزیم نقاط نكروزه که به تدریج بصورت نكروزه حاشیه ای پیوسته تبدیل می گردد.)

۲ – ۳ – ۱ -نكروز تمام برگها

۱ – ۲ – ۳ – ۱ برگهای بالایی ………کمبود پیشرفته كلسيم (نزدیک دمبرگ )-کلروز پیشرفته آهن (رنگ پریدگی نامنظم)

۲ – ۲ – ۳ – ۱ برگهای پایینی ………………. کمبود پیشرفته منگنز ا و یا پتاسیم

4 – 1 -لکه های برگی ………………….. محلول پاشی مواد شیمیایی کشاورزی آلودگی هوا

1 – 4 – 1 برگهای بالایی کوچک …………..کمبود منگنز ویاپتاسیم، نیتروژن 1 کمبود کلسیم (برگها بدون زاویه، کوتاه و شکل نامنظم)

۲ – 4 – 1 برگهای بالغ …………………………………………………………………. كمبود مس

3 – 4 – 1 نقاط مختلفی از برگهای بالائی…………… کمبود فسفر قاشقی شدن و خم شدن بطرف پایین

۱ – ۵ – ۱ برگهای بالا …………………………………… كمبود بر سر برگ بطرف دمبرگ خم می شود)

۲ – ۵ – ۱ برگهای میانی ……………….کمبود پیشرفته منیزیم و یا پتاسيم-کمبود بر سر برگ بطرف دمبرگ خم می گردد)

۳ – ۵ – ۱ برگهای پایینی ………………………….. کمبود منیزیم و یا نیتروژن-کمبود پیشرفته پتاسیم-کمبود پیشرفته منگنز نقاط نكروزه در سطح پایین دمبرگ)

6 – 1 -برگهای شکننده …….زیادی نیتروژن

۷ – ۱ -رگبرگهای شکافدار روی برگهای میانی و بالایی ……………………………………. کمبود بر

۸ – ۱ -مرگ برگهای پایینی………………….تراکم زیاد كشت كمبود بر) كمبود فسفر

۲- ساقه ها

۱ – ۲ -کوچک و ضعیف ……….کمبود فسفر و یا پتاسیم

۲ – ۲ -میان گره کوتاه………………سطح روشنایی بالا ، كمبود ازت ، کمبود بر میان گره جدید به شدت كوتاه)

۳ – ۲ -میان گره کشیده ……………………………………………………………………………. كمبود مس

۶ – ۲ ساقه های خمیده …………………………….. کمبود پتاسيم

۵ – ۲ -زخمهای قرمز قهوه ای

۱ – ۵ – ۲ -نزدیک رگبرگ اصلی برگ پايين ……………………………………….. کمبود نیتروژن

۲ – ۵ – ۲ – نزدیک رگبرگ اصلی در طول ساقه……………………………………………………. کمبود بر 3- سیستم ریشه

۱ – ۳ -زردی ………………..مراحل اولیه کمبود گوگرد

۲ – ۳ -كاهش شاخه های جانبی …………… …………………………. کمبود نیتروژن

۳ – ۳ – نكروزه ………………………………………………………………..EC بالا در منطقه ریشه ، مواد سمی ، تهويه ضعیف در بستر

4 – 3 ریشه های کوتاه یا کم رشد ……..نقش آب یا دما، EC بالا در منطقه ریشه، موادسمی، تهويه ضعيف دربستر، کمبودیک یا چند عنصر غذایی (پتاسيم و منگنز)

3 – 5 مرگ ریشه ها…………………………………….EC بالا در منطقه ریشه ، كمبود كلسيم

4- تمام گیاه

۱ – 4 پژمردگی ……………………..کمبود آب، سردی منطقه ریشه ، كمبود بر و يا كلسيم

4 -۲ رشد کند ………………..کمبود یک یا چند ماده

تغذیه و آبیاری داودی

غذایی معدنی ، آسیب دیدن ریشه،دمای نامناسب

3 – 4 – مرگ نقاط رشد ریشه و ساقه …………………………………………. کمبود کلسیم

4- 4 – خمیدگی بطرف پایین ……………………………………………… اتيلن علف کش نوع

فنوکسی

5-4- رشد ناموزون …………………… فتوسنتز خالص پایین برای مثال : سطوح پایین نور، دمای بالای شب یا تراکم زیاد) 1 كمبود یک یا چند عنصر غذایی (برای مثال:نیتروژن، فسفر، پتاسیم یا مس)

1 – 4 -كاهش رشد شاخه های جانبی زیاد …………………………….. مصرف بیش از حد كندكننده رشد ii كمبود یک یا چند عنصر غذایی معدنی (برای مثال: نیتروژن و کلسيم) EC f بالا در مطنقه ریشه به علت کوددهی زیاد fi pH نامناسب در منطقه ریشه آدمای نامناسب – تهويه ضعيف در بستر ٤-۷ – کاهش شاخه های جانبی ۰۰۰ . ۰۰… …………………………. كمبود فسفر و یا نیتروژن 11 سربرداری زیاد یا خیلی کم 8 – 4-شاخه های جانبی بیش از حد معمول ……………………………. كمبود پتاسيم ، كمبودبر یا کلسيم ، نفوذ نور در شرایط دوره نوری کوتاه ، نوع رقم که غنچه گل را در دوره روز بلند تشکیل می دهند – تراکم خیلی کم گیاهان روغن یا سایر مواد امولوسیونه در تركيبات آفت کشتها

٥- گل آذین

1 – 5 -غنچه های نارس و ناقص …………. .. دوردروزكوتاه(كنترل ضعیف دوره نوری آلسربرداری خیلی کم)

تغذیه و آبیاری داودی

5- 2 – تاخير در گلدهی ….. دمای نامناسب شب – دوره های روز بلند کنترل ضعيف دوره نوری)-كمبودیکیاچند عنصرغذایی معدنی (آهن ، منگنز یا مس )، اتيلن

۳ – ۵ -جوانه كور (عدم تشکیل یا ریزش گلها) ……………….. فتوسنتز خالص کم شدت نوركم ، تراکم زیاد و یا دمای بالا) ii طول مدت روز بلند كنترلضعيف دوره نوری) ، كمبود بر و يا كلسيم

5- 4 -نازک شدن شاخه گل ………………………….. …. نور كم، شرایط سرد زمستان)

5 – 5 -گردن نکروزه ……………….کمبود پیشرفته كلسيم

6 – 5 -سبز ماندن کلچه ها……………………………………………… كنترل نامناسب طول روز ، بخصوص طول روز بلند هنگام تشکیل گل

۷ – ۵ – اختلالات درگلچه های شعاعی (زبانه ای)………………………………….آفتاب سوختگی

۷ – ۱ -ہ بیرنگی یا سوختگی ………………… شرایط سرد (تشديد رنگها) شرایط گرم (رنگ پریدگی گلچه)- كمبود بر

۱ – ۱ – ۷ – ۵ -گلچه های پایینی (بیرونی)

2 – 1 – 7 – 5 پیچیدگی و خم شدن بطرف پایین………………………………………………. کمبود بر

۳ – ۷ – ۵ توخالی شدن (غيرمعمول وظاهرلوله ای) …. شرایط شب سرد شدت نور پایین در زمان توسعه گل

4 – 7 – 5 – گل آذین کوچک (کلچه های کوچک) ……………… سطوح پایین نور ،دمای بالا fi مصرف بازدارنده های رشد ii كمبود یک یا چند ماده غذایی (نیتروژن یا منیزیم)

۵ – ۷ – ۵ -کوتاه شدن عمر پس از برداشت……………………………………..Ec بالا در گلهای گلدان، فتوسنتز خالص پایین در طول گلدهی (شدت نور کم ، تراکم زیاد ، دمای بالا)

تغذیه و آبیاری داودی

۱ – ۲ – ۱ – کربن، هیدروژن و اکسیژن :

این سه عنصر بیش از ۹۰ درصد وزن گیاه را تشكيل مي دهند. اکسیژن وهیدروژن از منبع آب و هوا تامین می گردد. کربن بصورت دی اکسید کربن در فتوسنتز شرکت می کند. طی آزمایشی، غنی سازی محیط رشد داودی باCO2 به غلظت ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ قسمت در میلیون در مقایسه با غلظت معمول کربن دی اکسید (۳۵۰ قسمت در میلیون) به مدت نیم تا ۲ ساعت هر روز صبح موجب افزایش طول ساقه گل، وزن تازه و تعداد برگ به مقدار ۳ تا ۱۱ درصد گردید و عمر پس از برداشت گل به مدت ۳ روز افزایش یافت.

همچنین غلظت عناصر ازت، پتاسیم، منیزیم و سدیم بویژه در برگهای پایینی کمتر و در مقابل، غلظت فسفر و کلسیم در همان مقدار و یا بیشتر بود، مقدار نشاسته و قند در برگها و ساقه افزایش یافته بود. در تیمار غنی شده محيط رشد با CO2 ، بر تولید اتیلن توسط برگها تاثیر نداشت ولی میزان متصاعد شده ازبرگها کاهش یافت.

برای مشاهده ادامه مقاله اینجا کلید کنید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *