نام سازی : بیلبرجیا(برگرفته شده ازنام Bilbergگیاه شناس سوئدی)

نام رایج : بیلبرجیا

نام انگلیسی : Queen s tears

نام علمی : Billbergianutans

خانواده : Beromeliaceae

شناسنامه : ازخانواده ((بروملیاسه))بابرگهای باریک وهمیشه سبزوبه طرف بالاوساقه گل دهنده آویزان وبه همین علت استفاده ازآن به عنوان سبدآویزان رایج است،حداکثرعمرگیاه سه سال ویکباربیشترگل نمی دهد،پس ازخشک شدن گیاه مادری ازپاجوشهاکه درکنارمادرروییده است به عنوان منبع ازدیاداستفاده می کنند،نسبت به درجه حرارت پایین خیلی مقاوم است.

تصویری از بیلبرجیا

نیازها :

نور :

نورمستقیم آفتاب را برای مدت کمی تحمل می کند،بهترین نوربرای آن نور زیادغیرمستقیم است.

دما :

حداکثردرجه حرارت موردنیازدر تابستان27درجه ودرزمستان21درجه c است (تا7درجه c نیزمقاومت می کند).

آبیاری :

درتابستان هفته ای دوبارباآب بدون املاح وسبک آبیاری کنید.اجازه دهیدمقداری آب به قاعده برگهانفوذکند(دربرابرپوسیدگی مقاوم است)درزمستان بادرجه حرارت پایین هردوهفته یکبارآبیاری کافی است.

رطوبت :

گیاه شدیدابه خشکی مقاوم است وهوای خیلی مرطوب رادوست نداردباشروع گلدهی درصورتی که هواخیلی خشک باشد غبارپاشی هفته ای یکباراشکالی ندارد.

تغذیه :

نیازی به تغذیه مصنوعی نیست،باتعویض سالیانه گلدان وخاک آن موادغذایی موردنیازگیاه تامین است.

خاک مناسب :

مخلوط مساوی خاک لوم وپیت بهترین خاک برای این گیاه است.

تعویض گلدان :

همیشه دراواخرتابستان زمانی که پاجوشها شروع به ظهورمی کنند گلدان راتعویض کنید،اصولاگیاه مادری خشک می شود،وقتی که ارتفاع پاجوش هاحدود13سانتی متررسیدندازگیاه مادری جداودرون گلدان جدیدکاشت کنید به زودی پاجوش ها تبدیل به گیاه مادری جدیدمی شوندولی تا2سال گل نمی دهند.

تمیزکردن برگها :

برگهای گردآلود کثیف راباغبارپاشی وآب بدون املاح ولرم تمیزکنیدمواظب باشید گلهامرطوب نشوند،ازموادبراق کننده شیمیایی استفاده نکنید.

ازدیاد :

جداکردن پاگیاه دربهاریااوایل تابستان وکاشت آن هادرمخلوطی ازشن وپیت دردمای25درجه.

گیاهان خانگی گلداردردوران گلدهی نیازبیشتری به موادغذایی ونوردارندوگرنه گل ها وغنچه هاریزوپژمرده می گردند.

براکته های قرمزرنگ وگل آویزان بیلبرجیادرمقایسه با برگهای راست آن واستفاده به عنوان سبد آویزان نگاه هربیننده ای رابه خودجلب می کند.

نکته عمومی :

ریشه گیاه تمایل به درهم رفتن وپیچیدن درهم دارد.همیشه اندازه گیاه رامتناسب باحجم ریشه انتخاب وهرگیاه رادرگلدان مناسب خودکاشت کنید.

کاشت پاگیاه :

الف :

باپژمرده وخشک شدن گیاه مادری پاگیاه به نصف اندازه گیاه مادری رسیده است.

ب :

گیاه راازگلدان هاخارج وباچاقوی تیز پاگیاه راازبقایای خشک شده مادرجداکنید.گلدانهای کوچک مناسب باحجم ریشه گیاه انتخاب ومخلوطی ازشن وپیت نرم ومرطوب آماده وپاگیاه رادرون گلدانهاکاشت کرده وبافشاردست خاک رادراطراف ریشه متراکم کنید.

ج :

سه روزاول گلدانهارازیرچادرپلاستیکی قراردهید.این عمل برای بالابردن رطوبت است.

آیاعجیب نیست؟

گیاه گلداروروشن نسبت به گیاه بی گل وتیره ازمنظردیدفرارمی کنند.ودرنتیجه اتاق رابزرگترجلوه می دهند.

برگهاقهوه ای شده وخشک می شوند :

گیاه خیلی تشنه است،گلدان هارابرای مدت15دقیقه درون تشت یاسطل پرازآب قرارداده وسپس خارج کنیدتاآبهای اضافی دفع گردند،آبیاری راتنظیم کنیدولی مواظب باتلاقی شدن خاک باشید.

برگهاسیاه می شوند :

صدمه مربوط به استفاده از موادبراق کننده شیمیایی است ازآنهااستفاده نکنید،برگهاراباغبارپاشی تمیزکنید.

برگهانرم وآبکی بوده و زخمهای قارچ آلود روی آنها مشاهده می گردند :

قارچ بوتری تیس عامل آن است که خودناشی ازآبیاری بیش ازاندازه وسردی هوا است،درفاطله بین دوآبیاری اجازه دهید سطح خاک خشک شودسپس آبیاری کنید،گیاه رابه محل گرمتری منتقل کنید.

پرچمهای گل می پوسند :

آبیاری بیش ازاندازه است،آبیاری راکمترکنید،گیاه خصوصادردوران گلدهی نمی تواند باتلاقی بودن خاک راتحمل کند.

حشرات ریزی دراطراف گلدانهادرحال پروازند :

گیاه راهرهفته باسم حشره کش طبق دستورسمپاشی کنید تاحشرات ازبین بروند.

گلهاظاهرنمی شوند :

ممکن است مربوط به دوعلت باشد یانورکم استکه آن رابه محل روشن تری منتقل کنید(آفتاب رابه راحتی تحمل میکند)ویااین گلدان خیلی بزرگ است،ریشه های گیاه تمایل به درهم رفتن دارند،ازگلدان کوچکتراستفاده کنید.

عوارض ودرمان:

گلهاخشک می شوند :

هواخیلی خشک است،رطوبت دایمی وپایدارایجادکنید (به تامین رطوبت مراجعه گردد).

درتابستان برگهامی پیچند :

هواخیلی سرداست،گیاه رابه محل گرمتری منتقل کنید،اگراین علائم درزمستان باشد علت آن سردی هوا ویاآبیاری بیش ازاندازه است،عوامل رامساعدسازید.

زخمهای سفیدپنبه مانند درقاعده برگهامشاهده می گردند :

حشره آفت عامل آن است،هردوهفته یکبارباسم حشره کش نفوذی گیاه راسمپاشی کردهتاعلائم برطرف گردند باپنبه آغشته به سم نیزمی توانیدلکه هاراخیس کنید. ��

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.