دراسنا پرچمی(Dracaena)

نام سازی : شیان (اشاره به شیره خشک شده گیاه که شبیه سراژدهاست ) خون [...]

سیسوس(Cissus)

نام سازی : سیان (اشاره به بالاوروندگی آن) نام فارسی : سیسوس نام انگلیسی : [...]

کامسپاریس(Chamaecyparis)

نام سازی : سرژه =سر sor (گویش محلی کتول = سرو + ژه = پسوند [...]

کدوی زینتی- کدوی قلیانی(Cucurbita)

نام سازی : کدو نام رایج : کدوی زینتی، کدوی قلیانی نام انگلیسی : Ornamental [...]