چسب های چوب

چسب  هر ماده غیر فلزی است که بر روی سطوح یک یا دو جسم جدا [...]