بررسی رویکرد اگروتوریسم در ایران

اگروتوریسم نوعـی از گردشـگری اسـت کـه از نظـر مفهومـی حالـت مطلوبـی از روحیـات را در [...]

زنبور تریکوگراما

زنبور تریکوگراما حشره ریز و ظریفی است که برای مقابله با آفات گیاهی از آنها [...]

ضرورت استفاده از کود آمینو اسید

اساسا گياهان برخلاف ساير موجودــات مي توانند توسط عناصر اوليه (كربن، اكسيژن، هيدروژن و نيتروژن)و [...]

حساسيت گياهان به شوری خاک

گياهــان نســبت بــه شــوري خــاک حساســيت متفاوتــي دارنــد و بعضــي مي تواننــد شــوري را تحمــل [...]