درخت پالونیا

درخت پالونیا از درختان سریع الرشد بومی کشور چین هستند که چوب و تنه قابل [...]