جهش تولید ملی با هدف اشتغالزایی میدانی و دیدمانی

سال جهش تولید همکاری کامل با تولید کنندگان ایران با هدف معرفی به جامعه جهانی

3 دیدگاه