ضرورت استفاده از کود آمینو اسید

اساسا گياهان برخلاف ساير موجودــات مي توانند توسط عناصر اوليه (كربن، اكسيژن، هيدروژن و نيتروژن)و [...]