زنبور تریکوگراما

زنبور تریکوگراما حشره ریز و ظریفی است که برای مقابله با آفات گیاهی از آنها [...]