حراج!
آموزش خرید نهال دراگون زرد

خدمات کشاورزی

نهال دراگون فروت زرد

90,000 تومان
حراج!
آموزش خرید نهال دراگون فروت بنفش

خدمات کشاورزی

نهال دراگون فروت بنفش

55,000 تومان
حراج!
آموزش خرید نهال دراگون فروت

خدمات کشاورزی

نهال دراگون فروت سفید

55,000 تومان
حراج!
آموزش خرید نهال دراگون قرمز

خدمات کشاورزی

نهال دراگون فروت قرمز

50,000 تومان

سم دراگون فروت

سم دراگون فروت واژه ای است کلی ، زیرا گیاه دراگون فروت ( کاکتوس پیایا ، کاکتوس میوه اژدها )

بر حسب شرایط محیطی نا مناسب ، اختلال های فیزیولوژیک و در اغلب موارد رعایت نکردن برخی اصول رسیدگی از سوی کشاورز به آفات و بیماری های گوناگونی دچار می گردد .

بنابراین در این بخش سم دراگون فروت را بر حسب نوع آفات طبقه بندی نموده و مشخصات هر یک را بیان می نماییم .

پرورش ، تکثیر و فروش میوه کاکتوس پیتایا یا دراگون فروت جز در برخی مناطق جنوبی کشور به صورت گلخانه ای صورت می گیرد .

سم دراگون فروت
سم دراگون فروت

سم دراگون فروت

سم دراگون فروت
آفتکش دراگون فروت

سم دراگون فروت

سم دراگون فروت
سم دراگون فروت