من کیستم؟

شاید بین همه ی سوالایی که ذهنتونو درگیر کرده این سوال مطرح بشه که من چه کسی هستم ؟

خب اگه دوست دارید بدونید تا آخر با من باشید.

خلاقیت در سمبلیک

و هنگامی که نماد ها به پا خیزند چشمها به حیا بسته میشوند.

هنر مهندسی شده

و هنگامی که ریاضیات دست به قلم شود هنر زیبایی خود را عیان خواهد کرد

دنیای من

و هنگامی چشم ها را به حیا بستم و به آگاهی گشودم جهانم مشمول از اسرار شد.