خانم دکتر لیلا نظری

 • مرتبه علمی : استادیار
 • سوابق تحصیلی : دکترا ، کارشناسی ارشد ، کارشناسی
خانم دکتر لیلا نظری دکترای صنایع مدیریت زنجیره عرضه

سوابق اجرایی دکتر لیلا نظری

سوابق پژوهشی دکتر لیلا نظری

مقالات تخصصی دکتر لیلا نظری

 

 • برنامه ریزی تولید استوار ارغامی برای مدیران ریسک گریز در شرایط عدم قطعیت، نشریه علمی و پژوهشی، پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید (دانشگاه بوعلی همدان)، تابستان 98.
 • مدل موجودی و قیمت گذاری در زنجیره تامین با رویکرد VMI با در نظر گرفتن تخفیف نموی، ششمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ( دانشگاه علامه طباطبائی)، بهمن 97
 • Modeling and analyzing pricing and inventory problem in a closed-loop supply chain with return policy and multiple manufacturers and multiple sales channels using game theory, Scientia Iranica, 2018.
 • Joint ANP-ELECTRE Model by financial ratio to attract foreign investment in Iranian petrochemical sector at POST-JCPOA, 3th international conference on Idustrial engineering and management, 2017.
 • ارائه مدلی جهت انتخاب سبد سهام بانکی در شرایط عدم اطمینان ( خاکستری) به روش تاپسیس، چهارمین همایش ملی مدل سازی ریاضی در علوم مهندسی، 1396.
 • ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک با استفاده ازو تحلیل پوششی داده ها با رویکرد FMEAفازي، چهارمین همایش ملی مدل سازی ریاضی در علوم مهندسی، 1396.
 • ارائه مدل هيبريدي شناسايي و اولويت بندي عوامل حياتي موفقیت پياده سازي دانش مشتري در زنجيره تامين دو سطحي، چهارمین همایش ملی مدل سازی ریاضی در علوم مهندسی، 1396.
 • طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی جهت ارزیابی و رتبه بندی واحدهای ستادی در شرکت بیمه، چهارمین همایش ملی مدل سازی ریاضی در علوم مهندسی، 1396.
 • طراحی زنجیره تامین پایدار با در نظر گرفتن بحران کمبود آب در شرایط عدم قطعیت و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری- سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار- آذر 1395
 • A Robust Aggregate Production Planning model for risk-averse managers under uncertainty- International Conference on Industrial Engineering- ICIE2016- Kharazmi University.
 • Investigating the factors of organizational structure and its role on financial performance indicators in Social Security Organization (Case study: Tehran Province), International Journal of Humanities and Cultural Studies, 2016.
 • Modeling And Solving A Pricing Problem Considering Substitutable Products In A Dual Supply Chain With Internet And Traditional Distribution Channels- Cumhuriyet Science Journal (CSJ), Vol. 36, No: 4 Special Issue (2015).
 • اندازه گیری پدیده شلاقی در زنجیره تامین سه مرحله ای با بیش از یک محصول – نشریه علمی و پژوهشی مهندسی صنایع دانشگاه تهران- فروردین ماه 1391
 • پیکر بندی زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم دومرحله ای بهینه سازی فازی چبیشف – دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع – دانشگاه تهران – بهمن 1392
 • اندازه گیری پدیده شلاقی در زنجیره تامین سه مرحله ای با بیش از یک حصول با استفاده از اتورگرسیوبرداری- اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها- دانشگاه آزاد واحد نجف آباد – آذر ماه 1391
 • مدل DEA/EFQM برای ارزیابی کارایی نسبی سازمان ها و رتبه بندی آنها– اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها- دانشگاه آزاد واحد نجف آباد – آذر ماه 1391
 • رویکرد شبیه سازی تبرید در بهینه سازی سیستم موجودی دوسطحی – اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها- دانشگاه آزاد واحد نجف آباد – آذر ماه 1391
 • مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و مدل تعالی سازمانی برای ارزیابی کارایی نسبی سازمانها و رتبه بندی آنها- نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی – بهمن 1391
 • راه­های مقابله با پدیده شلاق چرمی در راستای کاهش قیمت تمام شده در طول زنجیره تامین – اولین همایش ملی کاهش قیمت تمام شده- سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما- مهر 89
 • کتاب: طرحریزی واحدهای صنعتی- انتشارت قلم- بهار 95.
 •