هیات امناء

میسازیم آنچه که قرار بود ساخته شود

مدال طلا رده یک زنجیره تامین بهشت با بدست آوردن امتیاز

پیشنیاز ورود به هیات امناء

برای ورود به هیات امناء زنجیره تامین بهشت به میهن و هم وطنان خدمت کنید .

بدست آوردن تاییدیه از شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت .

بدست آوردن ۱۰۰۰۰ امتیاز در انجمن پرسش و پاسخ .

گذاشتن ۱۰۰ کامنت در نقاط مختلف سایت در خصوص فرایند مورد نظر .

بارگذاری ۱۰ ویدئوی آموزشی از مربیان ایرانی و غیر ایرانی در بستر مرکز آموزش ( ویدئو ها نباید در بستر آموزش تکراری باشد )

متاسفانه هنوز امتیاز فردی به سقف مشخص نرسیده است

شروع فعالیت برای ورود به هیات امناء