هیات امناء

میسازیم آنچه که قرار بود ساخته شود

مدال طلا رده یک زنجیره تامین بهشت با بدست آوردن امتیاز

پیشنیاز ورود به هیات امناء

برای ورود به هیات امناء زنجیره تامین بهشت به میهن و هم وطنان خدمت کنید .

بدست آوردن تاییدیه از شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت .

بدست آوردن 10000 امتیاز در انجمن پرسش و پاسخ .

گذاشتن 100 کامنت در نقاط مختلف سایت در خصوص فرایند مورد نظر .

بارگذاری 10 ویدئوی آموزشی از مربیان ایرانی و غیر ایرانی در بستر مرکز آموزش ( ویدئو ها نباید در بستر آموزش تکراری باشد )

متاسفانه هنوز امتیاز فردی به سقف مشخص نرسیده است

شروع فعالیت برای ورود به هیات امناء