مشارکت کنندگان ز.ت.ب

در این بستر مشخص خواهد شد اشخاص حقیقی ، حقوقی ،گروه های سلولی ، سازمان ها ، ارگان ها و مراکز خصوصی و دولتی که در راستای کمک به اهداف ز.ت.ب مایل به مشارکت هستند با ذکر مشخصات و کمک های مادی و تجهیزاتی ثبت و به نمایش عموم جوامع گذاشته خواهد شد .

همراهمان باشید برای کمک به آینده وطن با روزی 10 سوال