زنجیره تامین

علم | هنر | تولید | اعتماد | اعتبار | فرهنگ

فواد احمدی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in turpis auctor, bibendum magna sagittis, auctor sem. Nullam at felis sit amet ex tristique pulvinar a eu dui. Quisque sed est id enim rutrum tincidunt a at dui. .

فواد احمدی / مدیر بازرگانی
حسین قدیری سهامدار و مشاور شرکت تعاونی زنچیره تامین بهشت عضو هیئت مدیره

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in turpis auctor, bibendum magna sagittis, auctor sem. Nullam at felis sit amet ex tristique pulvinar a eu dui. Quisque sed est id enim rutrum tincidunt a at dui. .

حسین قدیری / مدیرعامل
مصطفی قدیری سهامدار و مشاور شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in turpis auctor, bibendum magna sagittis, auctor sem. Nullam at felis sit amet ex tristique pulvinar a eu dui. Quisque sed est id enim rutrum tincidunt a at dui. .

مصطفی قدیری / توسعه صنایع کشاورزی
هدایت احمدی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in turpis auctor, bibendum magna sagittis, auctor sem. Nullam at felis sit amet ex tristique pulvinar a eu dui. Quisque sed est id enim rutrum tincidunt a at dui. .

هدایت احمدی / ریاست
ابوالفضل قدیری بازرس شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت مشاور اقتصادی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in turpis auctor, bibendum magna sagittis, auctor sem. Nullam at felis sit amet ex tristique pulvinar a eu dui. Quisque sed est id enim rutrum tincidunt a at dui. .

ابوالفضل قدیری / بازرس
حسین یوسفی مشاوره طراحی و گرافیک زنجیره تامین بهشت

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in turpis auctor, bibendum magna sagittis, auctor sem. Nullam at felis sit amet ex tristique pulvinar a eu dui. Quisque sed est id enim rutrum tincidunt a at dui. .

حسین یوسفی / مشاور
دکترای مهندسی صنایع محمدرضا جعفری

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in turpis auctor, bibendum magna sagittis, auctor sem. Nullam at felis sit amet ex tristique pulvinar a eu dui. Quisque sed est id enim rutrum tincidunt a at dui. .

دکتر حمیدرضا جعفری / مشاور
خانم دکتر لیلا نظری دکترای صنایع مدیریت زنجیره عرضه

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in turpis auctor, bibendum magna sagittis, auctor sem. Nullam at felis sit amet ex tristique pulvinar a eu dui. Quisque sed est id enim rutrum tincidunt a at dui. .

دکتر لیلا نظری / مشاور
آقای دکتر رضا سعیدی مشاور علمی مرکز nb

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in turpis auctor, bibendum magna sagittis, auctor sem. Nullam at felis sit amet ex tristique pulvinar a eu dui. Quisque sed est id enim rutrum tincidunt a at dui. .

دکتر رضا سعیدی / مشاور
کاربران فعال در انجمن پرسش و پاسخ زنجیره تامین بهشت

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in turpis auctor, bibendum magna sagittis, auctor sem. Nullam at felis sit amet ex tristique pulvinar a eu dui. Quisque sed est id enim rutrum tincidunt a at dui. .

مهندس قلیپور / Adobe
کاربران فعال در انجمن پرسش و پاسخ زنجیره تامین بهشت

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in turpis auctor, bibendum magna sagittis, auctor sem. Nullam at felis sit amet ex tristique pulvinar a eu dui. Quisque sed est id enim rutrum tincidunt a at dui. .

Brigit Guscott / Adobe
کاربران فعال در انجمن پرسش و پاسخ زنجیره تامین بهشت

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in turpis auctor, bibendum magna sagittis, auctor sem. Nullam at felis sit amet ex tristique pulvinar a eu dui. Quisque sed est id enim rutrum tincidunt a at dui. .

Brigit Guscott / Adobe