آدرس : قزوین – چهاراه طالقانی – مجتمع تجاری خلیج فارس – مجموعه پارادایس – کد پستی ۳۴۱۳۶۷۵۴۸۳

آدرس : قزوین – چهاراه طالقانی – مجتمع تجاری خلیج فارس – پلاک یک – گلکده پارادایس-

کد پستی ۳۴۱۳۶۷۵۴۸۳