مدیریت و پشتیبانی

Management and support

مشاورین سازمان ز.ت.ب

Organization Consultants

مشاور فروش و بازاریابی فواد احمدی

فواد احمدی
FOAD AHMADI

مشاور بازاریابی و فروش محصولات ز.ت.ب

Product Marketing and Sales Consultant S.O.P.C

حسین یوسفی مشاور طراحی و تبلیغات شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت

حسین یوسفی
HOSSEIN YOUSEFI

مشاور طراحی و تبلیغات ز.ت.ب

Marketing And Advertising Consultant S.O.P.C

امنیت و پشتیبانی ز.ت.ب

حفاظت و امنیت بستر
Protection and security

همکاری با حفاظت اطلاعات کشور.

همکاری با پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا .

همکاری یا قوه قضاییه در جهت پیگیری مشکلات ناشی از نشر صفحات ، خارج از مقررات .