0

کود مناسب نهال انگور ایتالیایی چیست ؟

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
0

کود مناسب نهال انگور ایتالیایی چیست ؟

جمعیت گیاه: 2،000-10،000 انگور / هکتار.
نوع خاک: سبک تا متوسط.
عملکرد پیش بینی شده: 15-30 تن در هکتار.

توصیه های کود
قبل از کاشت
کود عمیق با 30-80 تن در هکتار مواد معدنی را فراهم می کند ، که در خاک خیلی متحرک نیستند (P 2 O 5 ، K 2 O ، MgO) ، و اسیدیته بالا را که ممکن است باعث مسمومیت Al یا Cu شود را اصلاح می کند. در مزارعي كه فقط pH پايين دارند (كمتر از 6) ، آهك سازي با 2000 تا 10 هزار كيلوگرم در هكتار آن را به حد مطلوب مي رساند.فسفر و پتاسیم عناصر کلیدی در رشد تاک های جوان هستند. مقادیر کم بهینه از این عناصر غذایی در خاک ممکن است منجر به تاخیر در شروع مرحله تولید شود. نیتروژن باید در این مرحله به مقدار کم استفاده شود زیرا ممکن است در اثر شستشو از بین برود.ما مقادیر زیر را بسته به آنالیز خاک پیشنهاد می کنیم.

سطح خاک
روش تصحیح پیشنهادی

کم P
10-25 ppm
باند 1250-600 (مربوط به) کیلوگرم / هیدرات فوق فسفات

P متوسط
25-40 ppm
باند 600-350 (نسبت) کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات

P بالا
40 ppm به بالا
باند 350-200 (نسبت) کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات

پایین K
<200 ppm
360 کیلوگرم در هکتار SOP

K بالا
> 200 ppm
بدون نیاز به اصلاح

تاکستان های غیر متحمل
میزان متوسط ​​توصیه شده مواد مغذی (کیلوگرم در هکتار) برای قطعات غیر قابل تحمل ، اطمینان حاصل خواهد کرد که تولید در اسرع وقت انجام می شود. مقادیر زیر براساس تراکم بوته 5000 گیاه در هکتار است.

سن تاکستان
نیاز به مواد مغذی (کیلوگرم در هکتار)
کودهای توصیه شده (کیلوگرم در هکتار)

N
2 O 5
2 O
اوره
SSP
چند K

دوم سال
110-190
35-50
51-83
210-360
170-250
110-180

RD سال
192-240
70-100
92-115
360-450
350-500
200-250

اوره باید ماهانه استفاده شود ، در حالی که نیترات پتاسیم باید هر ماه جایگزین استفاده شود. در صورت موجود بودن سیستم کودآبی ، ممکن است فسفر به عنوان اسید فسفریک استفاده شود.

باغ های انگور بالغ

جذب عناصر مغذی * (کیلوگرم در هکتار / 20 تن تولید انگور)

N
2 O 5
2 O
MgO
بالا

160
60
190
48
360

جذب ریز مغذی ها * (گرم / هکتار / 20 تن تولید انگور)

احساس
من
روی
با
ب

895
630
470
730
180

* جذب / حذف در ساقه ها ، برگ ها و میوه ها.ساقه ها و برگ هایی که دوباره در خاک ترکیب شده اند ، حدود 70٪ جذب N و 60٪ P 2 O 5 و K 2 O را تشکیل می دهند. حذف خالص این مواد مغذی به میزان قابل توجهی کمتر است.ارقام ذکر شده در جداول فوق می تواند به عنوان رهنمودهای خشن برای ایجاد رژیم لقاح عمل کند. با این حال ، باید به فاکتورهای خاصی مانند نوع خاک ، سن تاک ، تولید محصول ، رقم ، استفاده از میوه (شراب خوب ، شراب معمولی یا انگور سفره) و وجود سیستم کود دامی توجه شود.

اشکال ، مقدار و زمان تغذیه ترجیحی
از این نظر تاکستان انگور زیاد خواستار نیست. نکات زیر را باید بخاطر بسپارید:

  • بیش از حد N ممکن است بر کیفیت باغات انگور تولید شرابهای خوب تأثیر منفی بگذارد. سایر موارد رژیم نیتروژن کم ، قطعات غیر آبیاری ، آب و هوای سرد با فصل رشد کوتاه ، مناطقی است که برای بازار تازه اولیه تولید می شوند.
  • موارد مورد نیاز ازت متوسط ​​برای تولید شراب عمومی و میوه های خشک است.
  • مناطقی که نیاز به نیتروژن بالا دارند در مناطقی یافت می شود که محصولات از آن برای بازارهای میوه خشک و تازه استفاده می کنند.
  • N باید به عنوان یک پانسمان کلی در اواخر زمستان یا بهار استفاده شود.
  • در خاکهای رسی با آب و هوای خشک P 2 O 5 و K 2 O در طول دوره خواب زمستان در خاک کار می شود. در خاک های سبک با آب و هوای مرطوب ، ممکن است آنها همراه با N. پوشیده شوند.
  • فسفر نسبتاً کمی در میوه حذف می شود. سطح کافی این عنصر به راحتی با اتصال SSP هر چند سال یکبار برآورده می شود.
  • پتاسیم را می توان به صورت سولفات در شرایط عادی استفاده کرد. نیترات پتاسیم ( Multi-K ) کود مورد نظر در مورد خاک های شور یا آب و برای کاربردهای سنگین به عنوان مثال 500-1000 کیلوگرم در هکتار K 2 O است.
  • وقتی انگور از طریق سیستم قطره ای ( بارور سازی ) ، بین مارس و ژوئن (نیمکره شمالی) یا سپتامبر-دسامبر (نیمکره جنوبی) اعمال می شود ، به بهترین وجه به پتاسیم پاسخ می دهد . بهترین روش استفاده از 103 کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم (Multi-K) چهار بار در این فصل است.
  • پتاسیم بیش از حد ممکن است بر کیفیت باغات انگور تولید شرابهای خوب تأثیر منفی بگذارد.

لقاح انگور سفره
یک دستورالعمل کلی برای تقسیم کاربرد K در برنامه های باروری انگور سفره ای

مرحله رشد
سهم K 2 O در مرحله (٪)
نرخ پیشنهادی (کیلوگرم در هکتار K 2 O)

ظهور برگ
15
45

گل دادن
20
60

میوه آرایی
25
75

رشد میوه
25
75

بلوغ میوه
15
45

جمع
100
300

توصیه هایی برای ایتالیا
پیشنهاد شده توسط: سلام – Agri ، ایتالیا

محیط در حال رشد: میدان باز.
نوع خاک: خاک لومی شنی (سبک).
جمعیت گیاه: 2000 بوته در هکتار.
عملکرد پیش بینی شده: 30 تن در هکتار (انگور درجه یک).

نرخ متوسط ​​توصیه شده عناصر غذایی برای انگور سفره (کیلوگرم در هکتار)

N
2 O 5
2 O

160-180
80-100
230-280

پانسمان پایه: در پایان زمستان.

تقاضای مواد مغذی (کیلوگرم در هکتار)
کودهای توصیه شده (کیلوگرم در هکتار)

N
2 O 5
2 O
Pony-Ter 23/11/18

126
77
161
700

لقاح

مراحل رشد
تقاضای مواد مغذی (کیلوگرم در هکتار)
کودهای توصیه شده (کیلوگرم در هکتار) *

N
2 O 5
2 O
MgO
چند K
Poly-Feed 20.20.20 + ME
مجنسی

آغاز تابستان
21-22
20
20
1.5-2.5

100
10-15

بعد از 15-20 روز
13-26

46-92

100-200

جمع
35-50
20
65-115
1.5-2.5
100-200
100
10-15

Multi-K : نیترات پتاسیم 13.0.46.
Magnisal : نیترات منیزیم 11.0.0.16.

لقاح انگور سفره ای در اسپانیا
محیط در حال رشد: میدان باز.
نوع خاک: خاک لومی شنی.
جمعیت گیاه: 2000 بوته در هکتار.
میزان آبیاری سالانه: 3000 3 متر مکعب در هکتار.
عملکرد پیش بینی شده: 30 تن در هکتار.

کود دهی: میزان توصیه شده مواد مغذی و کودها

ماه
نیازهای محصول (کیلوگرم در هکتار)
کودهای توصیه شده (کیلوگرم در هکتار)

N
2 O 5
2 O
چند K
نقشه
AN

مارس
15
10
20
43
16
22

آوریل
25
15
40
87
25
31

ممکن است
20
10
35
76
16
24

ژوئن
20
10
30
65
16
28

جولای
15
5
20
43
8
25

مرداد
5
0
5
11
0
11

سپتامبر
0
0
0
0
0
0

اکتبر
0
0
0
0
0
0

کل سالانه
100
50
150
325
81
141

Multi-K – نیترات پتاسیم (46-13-0).
MAP – مونو آمونیوم فسفات (0-61-0).
ام نیت – نیترات آمونیوم (34-0-0).
MgSO 4 – سولفات منیزیم (0-0-0 + 13).

لقاح انگور (هند)
نوع خاک: شن (<6٪).
کیفیت آب: آب سخت.
جمعیت گیاه: 2500 – 2600 بوته در هکتار.
عملکرد پیش بینی شده: 60-70 تن در هکتار.

برنامه کوددهی:
دو هفته قبل از هرس:
100 توب کود آلی / توله
1 تن فسفات فوق العاده در هکتار
150 کیلوگرم سولفات منیزیم / هکتار
100 کیلوگرم سولفات روی در هکتار

دو هفته پس از هرس:
اوره 150 کیلوگرم در هکتار

چهار هفته پس از هرس:
28-28-0 250 کیلوگرم در هکتار
13-0-46 مولتی کیلوگرم 270 کیلوگرم در هکتار
لطفاً این روش درمانی را بعد از 15 روز کاملاً سه بار تکرار کنید.

هرس: 2 قلمه در هر فصل. اولی در آوریل بعد از برداشت و دومی در سپتامبر.

لقاح انگور شراب در اسپانیا
نوع خاک: خاک لومی شنی.
جمعیت گیاه: 2000 بوته در هکتار.
میزان آبیاری سالانه: 1500 پوند در هکتار.
عملکرد پیش بینی شده: 10 تن در هکتار.

کود دهی: میزان توصیه شده مواد مغذی و کودها

ماه
نیازهای محصول (کیلوگرم در هکتار)
کودهای توصیه شده (کیلوگرم در هکتار)

N
2 O 5
2 O
MgO
چند K
فسف
اسید
AN
MgSO 4

آوریل
5
3
2
0
4.5
5
8
0

ممکن است
6
5
6
1
13
8
0
7

ژوئن
5
2
9
2
20
3
0
15

جولای
3
0
10
2
22
0
0
15

مرداد
3
0
10
3
22
0
0
23

سپتامبر
0
0
3
0
6.5
0
0
0

اکتبر
2
2
2
0
4
3
0
0

کل سالانه
24
12
42
8
92
19
8
60

Multi-K – نیترات پتاسیم (46-13-0).
اسید فسفریک (0-61-0).
ام نیت – نیترات آمونیوم (34-0-0).
MgSO 4 – سولفات منیزیم (0-0-0 + 13).

لقاح انگور (آفریقای جنوبی)
نوع خاک: شن (<6٪).
عملکرد پیش بینی شده: 20 تن در هکتار.

میزان متوسط ​​توصیه شده مواد مغذی برای انگور (کیلوگرم در هکتار):

N
2 O 5
2 O

100-150

70-100

نیتروژن: حدود 60٪ از کل مقدار باید در مرحله قبل از برداشت و 40٪ باقیمانده در مرحله پس از برداشت استفاده شود.
فسفات: طبق تجزیه و تحلیل خاک.
پتاسیم: K به طور عمده برای تشکیل خوشه ، دوره قبل از برداشت مورد نیاز است. 80٪ از کل K را باید در مرحله پیش از برداشت و بقیه در پاییز استفاده کرد.

لقاح
مقدار کل کودها (کیلوگرم در هکتار) باید به شرح زیر تقسیم شود:

فصل
نیاز به مواد مغذی
کود توصیه شده

N
2 O 5
2 O
چند K
AN

* 4 هفته پس از جوانه زدن به veraison (10 هفته)
60-90

56-80
120-170
130-200

** پس از برداشت (4 هفته)
40-60

14-20
30-45
110-160

* اولین برنامه باید 4 هفته پس از جوانه زدن استفاده شود و باید در veraison متوقف شود.
کل مقدار نیتروژن بر تعداد آبیاری در این دوره تقسیم می شود.
** برنامه پس از برداشت بر روی چهار آبیاری تقسیم شده است.

AN = نیترات آمونیوم (34٪ نیتروژن).
Multi-K = پتاسیم نیترات (13-0-46).

شکستن خواب زمستانی با کمک Multi-K در باغ های انگور
آزمایشات جدید اثبات نهایی اثر سودمند شکستن خواب زمستانی توسط اسپری محلول پاشی در انگورهای بلبرینگ است ، در صورت عدم قطعیت دوزهای سرد. شکستن خواب زمستانی در چنین مناطقی ، به طور کلی با اسپری های زودرس بهار از ترکیباتی مانند Armobreak ، Alzodef و غیره با هزینه نسبتاً بالا انجام می شود.

آزمایش های اخیر نشان داده است که با جایگزینی بخشی از ماده فعال فیزیولوژیکی توسط نیترات پتاسیم ، می توان این هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد. این درمان ترکیبی منجر به شکستن خواب زودتر و کاملاً یکنواخت تر از کل طرح می شود. اینها به نوبه خود باعث افزایش سهم اولین موج برداشت می شود که درآمد بهتری دارد.

سهم Multi-K در شکستن خواب با Dormex

ترکیدن جوانه * (٪)
عملکرد برداشت اول (٪ درمان تجاری)

کنترل: بدون اسپری
1
63

درمان تجاری: 5٪ دورمکس
41
100 **

درمان جدید: 2٪ Dormex + 6٪ Multi-K
40
127

کنترل: 2٪ dormex
30
88

* سی روز پس از سمپاشی (رقم پرلت).
** عملکرد اولین موج رقم Superior 26 MT / هکتار برای تیمار تجاری بود.

همانطور که در زیر نشان داده شده ، پس انداز حاصل از این روش درمانی نوآورانه می تواند 550 دلار در هکتار باشد

جزئیات درمان
هزینه پاشش با 5٪ آلزودف. (دورمکس)
هزینه های پاشش با 2٪ آلزودف (Dormex) + 6٪ نیترات پتاسیم. (دلار آمریکا / هکتار)

1000 لیتر در هکتار با سورفاکتانت 0.025٪
برنامه 1000 دلار آمریکا / هکتار
برنامه 450 دلار آمریکا / هکتار

عناصر ماکرو توسط 1 تن محصول قابل فروش حذف می شوند

N
پ
ک
که
میلی گرم
S

————————————– کیلوگرم در تن ——— ———————————

4-8
0.7-1.5
3-9

محدوده غذایی کافی انگور *

عنصر
دامنه مواد مغذی (٪)
عنصر
محدوده مواد مغذی (ppm)

N
0.9-1.3
من
30-150

پ
0.16-0.30
احساس
30-50

ک
1.5-2.5
ب
25-50

که
1.0-1.8
با
5-25

میلی گرم
0.26-0.45
مو
0.3-1.5

روی
30-50

* نمونه برگهایی که از تاریخ 15 ژوئیه تا 15 آگوست از برگهای میانه شاخه بر روی رشد فصل جاری گرفته شده است مطابق با دستورالعمل ارائه شده با تجزیه و تحلیل گیاه
منبع:  کوددهی محصولات میوه ای – خدمات توسعه تعاونی اوهایو ، دانشگاه ایالتی اوهایو ص. 11

کود دهی به باغ های انگور با پتاسیم (K) با استفاده از سیستم قطره ای در سال های اخیر به روشی عادی تبدیل شده است. تولید کنندگان معمولاً 10 تا 15 پوند پتاسیم در هکتار در هفته شروع می کنند که به زودی پس از شکستن جوانه ها شروع می شود و به مدت پنج تا ده هفته ادامه می یابد. این یک روش موثر برای افزایش وضعیت پتاسیم انگور است.
منبع: پتاسیم موجود در آب آبیاری ممکن است نفوذ را کند کند. در: پرورش دهنده کالیفرنیا p.24

جهت بررسي توليد کنندگان انواع نهال در سراسر ايران بر روي گزينه نهال فروش کليک کنيد

منبع : www.haifa-group.com

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .