4

شرح چه مواردی باعث رد دفتر حسابداری میشود ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر، مصداق های رد دفاتر قانونی پلمپ شدن مشمولان مالیات را ذکر کرده است . رد دفاتر قانونی به معنای آن است که استاندارد های حسابداری رعایت نشده و دفاتر، بر اساس آیین نامه های تسویب شده تحریر دفاتر قانونی، تنظیم نشده است و نتیجه این امر، عدم پذیرش مستندات و رویداد های مالی ثبت شده در دفاتر است .
در ادامه به 18مورد از دلایل ثبت شده رد دفاتر اشاره میشود
1.دفاتر(روزنامه و کل) ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شوند و یا فاقد یک یا چند برگ باشد .
هر مودی مشمولان قانون مالیات، باید دفاتر قانونی پلمپ شده روزنامه و کل را تهیه کرده و از آن به خوبی نگهداری کند تا زمانی که با درخواست رسیدگی ممیزان سازمان امور مالیاتی مواجه شد، آنها را به ایشان تسلیم کند. اگر مودی یک دفتر قانونی پلمپ شده x برگی را تحویل گرفته و به هر دلیلی، ۱ یا چند برگ از این دفتر قانونی پلمپ شده، کنده یا پاره شده باشد، دفتر، مورد رسیدگی و ارزیابی ممیزان قرار نگرفته و مصداق رد دفاتر قانونی است.
2.عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز
اگر ممیزان مالیاتی در زمان بررسی مدارک و مستندات شرکت ها و موسسات مشمول مالیات، طبق مدارک مثبته ای که بر اساس استعلام از نهادها و مراجع دولتی و بانکی و قضایی بدست می‌اورند، متوجه شوند که مودی، آگاهانه نسبت به عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی اقدام نکرده است، دفاتر مورد پذیرش قرار نگرفته و رد می شود.
3.ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه
طبق آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی پلمپ شده، درج کل یا بخشی از یک فعالیت و رویداد مالی را در حاشیه دفاتر خارج از استاندارد بوده و موجبات رد دفاتر را را به ارمغان می آورد.
4.ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور
همه چیز باید روی خطوط درج شود. اگر در زمان ثبت رویداد های مالی در دفاتر قانونی ، تمام یا بخشی از یک فعالیت در میان سطور صفحات درج شود، مورد پذیرش اداره دارایی نخواهد بود و موجبات رد دفاتر را فراهم می کند.
5.تراشیدن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده
اگر صفحات پلمپ شدن دفاتر قانونی به هر دلیلی توسط هر وسیله ای، خراش داده شود تا از مندرجات، سوء استفاده شود، طبق آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر قانونی، مصداق عدم پذیرش دفاتر خواهد بود.
6.رد دفاتر بخاطر صفحات سفید
جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده میباشد. چنانچه در یک دفتر قانونی، تعداد صفحات سفید دفاتر، بیش از حد معمول باشد، این موضوع، مصداق رد دفاتر خواهد بود و شائبه سوء استفاده از دفاتر را تقویت می کند.
7.بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی
اگر بستانکار شدن حساب بانکی یا نقدی، ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها یا دریافت و پرداخت نباشد، موجب رد دفاتر قانونی مودیان مالیاتی خواهد شد. مگر اینکه حسابهای بانکی با صورت حساب بانک مطابقت نماید .
8.تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۳ و تاخیر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرردر ماده ۱۴ و تاخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده ۱۷ این آیین نامه .
9.عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده ۱۵ این آیین نامه .
10.اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتیکه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ این آیین نامه اقدام نشده باشد .
11.در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند .
12.عدم ارائه آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده ۱۷ این آیین نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند .
13.استنکاف از تسلیم یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده . ( ولو نانویس )
اگر مودی مالیاتی به هر دلیلی از تسلیم یک یا چند دفاتر قانونی پلمپ شده مربوط به سال مالی مورد رسیدگی ممیزان دارایی، پرهیز کند، دفاتر مربوطه در همان سال مورد رسیدگی، رد تلقی می شود. حتی اگر در یکی از دفاتر قانونی،‌هیچ چیزی نوشته نشده باشد و کاملا سفید باشد، باز بایستی این دفاتر نگهداری شده و به محض درخواست اداره مالیاتی، تسلیم ممیزان شود. حتی اگر همه صفحات خالی باشد.
14.استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل ( با توجه به مقررات ماده ۳ این آیین نامه )
15. رد دفاتر به خاطر عدم ارائه روش کار با اتوماسیون حسابداری
عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستم الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند، باعث رد دفاتر می شود. اگر دستورالعمل کار با اتوماسیون حسابداری مودی، تحویل کارشناسان و ممیزان سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد و مودی از سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی استفاده کرده باشد، موجبات عدم پذیرش دفاتر را فراهم می کند. هم چنین اگر اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات دیده شود و نسبت به اطلاح آن طبق تبصره ماده ۱۰ آیین نامه اقدام نشده باشد، موجب رد دفاتر قانونی می شود
16.ثبت هزینه ها و درآمد ها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز ( توضیح اینکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می شود ، به منزله ثبت هزینه های غیر واقعی تلقی نمی شود).
17. حذف کردن رویدادهای مالی با وسایل شیمیایی
اگر مشخص شود که قسمتی از دفاتر قانونی پلمپ شده توسط وسایل شیمیایی، پاک شده یا تغییر یافته است، این موضوع مصداق سوء استفاده در دفاتر قانونی بوده و موجبات رد دفاتر قانونی را فراهم می کند.
18.محو کردن مندرجات دفاتر قانونی با جوهر
اگر مودی با جوهر یا نظایر آن به منظور سوء استفاده از دفاتر،مندرجات دفاتر را تغییر یا محو کند، این موضوع طبق ماده بیستم آیین نامه تنظیم دفاتر قانونی، مصداق رد دفاتر خواهد بود.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .