حل کردبازدید: 64ایران-اسلام
0

پیشینه تجربی پژوهش

پاسخ انتخاب شده به عنوان بهترین
گذاشتن نظر
1

پیشینه تجربی پژوهش تا کنون پژوهش دقیق با عنوان اهداف راهبردی نظام نخبگانی کشور از منظظر مقام معظم رهبری انجام نشده است اما پیرامون این موضوع اثاری وجود دارد . با بررسی پیشنه تجربی می توانن گفت تنها دو اثر به صورت مستقیم به تحقیق حاضر مربوط می شوند که هردو به سفارش بنیاد ملی نخبگان در سال 1390 انجام شده اند . نخست تحقیقی است که توسط جهانگیری و همکاران انجام شده است ، در این تحقیق بخش های مرتبط با حوزه نخبگان در بیانات مقام معظم رهبری ، امام خمینی (ره) و دکتر احمدی نژاد ، صرفا به صورت کتابخانه ای جمع اوری شده و هیچ گونه تحلیلی روی ان ها انجام نشده است . پژوهش دوم ، تحقیقی است که توسط شرکت ایتان بر استخراج اصول راهبردی تامین نیاز فرهنگی نخبگان انجام شده است . این پژوهش نیز متمرکز بر اصول راهبردی در یک حوزه خاص (نیاز های فرهنگی نخبگان ) از ماموریت های بنیاد ملی نخبگان است به طوری که در پژوهش حاضر نیازمند استخراج اهداف راهبردی نظام نخبگانی در تمامی حوزه ها هستیم . سه تحقیق دیگر که توسط مسلمی و همکاران ، محمدی لرد و رستمی نیا انجام شده اند نیز به بررسی عناصر تفکر راهبردی و مدل تحلیلی راهبرد از منظر مقام معظم رهبری پرداخته اند . هر چند اهداف راهبردی به نحوی زیر مجموعه مدل تحلیلی راهبرد بوده و یافته های این تحقیقات با موضوع مقاله تا حدی مرتبط هستند اما تمرکز ان ها به طور کلی بر عناصر کلان تفکر راهبردی و مدل کلان تحلیل راهبردی در اندیشه رهبری است و هیچ کدام به صورت خاص بهبررسی اهداف راهبردی نظام نخبگانی نپرداخته اند. همچنین با بررسی پیشینه مشخص شد که اهداف راهبردی بخش های مختلف کشور از جمله سازمان های دولتی و دستگاه های فرهنگی از منظر مقام معظم رهبر ی استخراج شده اند ؛ اما تا کنون اهداف راهبردی نظام نخبگانی از منظر معظم له بررسی نشده اند لذا پژوهش های انجام شده تنها از این حیث که یک موضوع راهبردی را از منظرر مقام معظم رهبری بررسی کرده اند با تحقیق حاضر پیوند خواهند خورد ، به لحاظ موضوعی با این تحقیق مرتبط نبوده و تنها به لحاظ روشی ، قابل بررسی و تامل می باشتد . در تحقیقات مذکور ، غالبا از روش های کیفی شامل تحلیل گفتمان و تحلیل مضمون به منظور استخراج بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با موضوعات مورد بررسی ، استفاده شده است . از این روی تحقیق حاضر برای نخستین بار سعی کرده تا اهداف راهبردی نظام نخبگانی را از منظر رهبری استخراج و تحلیل کند . روش تحقیق  روش تحقیق مورد استقاده در این مقاله، روش تحلیل محتوای کیفی است . یکی از روش های کارامد تحلیل کیفی ، تحلیل مضمون است . تحلیل مضمون روشی برای شناخت ، تحلیل و گزارش الگو های موجود در داده های کیفی است. در مقاله حاضر از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده های متنی و تبدیل داده های پراکنده و متنوع به داده هایی غنی و تفصیلی استفاده شده است . واحد تحلیل عبارت است از متون کلیه سخنرانی های مقام معظم رهبری طی سال های 1381 الی 1397 در دیدار با نخبگان و اتعداد های برتر . واحد معنا دربردارنده کلمه ، جمله ، عبارت ها یا پاراگراف هایی است که در جنبه هایی از زمینه یا محتوا ی شان با یکدیگر ارتباط دارند . در اینجا واحد معنا عبارت است از کلیه کلمات و جملاتی که به عنوان اهداف بنیاد ملی نخبگان در بیانات مورد بررسی وجود داشت . لذا واژگان اهداف ، رسالت ، نخبه ، نخبگان و بنیاد ملی نخبگان برای جست و جو در کلیه متون مورد تحلیل استفاده شد. روش کار بدین صورت بود که متون کلیه سخنرانی های مقام معظم رهبری طی سال های 1381 تا 1397 در دیدار با نخبگان و صاحبان استعداد های برتر از پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان جمع اوری شد و در نرم افزار مکس کیو دا مورد تحلیل قرار گرفت ، سپس با اتفاده از کد گذاری ، مقولات و زیر مقولات استخراج و در سه دسته کلی مضامین فراگیر ، مضامین سازمان دهنده و مضامین پایه قرار داده شدند. به منظور افزایش قابلیت اعتبار ، داد های جمع اوری ده توسط سه تحقیق به صورت مجزا کد گذاری و مقوله بندی شدند و در نهایت کد های حاصل از تلاش ان ها مورد توافق قرار گرفت . فرایند کار بدین صورت بود که در ابتدا محقق ، کد های باز و محوری را از کلیه متون مورد تحلیل استخراج کرد ، سپس این کد ها را همراه با متون در اختیاز دو تن از مدیران بنیاد ملی نخبگان قرار داد و از انها خواسته شد که صحت و تناسب کد های استخراج شده را بررسی کنند ، اگر کد یک کد باز از قلم افتاده است اضافه و اگر کد غیر مرتبطی احصا شده است ، حذف کنند . در نهایت کد های اتخراج شده با توافق نظر مدیران مذکور ، متناسب با ادبیات حاکم در بنیاد ملی نبگان ، نهایی شدند . یافته ها  به منظور استخراج اهداف راهبردی سازمان ها ، منابع مختلفی بررسی می شوند . یکی از مهم ترین منابع در کشور ما ، بیانات مقام  معظم رهبری خصوصا در رابطه با ساختار هایی است که به فرمایش و تاکید ایشان شکل گرفته اند یکی از این ساختار ها بنیاد ملی نخبان است . از این روی برای بررسی اهداف راهبردی نظام نخبگانی ، بیانات مقام معظم رهبری تحلیل و مضامین فراگیر ، سازمان دهنده و پایه استخاج شدند . یافته های حاصل از کد گذاری بیانات معظم له در جدول زیر امد است

: منبع : qzparadise.ir

پاسخ ویرایش شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .