4

شرح پلمپ دفاتر حسابداری چه زمانی میبایست انجام شود ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

تمامی شرکت های مشمول مالیات جهت تسلیم نمودن اظهارنامه مالیاتی در تیر ماه هر سال باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر کرده باشید.
مودیان مالیاتی مکلفند برای هر سال مالی،فقط از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند مگر اینکه در طی سال با تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید را امضاء ، پلمپ و ثبت نمایند.
نکته ای که برای شرکت های جدید التاسیس میباشد این است که دریافت دفاتر قانونی و دفاتر مالی و ثبت عملیات مالی در مورد آنان از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا 30 روز مجاز خواهد بود.
شایان ذکر است که امروزه بمنظور پیشگیری از اتلاف هزینه و زمان متقاضیان؛ با راه اندازی سامانه ثبت شرکت ها، پذیرش پلمپ دفاتر تجاری اینترنتی شده است و به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه انجام می گیرد.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .