3

شرح پارامترهای مهمی که اداره امور مالیاتی در زمان رسیدگی به دفاتر به آنها توجه می کند کدامند ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

موارد بسیاری در این خصوص هستند از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد
لیست ماهانه بیمه حقوق و دستمزد
تطابق لیست حقوق و دستمزد ارسالی به بیمه و دارایی با اسناد
استهلاک ها
کنترل مالیات ها و ارزش افزوده
بررسی محاسبات عیدی، پاداش پرسنل
کنترل حساب ذخیره مالیات و سایر ذخایر
بررسی محاسبات تسویه پرسنل
برسی حساب سود و زیان انباشه
گردش مواد پایان دوره (در واحدهای تولیدی)
بررسی مغایرت بانکی
برسی و کنترل حساب بدهکاران و بستکاران
بررسی صورت معاملات فصلی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .