0

ویژگی های قالب قصیده کدام است؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

ویژگی های قالب قصیده کدام است؟

وحدت موضوع

ردیف های ساده

زبانی حماسه و کهن

تجدید مطلع

مدح ممدوحان

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .