بازدید: 56ایران-اسلام
0

وضیعت کلی سیستم

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

وضیعت کلی سیستم

در بخش تحلیل میک _ مک دو نوع از پراکنش عوامل از جمله از جمله پایدار و ناپایدار تعریف میگردد . در سیستم پایدار پراکنش متغیر ها به صورت حرف انگیلیسی L است ، اما در صورتی که عوامل در حول قطر مرکزی باشند که در اکثر موارد ، حالت بینابینی از تاثیر گذاری و تاثیر پذیری را بیانگر است که ارزیابی و شناسایی عوامل اصلی دشوار و وضعیت پیچیده است . می توان فهمید وضعیت ناپایداری سیستم می باشد ؛ زیرا اکثر متغیر ها در اطراف محور قطری صفحه پراکندگی هستند . میتوان بیان نمود متغیر ها دارای تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی می باشند که به تفصیل در مورد هردوتاثیر مستقیم و غیر مستقیم به صورت مجزا پرداخته می شود . در تحلیل صفحه پراکندگی متغیر ها را می توان به متغیر های تعیین کننده یا تاثیر گذار ، متغیر های دو وجهی (شامل متغیر های ریسک و متغیر های هدف ) ، متغیر های تاثیر پذیر یا نتیجه سیستم و متغیر های تاثیر پذیر یا نتیجه سیستم و متغیر های مستقل و متغیر های تنظیمی تقسیم نمود .

متغیر های تعیین کننده یا متغیر های تاثیر گذار : با توجه به نوع سیستم که در این پژوهش متغیر های تاثیر گذار در گوشه شمال غربی نمودار قرار داد بنابراین میتوان به شکل 3 بیان نمود که اقتصاد در حال رشد به عنوان متغیر تاثیر گذار می باشد. این متغیر شامل اقتصاد در حال ظهور می باشد .

متغیر های دووجهی : این متغیر ها دارای ویژگی های تاثیر گذاری و تاثیر پذیر بالایی هستند و هر عملی بر این متغیر ها روی سایر متغیر ها نیز واکنش و تغییری را ایجاد خواهد نود . متغیر های دو وجهی شامل متغیر های هدف و متغیر های ریسک می باشند. این متغیر ها عبارتند از : ترویج هوش مصنوعی (p.a.i) افزایش اتصالات (i.c) ، ظهور مدل های نوین در کسب و کار (c.n.m.b) ، تهدیدات خارجی (c.th) ، جهانی شدن (g) حمایت از سرمایه فکری (s.i) ، تجارت جهانی  (w.t) ثبات سیاسی (p.s) ، تغییرات گفتمانی  (d.c.h)، موازنه قوا (b.p) ، ارتباطات استراتژیک (s.c) افزایش رسانه ها و شبکه های مجازی (i.m.v.n)، ارتباطات اقتصادی  (c.c) و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی (c.s.c)

متغیر های تاثیر پذیر یا وابسته: این متغیر ها در قسمت جنوب شرقی نمودار قرار دارند و میتوان ان ها را متغیر های نتیجه نیز نام گذاری نمو . این متغیر ها از تاثیر پذیری بسیار بالا از سیستم و تاثیر گذاری بسیار پایین در سیستم برخوردارند. مانند تهدیدات داخلی (i.th) ؛ ارتباطات سیاسی (p.c)

متغیر های مستقل : این متغیر ها دارای تاثیر گذاری و تاثر پذیری پایینی هستند ؛ این متغیر ها در قسمت جنوب غربی نمودار قرار دارند . با توجه به ماهیت ناپایدار سیستم ، بخشی از این متغیر ها متغیر های خروجی مستقل نامیده می شوند. متغیر های مستقل را می توان به دو دسته متغیر های مستقل از سیستم و متغیر های مستقل نتیجه سیستم تقسیم نمود . متغیر های مستقل عبارتند از : زیر ساخت های اطلاعاتی و ارتباطی (i.c.i) ، افزایش یکپارچگی (i.i) تغییر الگوی حاکمیت (ch.p.s) ؛ ارتباطات روزانه (d.c)

متغیر های تنظیمی :  این متغیر ها در نزدیکی مرکز ثقل نمودار قرار دارند ، در واقع حالت تنظیمی داشته و معمولا به عنوان اهرمی ثانویه عمل می کنند . بسته به سیاست ها در خصوص اهداف ، این متغیر ها قابل ارتقا به متغیر های تاثثیر گذار ، متغیر های تعیین کننده یا متغیر های هدف و ریسک هستند . متغیر تنظیمی عبارتند از :

روابط پایدار (i.r)

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .