0

واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت تحت تاثير خشکي نسبي ريشه و کود پتاسيم را شرح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
0

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثیر خشکی نسبی ریشه و کود پتاسیم را شرح دهید .

اتخاذ روش هاي توليد گياهان زراعي به منظور کاهش مصرف و بهبود راندمان مصرف آب از اهميت زيادي برخودار است. به منظور بررسي واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت تحت آبياري خشکي نسبي ريشه آزمايشي بصورت آبياري يک درميان جوي و پشته ها در استان فارس (جنوب شهرستان شيراز) انجام شد. تيمارها شامل چهار سطح آبياري (شاهد، آبياري يک در 1387-88در سال زراعي ميان جوي و پشته ها در کل فصل، آبياري يک در ميان تا گلدهي و سپس آبياري کامل و آبياري کامل تا گلدهي و سپس آبياري يک در کيلوگرم سولفات پتاسيم در هکتار) بود که بصورت کرت هاي خرد شده در قالب 200 و 100 ،0ميان چوي و پشته ها) و سه سطح پتاسيم ( بلوک هاي کامل تصادفي اجرا گرديد. نتايج نشان داد که تأثير تيمارهاي آبياري بر عملکرد دانه، آب مصرفي، وزن هزار دانه، تعداد دانه در رديف بلال و تعداد دانه در بلال معني دار شد. بيشترين ميزان عملکرد دانه از تيمار آبياري کامل کل فصل بدست آمد اما با تيمار آبياري يک در ميان فاروها تا گلدهي اختلاف معني داري نداشت. کمترين آب مصرفي نيز از تيمار آبياري يک درميان کل فصل رشد بدست آمد. اثر پتاسيم تنها بر وزن هزار دانه معني دار شد. بطور کلي نتايج نشان داد که با انجام آبياري يک در ميان فاروها مصرف آب در مقايسه با کاهش مي يابد. 15/61آبياري شاهد
كمبود آب اصلي ترین عامل محدود كننده توليد محصولات زراعي در مناطق خشک و نيمه خشک است. امروزه كشاورزي ) و بنابراین Miri, 2008بزرگترین مصرف كننده آب در جهان است ( توجه زیادي به كاهش مصرف آب در كشاورزي معطوف گشته است. بهبود مدیریت آب در كشاورزي براي حفظ آب، انرژي و خاک از یک طرف و برآورد نياز روز به افزایش جامعه به گياهان زراعي براي غذا از طرف دیگر مساله اصلي پيش روي متخصصين ). توليد كنندگان كشاورزي Kassam et al., 2007(كشاورزي است همواره به دنبال یافتن روش هاي جدید براي كاهش مصرف آب در كشاورزي از طریق مدیریت آبياري هستند. یافتن روش هاي جدید براي كاهش مصرف آب در زراعت آبي و افزایش راندمان مصرف آب Yazar(در نواحي با محدودیت آب از اهميت یکساني برخودار است .)et al., 2009 طبق تعریف كم آبياري به معني كاربرد آب كمتر از نياز تبخير . تأمين آب تحت كم Gowing et al., 1990(و تعرق مي باشد ( آبياري در مقایسه با مقدار آب مورد نياز براي حداكثر تبخير و تعرق كاهش مي یابد. در این روش ها گاهي عملکرد بدليل مصرف كمتر ). امروزه Sepaskhah and Parand, 2006آب كاهش مي یابد ( ) به عنوان روشي براي كاهش مصرف PRD( 1خشکي نسبي ریشه Sepaskhahآب در سال هاي اخير مورد استفاده قرار گرفته است( تنها بخشي از ناحيه PRD) در روش and Khajehabdollahi, 2005 ریشه آبياري شده و بقيه قسمت ها خشک نگه داشته مي شوند كه ) و عملکرد Wakrim et al., 2005این با افزایش راندمان مصرف آب ( اقتصادي یا بيولوژیک پایدار با مصرف آب كمتر همراه است. تکنيک از این جهت در برنامه هاي آبياري مورد توجه قرار گرفته PRD
درصد 50-70است كه آب مصرفي در این روش به ندرت بيش از .)Marsal et al., 2008آب مورد نياز در آبياري كامل است ( )Miri, 2008 آغاز شد (1980 از دهه PRDتلاش براي توسعه در آن هنگام مشاهده شد كه در گياه انگور هدایت روزنه اي در انتقال ABAطول روز تغييرات معني داري را نشان مي دهد كه یافته از ریشه ها قادر به توضيح بخش زیادي از این تغييرات Loveys,). پس از آن لویيز (Loveys and Düring, 1984است ( ریشه مي ABA) پيشنهاد كرد كه درصورت تغيير انتقال 1991 توان فرآیندهایي نموي از جمله رشد اندام هاي هوایي را كنترل )Gowing et al., 1990كرد. بدنبال مشاهدات گووینگ و همکاران ( مبني بر اینکه اگر بخشي از ریشه خشک باشد و بقيه قسمت ها آب كافي دریافت كنند، سيگنال هاي شيميایي توليد شده در ریشه هدایت روزنه اي و رشد برگ را كاهش مي دهند، نظریه لویيز قوت بيشتري بافت. تحت این شرایط ارسال سيگنال شيمایي از ریشه هاي در خاک خشک باعث كاهش هدایت روزنه اي شده و همزمان بخش مرطوب ریشه با جذب آب، وضعيت آبي اندام هاي ). در نتيجه Miri, 2008هوایي را در حد مطلوب حفظ مي كند ( بسته شدن روزنه تحت این شرایط كمبود آب خاک باعث افزایش ). این روش امروزه Liu et al., 2005راندمان مصرف آب مي شود ( در گياهان زراعي بوسيله آبياري یک در ميان ردیف هاي كاشت بکار گرفته مي شود. ) نشان Sepaskhah and Parand, 2006سپاسخواه و پرند ( 30دادند كه آبياري یکي در ميان فارورها در ذرت باعث كاهش درصدي آب مصرفي شد. همچنين در این آزمایش اگرچه عملکرد دانه بدليل كاهش وزن دانه كاهش یافت، اما با انجام یک یا دو آبياري معمولي در مرحله ظهور تاسل عملکرد برابر آبياري معمولي ود. وانگ و همکاران ( كه در یکي فقط یک سمت ریشه بطور ثابت آبياري مي شد PRD ثابت) و در دیگري هر دو سمت ریشه بطور متناوب آبياري PRD( متناوب) بررسي كردند. نتایج نشان داد كه بيشترین PRDمي شد ( ارتفاع، وزن خشک، سطح برگ و قطر بلال از تيمار آبياري كامل (شاهد) بدست آمد، اما بيشترین راندمان مصرف آب مربوط به ) نيز Wang et al., 2008 متناوب بود. وانگ و همکاران (PRDتيمار نشان دادند كه كاربرد آبياري به نحوي كه بخشي از ریشه ها بطور متناوب خشک باشند، باعث افزایش راندمان مصرف آب در ذرت مي شود. به عقيده آنها این روش آبياري باعث ایجاد بهترین شرایط رطوبتي در خاک شده و فعاليت ميکروارگانيسم هاي خاک افزایش مي یابد كه اثرات مفيدي براي رشد گياه دارد. در كلزا مشاهده شده است كه آبياري متناوب باعث افزایش جذب نيتروژن و فسفر شده كه این باعث افزایش رشد گياه مي ). در این آزمایش نشان داده شد Loveys and Düring, 1984گردد ( را مي توان به خوبي با كاربرد نواري كودها تركيب PRDكه آبياري كرده تا جذب عناصر افزایش یابد. همچنين در سيب زميني كاربرد با وجودیکه مصرف آب را كاهش داد، از نظر ماده خشک PRD توليدي مشابه تيمار آبياري معمولي بود و از اینرو راندمان مصرف .)Wang et al., 2008 بدست آمد (PRDآب بيشتري در تيمار ذرت یکي از مهمترین گياهان زراعي در نواحي جنوبي ایران (به ویژه استان فارس) است. روش هاي معمول آبياري مورد بصورت جوي و پشته ًاستفاده در توليد ذرت در این نواحي عمدتا اي مي باشد. توليد كنندگان ذرت بدليل مصرف آب زیاد در توليد این گياه همواره تحت فشار بوده و كاهش آب مصرفي در این گياه بدون كاهش قابل توجه عملکرد از اهميت زیادي برخودار است. هدف از مطالعه حاضر بررسي ميزان آب مصرفي و عملکرد تحت شرایط خشکي نسبي ریشه مي باشد. همچنين كود پتاسيم نقش مهمي در افزایش مقاومت به تنش ها بویژه خشکي دارا مي باشد. به این منظور كود پتاسيم نيز در تركيب با تيمارهاي آبياري مورد استفاده قرار گرفت تا در شرایط كاهش آب مصرفي توانایي گياه را براي مقابله با كم آبي افزایش دهد. مواد و روش ها كيلومتري 35 در مزرعه اي واقع 1387آزمایش در سال و 52° 35´جنوب شيراز در روستاي ظفرآباد با طول جغرافيایي متر از سطح دریا اجرا 1506 با ارتفاع º29 24´عرض جغرافيایي درصد ماده آلي و 0/5شد. خاک مزرعه آزمایشي لومي رسي با 1386-87 بود. متوسط بارندگي سالانه در سال زراعي pH=7/6 ميليمتر بود. 160حدود زمين آزمایش در سال قبل بصورت آیش بود. قبل از اجراي طرح آزمایش با انجام آبياري ماخار (آبياري قبل از كشت گياه زراعي به منظور سبز شدن و از بين بردن علف هاي هرز) و پس سانتيمتر زده شد. سپس 30از گاور شدن زمين، شخمي به عمق توسط دیسک و هرس خرد كردن كلوخه و جمع آوري بقایاي علف كيلوگرم، سوپر 360هرز صورت گرفت. كودهاي اوره به ميزان كيلوگرم 30 كيلوگرم و سولفات روي 150فسفات تریپل به ميزان ) به مزرعه 1در هکتار بر اساس توصيه كودي آزمون خاک(جدول كود اوره قبل از كاشت به زمين اضافه 1/3اضافه شد. تمام كود ها و و بویسله دیسک مخلوط شد. كود پتاسيم از منبع سولفات پتاسيم
كه یکي از تيمارهاي آزمایش بود نيز در این مرحله به زمين اضافه و با خاک مخلوط شد. سایر عمليات داشت از قبيل مبارزه با علف هاي هرز و آفات در صورت نياز انجام شد. سانتيمتر از 75پس از آماده سازي زمين، پشته هایي به فاصله یکدیگر ایجاد و عمليات كرت بندي انجام شد. كرت هاي آزمایش ایجاد شد. فاصله بين كرت هاي آزمایشي در یک بلوک 4×6با ابعاد متر در نظر گرفته شد. براي 2/5 متر و فاصله بين بلوک ها 1/5 جلوگيري از تأثير تيمارها (بویژه آبياري) بر كرت هاي مجاور، بين كرت ها پشته هاي بزرگ و فشرده ایجاد شد. طرح آزمایش بصورت اسپليت پلات با طرح پایه بلوک هاي كامل تصادفي با دو عامل آبياري (در چهار سطح) و سطوح كود پتاسيم (در سه سطح) در چهار تکرار اجرا شد. تيمارهاي آبياري ) آبياري معمولي در كل فصل رشد (شاهد)، 1عبارت بودند از: ) آبياري 3) آبياري متناوب یکي در ميان فاروها در كل فصل، 2 متناوب یکي در ميان فاروها تا گلدهي و پس از آن آبياري كامل در ) آبياري كامل و معمولي تا گلدهي و پس از آن 4كل فصل رشد و آبياري متناوب یکي در ميان فاروها تا پایان فصل رشد (لازم به ذكر است تيمار آبياري یک در ميان ثابت بدليل اثرات منفي ان كه در آزمایشات دیگر اشاره شده، مورد استفاده قرار نگرفت). تيمارهاي كيلوگرم سولفات پتاسيم 200 و 100پتاسيم شامل مقادیر صفر، در هکتار بودند كه همگي در زمان كاشت به زمين اضافه شدند. لازم به ذكر است كه تيمار پتاسيم با توجه به تأثير آن بر افزایش مقاومت به خشکي در گياه، استفاده شد. براي آبياري فاروها در هر كرت از سيفون استفاده شد و آب مورد نياز هر كرت با استفاده از كنتور اندازه گيري شد. در تيمارهاي آبياري یکي در ميان فاروها در هر نوبت تنها یکي از فاروها آبياري مي شد و در مرحله بعد جاي فاروهاي خشک و مرطوب عوض مي شد. آبياري مورد نياز براي هر كرت با فاصله زماني مشخص و بر اساس شرایط عرف منطقه انجام شد. در هر آبياري ميزان آب مصرفي به اندازه اي بود كه جویچه ها پر شوند. لازم به ذكر است با توجه به تخليه بيشتر پروفيل خاک در تيمارهاي آبياري یک درميان، ميزان آب مصرفي در این تيمارها دقيقا نصف تيممار شاهد نبود. براي سبز شدن و استقرار گياهچه ها آبياري اول و دوم بصورت معمولي و یکسان براي كليه كرت ها انجام شد و از آبياري سوم به بعد تيمارهاي آبياري اعمال شدند. در زمان رسيدگي فيزیولوژیک با در نظر گيري اثر حاشيه از ) از هر كرت براي اندازه گيري صفات 1/5×2 متر مربع (3سطح مورد نظر نمونه برداري شد. صفات اندازه گيري شده عبارت بودند از: عملکرد بيولوژیک (با خشک كردن نمونه ها در سطح برداشت شده و وزن كردن)، تعداد ردیف دانه در بلال (با شمارش تصادفي بلال)، تعداد دانه در ردیف (با شمارش تصادفي 10تعداد ردیف در بلال)، عملکرد دانه (با جدا كردن و 5 ردیف از 5تعداد دانه در اندازه گيري كل دانه در مساحت برداشت شده)، وزن هزار دانه (با بذري و وزن كردن آنها)، ارتفاع بوته (با 500شمارش سه نمونه بوته) حجم آب مصرفي (با اندازه 10اندازه گيري تصادفي ارتفاع گيري آب مصرفي كرت ها با استفاده از كنتور). راندمان مصرف آب بصورت نسبت عملکرد دانه به آب مصرفي محاسبه شد.

براي مقایسه ميانگين ها نيز از آزمون دانکن استفاده شد.در مورد صفاتي كه اثر متقابل معني دار شده بود برش دهي فيزیکي در سطوح مختلف مصرف پتاسيم انجام گرفت. نتايج و بحث الف عملکرد دانه و آب مصرفي نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه كم آبياري بر عملکرد دانه % تاثير معني داري دارد (جدول 1و آب مصرفي در سطح آماري ). نتایج مقایسه ميانگين تيمارها نشان داد كه بيشترین عملکرد 2 دانه در تيمار آبياري كامل حاصل مي شود كه اختلاف آماري معني داري با كم آبياري تا مرحله گلدهي و سپس آبياري كامل نداشت ). عدم وجود تفاوت معني دار بين این دو تيمار مي تواند 1(شکل ناشي از این علت باشد كه كمبود آب، گياه ذرت را بعد از مرحله گلدهي تحت تاثير قرار مي دهد و مناسب شدن مقدار آب قابل دسترس بعد از این مرحله مي تواند موجب كاهش صدمات ناشي از تنش آبي باشد. مشاهده مي شود كه آبياري یک در ميان در كل فصل یا انجام كم آبياري بعد از گلدهي نتوانست عملکرد اقتصادي مطلوبي را توليد كند، كه در حالت كم آبياري در كل فصل رشد با كاهش اجزاي عملکرد سبب كاهش عملکرد گردید و در حالت كم آبياري بعد از گلدهي حساس بودن مرحله زایشي به كمبود رطوبت كاهش عملکرد را به دنبال داشته است. علاوه بر حساسيت بيشتر مرحله زایشي به كمبود رطوبتي، مصادف شدن مرحله زایشي با درجه حرارت بالا دليل اصلي كاهش عملکرد در روش كم آبياري در Sepaskhahكل فصل رشد یا كم آبياري بعد از مرحله گلدهي است( ). همبستگي بين اجزاي عملکرد and Khajehabdollahi, 2005 ) و تعداد دانه دربلال R=0/488 **نشان داد كه وزن هزار دانه ( )5) بيشترین همبستگي را با عملکرد دارند(جدول R=0/458 **( و چون این دو جزء بعد از مرحله گلدهي تشکيل مي شوند لذا هر گونه كمبود رطوبت در نهایت سبب كاهش عملکرد در گياه خواهد شد. عملکرد دانه تحت تاثير مصرف كود پتاسيم قرار نگرفت. اختلاف آماري معني داري بين تيمارها مشاهده نشد، اگرچه مصرف كيلو گرم در هکتار سولفات پتاسيم نسبت به شاهد عملکرد 200 % افزایش داد. بر خلاف نتایج بسياري از محققين، مصرف 2/84را پتاسيم تاثيري بر كاهش صدمات ناشي از استرس خشکي نداشت. به نظر مي رسد عدم واكنش عملکرد به مصرف پتاسيم نياز كم ) در حاليکه Abd El-Hadi et al., 1997( ذرت به این عنصر مي باشد ذرت به مصرف نيتروژن واكنش بسيار شدیدي نشان مي دهد اما واكنش آن به پتاسيم اندک بود. این نکته كه ممکن است مصرف پتاسيم سبب افزایش مقاومت به خشکي گردد اگرچه امر ثابت ) ، اما به نظر مي رسد به عوامل مختلف Saxena, 1985(شده است مدیریتي دیگر نيز بستگي دارد. برهکمنش نحوه آبياري و مصرف پتاسيم بر عملکرد دانه معني دار نبود. ميزان آب مصرفي تحت تاثير شيوه آبياري قرار گرفت در .)2حاليکه مصرف سولفات پتاسيم تاثيري بر آن نداشت (جدول نتایج مقایسه ميانگين تيمارها نشان داد كه كمترین ميزان مصرف آب در كم آبياري در طول فصل رشد مي باشد كه نسبت به آبياري كاهش نشان مي دهد. اگرچه اختلاف ٪28/79در كل فصل رشد آماري معني داري در ميزان آب مصرفي بين دو تيمار كم آبياري تا زمان گلدهي و كم آبياري بعد از گلدهي مشاهده نشد اما نسبت
به كم آبياري در كل طول فصل رشد، آب بيشتري مصرف شد. با این وجود كم آبياري در این دو تيمار به ترتيب نسبت به آبياري درصدي آب مصرفي گردید 15/13 و 15/43كامل سبب كاهش ). به نظر مي رسد طول دوره رشد زایشي و رویشي تقریبا 2(شکل برابر در این گياه باعث شده است كه قطع آبياري بعد یا قبل از گلدهي تاثير مشابه اي بر كاهش مصرف آب داشته است. با توجه به توليد مناسب اقتصادي در تيمار كم آبياري تا زمان گلدهي و آبياري كامل بعد از این مرحله و ميزان آب مصرفي در شرایط مشابه با این منطقه مي توان توصيه كرد كه كم آبياري در ذرت را تا زمان گلدهي اعمال كرد. با وجود معني دار نشدن اثر متقابل مصرف كود و آبياري مشاهده شد كه كمترین ميزان مصرف آب در تيمار كم آبياري در كل دوره رشد و عدم مصرف كود مشاهده شد. ب اجزاي عملکرد در بين اجزاي عملکرد وزن هزار دانه، دانه در بلال و دانه در ردیف بيشترین همبستگي را با عملکرد نشان دادند. نتایج تجزیه واریانس نيز نشان داد كه آبياري تاثير معني داري بر روي این سه جزء مهم داشته است. مصرف سولفات پتاسيم تاثير معني داري بر هيچکدام از این صفات نداشت در حاليکه اثر متقابل مصرف كود پتاسيم و كم آبياري بر تعداد دانه در بلال و دانه در ردیف در ). نتایج مقایسه 2 تاثير معني داري داشت (جدول ٪1سطح احتمال ميانگين در مورد وزن هزار دانه نشان داد كه بيشترین وزن هزار گرم) به دست مي آید كه اختلاف 245دانه در تيمار آبياري كامل ( ). بررسي كم 3آماري معني داري با سایر تيمار ها نشان داد(شکل آبياري تا گلدهي با كم آبياري بعد از گلدهي از نظر وزن هزار دانه نشان داد كه ذخيره مواد غذایي مي تواند نقش مهمي در ميزان مواد اختصاص یافته به دانه داشته باشد. با وجودیکه انتظار مي رود وزن هزار دانه در تيمار كم آبياري بعد از گلدهي كمتر از كم ). اما Sepaskhah and Parand, 2006آبياري قبل از گلدهي باشد ( این حالت مشاهده نشد. این امر مي تواند بدليل انتقال مجدد ذخایر قبل از گلدهي باشد. همچنين در تيمار كم آبياري قبل از گلدهي ممکن است ریشه ها دچار پيري زودتر از موعد شد و حتي با تأمين آب كامل بعد از گلدهي گياه نتوانسته از آن استفاده كند. اثر متقابل مصرف پتاسيم و كم آبياري بر تعداد دانه در بلال كيلوگرم 200نشان داد كه بيشترین تعداد دانه در بلال با مصرف ) و آبياري كامل و كمترین آن در تيمار 784/91در هکتار پتاسيم ( ) بدست آمد. 683/50عدم مصرف كود و كم آبياري بعد از گلدهي ( برش دهي فيزیکي اثر متقابل در مورد این صفت نشان داد كه مصرف كود در شرایط آبياري كامل و آبياري كامل بعد از گلدهي تاثيري بر تعداد دانه در بلال ندارد اما مصرف كود در شرایط كم آبياري در كل فصل رشد و كم آبياري بعد از گلدهي تاثير معني داري بر تعداد دانه در بلال داشت. در تيمار آبياري كامل تا گلدهي كيلوگرم پتاسيم بيشترین 100 +كم آبياري پس از گلدهي مصرف تعداد دانه در بلال را توليد كرد كه اختلاف آماري معني داري با كيلوگرم پتاسيم داشت (جدول 200عدم مصرف كود و مصرف 200). در حاليکه در روش كم آبياري در كل فصل رشد مصرف 3 كيلوگرم پتاسيم بيشترین تعداد دانه در بلال را توليد كرد. به نظر )) سبب كاهش Miri, 2008مي رسد كم آبياري به دليل اثر اسمزي( تعداد دانه در بلال مي شود. از طرف دیگر آبياري كامل قبل از كيلوگرم سبب تاثير 200گلدهي و مصرف كود پتاسيم تا سطح منفي بر این جزء مي گردد كه دليل این امر ممکن است افزایش رشد رویشي قبل از گلدهي باشد كه بعد از گلدهي سبب تخليه رطوبت خاک شده و تعداد كمتري از دانه ها در بلال به حالت فعال در آمده اند. لذا به نظر مي رسد مناسب نبودن شرایط آبي در بعد از گلدهي تاثير منفي بيشتري بر خصوصيات رشدي نسبت به كم آبياري قبل از گلدهي دارد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه تعداد دانه در ردیف تحت ) اما مصرف كود تاثيري بر p>0/01(تاثير كم آبياري قرار گرفت تعداد دانه در ردیف نداشت. اثر متقابل كم آبياري و مصرف كود .)4 % بر دانه در ردیف داشت (جدول 1تاثير معني دار در سطح برش دهي فيزیکي سطوح مختلف كود پتاسيم در تيمارهاي مختلف آبياري نشان داد كه مصرف كود در شرایط كم آبياري قبل از گلدهي تاثيري بر تعداد دانه در ردیف ندارد. همانند تعداد دانه در بلال، مصرف پتاسيم در شرایط كم آبياري در كل طول فصل رشد و كم آبياري بعد از گلدهي دانه در ردیف را تخت تاثير قرار داد علاوه بر این دانه در ردیف در سطوح مختلف پتاسيم در آبياري 200كامل نيز متفاوت بود. در كم آبياري در كل فصل رشد مصرف كيلوگرم در هکتار پتاسيم نسبت به سایر تيمارها تاثيري بيشتري بر دانه در ردیف داشت. با توجه با اینکه ردیف در بلال در این آزمایش معني دار نشده است ( داده ها نمایش داده نشده است) لذا مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه عکس العمل مشابه دانه در بلال و دانه در ردیف به فراهمي مواد غذایي و شرایط مناسب در بعد از گلدهي دارد و هر گونه شرایط نامساعد با كاهش این دو جزء عملکرد را كاهش مي دهد. همبستگي بالایي بين دانه در بلال ). در شرایط 5) (جدول R=0/796**و دانه در ردیف وجود داشت ( آبياري كامل مصرف پتاسيم تاثير منفي بر دانه در ردیف داشت. 200اگرچه در این روش اختلاف آماري معني داري بين مصرف كيلوگرم در هکتار سولفات پتاسيم و عدم مصرف آن نداشت، اما درصدي دانه در ردیف شد. به نظر مي رسد 2/27سبب كاهش مناسب بودن شرایط خاک از نظر این عنصر سبب عدم واكنش گياه به مصرف كود پتاسيم شده باشد. تاثير منفي مصرف این عنصر هم ممکن است به دليل اثرات آنتاگونيستي بر روي جذب سایر عناصر باشد كه این عناصر براي ذرت مهم بوده است. با این وجود در شرایط كم آبياري مشاهده شد كه مصرف پتاسيم سبب افزایش تحمل گياه شده است و این امر افزایش دانه در ردیف را كيلوگرم در هکتار در شرایط كم آبياري در كل 200براي تيمار فصل رشد شده است. بحث كم آبياري مي تواند به عنوان یک روش بسيار مناسب به خصوص در شرایط خشک و نيمه خشک كه محدودیت آبي وجود دارد به عنوان یک راهکار مناسب براي توليد گياهان زراعي مورد استفاده قرار گيرد. روش كم آبياري، شرایط جوي و خاک، نوع گياه و عوامل مدیریتي مي تواند در به دست آوردن حداكثر عملکرد ) نتایج این بررسي Miri, 2008در این شرایط بسيار مفيد باشد ( نشان داد كه مقدار آب قابل دسترسي بر عملکرد و اجراي عملکرد ذرت تاثير معني دار دارد. بيشترین عملکرد زماني به دست مي آید كه گياه هيچ گونه محدودیت رطوبتي نداشته باشد. كليه مطالعات صورت گرفته در این زمينه نيز نشان مي دهد كه در شرایط آبياري كامل هيچ گونه كاهشي در عملکرد در صورت مهيا بودن سایر
Sepaskhah andشرليط اتفاق نمي افتد. سپاسخواه و پرند (( ) افزایش عملکرد در ذرت را زماني كه همه جویچه Parand, 2006 ها آبياري شده بودند به بالا بودن مقدار آب مصرفي و تبخير و تعرق گياهي مربوط دانسته اند. در شرایط كم آبياري مناسبترین روش بدون كاهش معني دار عملکرد، آبياري متناوب یک در ميان فاروها تا زمان گلدهي و سپس آبياري كامل گياه بود. ابراهيم و ) گزارش كردند كه كاربرد Ibrahim and Khandil, 2007(خندیل مناسب كودهاي نيتروژن و فسفردار به همراه آب مناسب سبب افزایش عملکرد در ذرت مي شود كه این افزایش عملکرد ناشي از افزایش انتقال مواد غذایي از ماتریکس خاک به اطراف ناحيه ریشه Sepaskhah andدر اثر جریان توده اي است. سپاسخواه و پرند ( ) نيز تفاوت معني داري بين آبياري متناوب یک Parand, 2006 در ميان فاروها با ثابت بودن فارو آبياري نشده در ذرت مشاهده نگردند. در این بررسي نبود تفاوت معني داري بين دو تيمار به دریافت آب برابر در هر دو تيمار ارتباط داده شده است. وردي نژاد ) گزارش كردند كه در تنش Verdinajad et al., 2006(و همکارن رطوبتي در مراحل رشد رویشي و گلدهي به ترتيبب سبب كاهش درصدي عملکرد در مقایسه با تيمار آبياري متداول 29 و 28 ) معتقدند كه كم Pandey et al., 2000(گردید. پاندي و همکاران آبياري در اوایل رشد رویشي شاخص هاي رشد ذرت را نسبت به كم آبياري در مرحله رشد زایشي كمتر تحت تاثير قرار مي دهد. كم آبياري در مرحله رشد زایشي باعث كاهش شدید در شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، سرعت رشد گياه و ماده خشک ذرت مي گردد. اگرچه در بسياري از پژوهش ها گزارش شده است كه مصرف پتاسيم سبب افزایش مقاومت به خشکي و سایر تنش هاي محيطي ) . اما در این بررسي Dastbandan Nejad et al., 2009( مي شود واكنشي به مصرف پتاسيم مشاهده نشد. عدم واكنش گياه به كاربرد كود پتاسيم در این بررسي مي تواند به مناسب بودن شرایط خاک در این بررسي ارتباط داده شود. گزارش شده است كه در شرایط كم آبياري كاهش عملکرد و خصوصيات رشدي به دليل به هم خوردن تعادل عناصر غذایي در محيط رشد ریشه است كه این امر سبب كاهش ظرفيت فتوسنتزي مي گردد كه در نهایت سبب كاهش عملکرد خواهد شد. گزارش شده است كه نقش پتاسيم در افزایش مقاومت به تنش خشکي به دليل كاهش صدمات ناشي از است كه در این شرایط سبب صدمه به كلروپلاست 1ROSافزایش مي شود و در نهایت كاهش ظرفيت فتوسنتزي و توليد كروهيدرات Abd El-Hadi et al.,(ها را به همراه دارد. عبدا الهادي و همکاران كيلوگرم در هکتار پتاسم 120 ) گزارش كردند كه مصرف 1997 روزه) سبب افزایش 14-12در شرایط آبياري كامل ( دور آبياري درصدي عملکرد مي شود در حاليکه در شرایط كم آبياري ( 16/5 كيلو گرم پتاسيم بيشترین 240 روزه) مصرف 26-24دور آبياري عملکرد را موجب شد. در این بررسي مشخص شده كه گياهاني كه دچار كمبود پتاسيم هستند مقاومت روزنه اي بيشتري نسبت به گياهاني دارند كه كمبودي از نظر مقدار پتاسيم ندارند. مصرف پتاسيم سبب بهبود خصوصيات فيزیولوژیکي مانند هدایت روزنه اي، فتوسنتز خالص، مقدار رطوبت نسبي، مقدار كلروفيل و پروتئين مي گردد كه بهبود این عوامل سبب افزایش عملکرد در گياه مي گردد. در مورد كلزا گزارش شده است كه در شرایط تنش خشکي كيلوگرم سولفات پتاسيم نسبت به حالت عدم مصرف 250مصرف كود پتاسيم عملکرد را اجزاي عملکرد ذرت همانند عملکرد تحت تاثر كم آبياري قرار گرفت اما مصرف كود پتاسيم به جز در مورد وزن هزار دانه تاثيري Sepaskhahبر سایر اجزاي عملکرد نداشت. سپاسخواه و پرند ( )كاهش عملکرد در ذرت در شرایط كم آبياري and Parand, 2006 را به كاهش تعداد دانه در هر بلال نسبت دادند. در این بررسي وزن هزار دانه تحت تاثير كم آبياري قرار نگرفت. مشاهده شده كه در شرایط كم ابياري مصرف كود پتاسيم سبب بهبود اجزاي عملکرد مي گردد اما در شرایط مناسب بودن آبياري مصرف پتاسيم تاثيري بر این اجزا نداشته است. در شرایط كم آبياري مصرف پتاسيم با حفظ تعادل رطوبتي گياه باعث افزایش این شاخص ها شده است. 10 به 18گزارش شده است كه در شرایط كاهش دور آبياري از ،)٪9/89)، قطر بلال (٪9/44روز خصوصيات بلال مانند طول بلال ( ) افزایش پيدا مي كند كه افزایش این خصوصيات ٪7/38وزن بلال ( عملکرد بيولوژیکي مي ٪17/46 عملکرد بلال و ٪15سبب افزایش 35 كيلوگرم در هکتار نيتروژن و 10گردد. در این شرایط مصرف كيلوگرم در هکتار فسفر نسبت به سایر تيمارهاي مصرف كودي Sepaskhah and Parand,اجزاي عملکرد بيشتري داشته است( Dastbandan Nejad et al.,(). دستبندان نژاد و همکارن 2006 ) گزارش كردند كه افزایش دور آبياري سبب كاهش اجزاي 2009 عملکرد در ذرت شد. در این بررسي كاهش اجزایي مانند دانه در ردیف و طول بلال به كاهش دوره رشد رویش و زایشي به دليل استرس خشک نسبت داده شده است. گزارش شده است كه در شرایط كم آبياري افزایش اجزاي عملکرد ذرت به دليل مصرف پتاسيم به جذب بالاتر این عنصر در اندام هاي گياهي مي باشد كه در این شرایط افزایش پتاسيم سبب افزایش فتوسنتز و افزایش توليد كربو هيدرات مي گردد كه این امر سبب افزایش شاخص .)Buttar et al., 2009(هاي رشد و اجزاي عملکرد خواهد شد نتيجه گيري این بررسي نشان داد كه عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت تحت تاثير روش كم آبياري قرار مي گيرد و مناسبترین روش، كم آبياري قبل از گلدهي و سپس آبياري كامل گياه است. آب مصرفي در
روش كم آبياري قبل یا بعد از گلدهي تفاوت آماري معني داري نداشتند اما در روش كم آبياري بعد از گلدهي آب بيشتري مصرف شد كه به دليل بيشتر بودن طول دوره زایشي یا گرمتر شدن هوا در این مرحله بوده است.اگرچه مصرف پتاسيم در شرایط كم آبياري اجزاي عملکرد را تحت تاثير قرار داد به نحوي كه در شرایط كم آبياري مصرف پتاسيم سبب افزایش دانه در بلال و دانه در ردیف شد اما در مجموع تاثيري بر عملکرد نهایي نداشت. در مجموع مي توان گفت استفاده از آبياري یک درميان فاروها قبل از گلدهي مناسبترین روش در شرایط مشابه با این منظقه است و مصرف كود پتاسيم به شرایط خاک محل آزمایش بستگي دارد. در عين حال این نتایج در یک سال بدست آمده و نياز به تکرار آزمایش براي دستيابي به نتایج قطعي مي باشد.

منبع : نشریه زراعت

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .