0

شرح واکنش طبیعی بدن در برابر یک محرک دردناک .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

گاهی واکنش طبیعی در برابر یک محرک دردناک افزایش تدافعی آستانه ی درد است .
و این موضوع به معنای کاهش حساسیت به درد می باشد .
بر اساس الگوی پیش تطابق ، دستگاه تنکرد شناختی ای که به درد جسمی واکنش نشان می دهد ، تکامل یافته ، عهده دار پاسخ به درد اجتماعی نیز می گردد .
بر این اساس می توان پیش بینی کرد که طرد اجتماعی باید بر چگونگی واکنش به درد جسمی اثر بگذارد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .