0

واکنش زعفران به مقادير دو نوع کود پتاسيم چیست ؟

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
0

واکنش زعفران به مقادیر دو نوع کود پتاسیم چیست ؟

به منظور بررسي عکس العمل زعفران به مقدار و زمان مصرف و توع کو پواسه هزمایشي بهصورت فاکووریل ر قالب طرح بلووک هواي کيلووگرم پواسوي، خوالص ر 159/22 و 39 32/92 11/2 95/22 کامل تصا في با سه فاکوور اجرا گر ید .فاکوور اول مقدار پواسي، (صفر هکوار) فاکوور وم زمان مصرف (مصرف سالياته کو و مصرف تجمعي کل کو مور تياز چهار سواله ر سوال اول ) ر کورت هواي مصورف 5 تجمعي بو .تمامي کو مور تياز ر طي چهار سال ر همان سال اول به خاک اضافه گر ید که بر این اساس این کرتها به ترتيب مقا یر و (SOP) ، کيلوگرم پواسي، خالص ر هکوار ریافت ايوند .فاکوور سوم توع کو ر و سطح (سولفات پواسوي 112 و 999 912 133 39 سال ر ایسووگاه تحقيقوات کشواورزي زعفوران گنابوا اتجوام گرفوت .از 1 )بو .این هزمایش ر سه تکرار و بهمدت (MOP) کلرور پواسي، هتجایي که گل هي زعفران ر سال اول کشت مربوط به اثر تيمارهاي کو ي تبو .مور هتالي هماري قرار تگرفت و توایج مربوط به گل هوي سه سال بعد مور تج یه 2 وتحليل هماري قرار گرفت .توایج تشان ا که اثر خالص مقدار پواسي، بر عملکر کلاله خشك زعفوران ر سوطح رصد معني کيلوگرم پواسي، خالص ر هکوار به ست همد. اثر خالص زموان مصورف 92/22 ار بو و بيشورین کلاله خشك از تيمار مصرف کو پواسي، بر عملکر کلاله خشك زعفران معني ار بو ؛ به طوري که عملکر کلاله خشك زعفران ر تيمار مصرف هر ساله پواسي، تسوبت رصد تشوان ا .اثور خوالص منبوع کوو پواسوي، بور 2 به تيمار مصرف تجمعي پواسي، کل وره ر سال اول اف ایش معني اري ر سطح رصد معني ار بو ؛ به طوريکه مصرف پواسي، به يکل سولفات پواسي، باعث اف ایش معني ار 2 عملکر کلاله خشك زعفران تي ر سطح عملکر کلاله خشك تسبت به تيمار اسوفا ه از کلرید پواسي، يد.

پتاسیم پس از نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی در رشد و نمو گیاهان است که علاوه بر وظایف فیزولوژیکی بسیار مهمی که در گیاه به عهده دارد ، در بهبود کیفیت محصولات کشاورزی نیز جایگاه ویژه ای به خود اختصاصا داده است . پتاسیم  در تمام سطحوح گیاهی اعم از سلول ، بافت ، اوند چوبی و ابکشی متحرک می باشد پتاسیم عمده ترین کانیون سیتو پلاسیم است و ترکیب با انیون ها پتانسیل اسمزی بافت ها و سلول ها را تنظیم می کند  .

پتاسیم نقش فعالی در افزایش تحمل گیاهان به سرما ، بیماری ها ، شوری و خشکی دارد . همچنین در انتقال املاح به داخل شیره سلولی ، فعال نمودن بسیاری از انزیم ها و کنترل فعالیت های روزانه نقش اساسی را بازی می کند . مظالعات زیادی در زمینه اثر پتاسیم در گیاهان صورت گرفته که نشان از تاثیر مثبت و مقپفید ان در افزایش رشد رویشی و بهبود عملکرد و کیفیت محصولات دارد پتاسیم همچنين مه،ترین عنصر ر فعاليت روزتههاي برگ است و از طریوق کنورل باز و بسوه يدن روزتههوا ميو ان تونفس و تبخيور تقوش ار (Dilmaghani et al., 2004) . پواسي، یکي از کاتيونهاي مه، ر فرایند اف ایش فشار اسم ي و اف ایش جذب هب توسط ریشه است .زیرا تجمع پواسي، بهطور تسوبي ر مقایسه با سایر کاتيونها سميت کموري براي سلولهاي گياه را به تبال ار . پواسي، همچنين یکي از پر تحورک تورین عناصور غوذایي معدتي ر گياه است؛ به طوري که کاتيوتي عمده ر ترکيب ييره هوتود هبکشي به حساب ميهید و ر يرایط کمبو پواسي، ر گياه این عنصر از اتدامهاي پيرتر گياه به برگهاي جووان و تقواط مریسوومي اتوقوال .)Marschner, 1995( ميیابد Crocus sativus و توام علموي Saffron زعفران با توام عموومي گرانبهاترین گياه زراعي موجو ر روي کره زمين اسوت .زعفوران از خاتوا ه زتبق است و ر منطقه هب و هوایي مدیوراته و غورب هسويا ر مناطق بسيار ک، باران ایران که اراي زمسوان سور و تابسووان گورم هسوند گسورخ ار . زعفران علاوه بر ایران ر کشورهاي یگر تيا کشت ميگور و به ج ایران مه،ترین کشورهاي توليد کننوده زعفوران اسوپاتيا ایواليوا یوتان هند مراکش و هذربایجان مي Sa ( بايند. صا قي deghi, 1989) و کو حيوواتي را بور توليود بورگ و وزن NPKاثر کو هاي ييميایي مووسط پياز زعفران مور بررسي قرار ا و ریافت که بيشورین تواثير . و کو حيواتي به ست همد NP NPK بهترتيب از تيمارهاي بين تيمارها اخولاف معني اري ر سطح یك رصد وجو ايت . رصد اف ایش ر طوول بورگ و 25 تيمارهاي اراي عنصر تيوروون تا رصد اف ایش ر وزن برگ خشك ایجا تموو و وزن گول و 955تا ) ر Hosseini, 1997( وزن مووسط پيازها را تي اف ایش ا .حسويني سوال ر 9بررسي اثر تذذیه برگي بر اف ایش عملکور زعفوران طوي منطقه قاین و بجسوان تويجه گرفوت کوه م صورف یکبوار کوو موایع P 12% N( مخلوط 2O518% K همراه با کلاتهواي ههون 2O4% ر ه ار ر اسفندماه موجوب افو ایش 2 روي منگن و مس )با غلظت Avarseji et al., ( رصد محصول مييو . اورسجي و همکاران 99 )ضوومن بررسووي اثوورات يوووري و پواسووي، بوور خصوصوويات 2013 في یومورفولوویك زعفران ر يرایط هيودروپوتيك اعولام کر تود کوه سطوح بالاي پواسي، تواتست اثرات منفوي يووري کلریدسودی، را بور ريد ریشه و برگ زعفران کنورل کند؛ اموا افو ایش سوطوح يووري و
پواسي، محوواي هب برگ را کاهش و تشت الکوروليوت هوا را افو ایش ا . با توجه به کمبو مطالعات اتجام يده بر روي اثو ر منوابع مخولوف پواسي، بر عملکر زعفران این هزمایش با هدف تعيين بهوورین منبوع کو ي پواسي، براي زعفران اتجام يد.
مواد و روشها بهمنظور بررسي عکسالعمل زعفران به مقدار و زمان مصرف و توع کو پواسه هزمایشي بهصورت فاکووریل ر قالب طرح بلووک هواي کامل تصا في با سه فاکوور ر سه تکورار و بوه مودت چهوار سوال ر Fine ایسوگاه تحقيقات کشاورزي زعفوران گنابوا ر خواکي بوا توام loamy, mixed (calcareous), ThermicTypic Torrifluvents اتجام گرفت .فاکوورهاي موور بررسوي عبوارت بو تود از :فواکووراول 3 32/92 11/2 95/22 مقدار پواسي، (صوفر کيلووگرم 159/22 و 9 پواسي، خالص ر هکوار) فاکوور وم زمان مصرف (مصرف سوالياته و مصرف تجمعي کل کو مور تياز چهار سواله ر سوال اول )و فواکوور و کلورور پواسوي، (SOP) سوم توع کوو پواسويمي سوولفات پواسوي، . پس از تعيين زمين مور تظر اقدام به يخ، و هموا ه (MOP) سواز ي زمين اتجام يود . هم موان بوا هموا ه سوازي زموين و قبول از مصورف کو هاي ييميایي و امي از خاک محل اجراي هزمایش تموته مرکوب تهيه و از هب و کو امي تي تموتهبر اري يد .تموتهها براي هتالي بوه هزمایشووگاه بخووش تحقيقووات خوواک و هب ارسووال و بوور اسوواس سوورالعمل هاي اسواتدار موسسه تحقيقات خاک و هب هتالي گر یود . رصود تيووروون خوالص ) و فسوفر از منبوع 13(تيوروون از منبوع اوره سوپرفسفات تریپل به مصرف رسيد . ر کرتهواي مصورف تجمعوي تمامي کو مور تياز ر طي چهار سال ر سال اول هم مان با کشوت به خاک اضافه گر ید. مور ر تظور گرفووه يود و بنوه 15 ر9 ابعا کرتهاي هزمایشي سواتوي موور و 95 ساتويموري بوا فاصوله ر یوف 95زعفران ر عمق مور 9 ساتويمور کشت گر ید .فاصله بين تکرارها 2فاصله روي ر یف ر تظر گرفوه يد .بر ايت گل زعفران ر طول وره گل هي پوس از حذف اثر حاييه (تي، مور از طرفين کرت )اتجام گرفت .تووایج ت ج یوه همده است. توایج 9 تا 1 تموتههاي هب خاک و کو حيواتي ر جداول موور تج یو ه MSTATC با اسوفا ه از ترماف ار وتحليو ل همواري قورار . رس، يدتدExcel گرفت و تمو ارها با اسوفا ه از ترم اف ار تايج و بحث با توجه به الگوي ريد و ظهور گل زعفران ر سال اول بلافاصله پس از اعمال تيمارهاي کو ي و از هتجاکوه ایون گول هوي (عملکور کلاله خشك زعفران) مربوط به تيمارهاي کوو ي اعموال يوده تبوو مور تج یه وتحليل قرار تگرفوه و تج یه وتحليل عملکر از ا ه هواي سال وم اتجام يد. مقایسووه ميوواتگينهووا تشووان ا کووه ر سووال وم اجووراي هزمووایش تيمارهاي هزمایشي اثر معني اري بر عملکور کلالوه خشوك زعفوران ايت؛ به طوري که مصرف سالاته کو پواسه از منبع سولفات پواسوي، تسبت به مصورف یوك بواره هن ر سوال اول کايوت باعوث افو ایش عملکر کلاله خشك زعفران گر ید .اثر خالص زمان مصورف کوو و اثر خالص منبع پواسي، و اثر موقابل زمان و منبع پواسوي، بور عملکور کلاله خشك زعفران معنوي ار بوو و بيشوورین عملکور (p<0.05)
کلاله خشك از مصرف هر ساله پواسي، از منبع سوولفات پواسوي، بوه .)1 گرم ر هکوار به ست همد (جدول 9931/92مي ان اثر خالص مقدار مصرف پواسي، بر عملکر کلاله خشوك زعفوران ر رصد معني2سطح ار بوو و کليوه سوطوح پواسوي، باعوث افو ایش معني تسوبت بوه تيموار (p<0.05) ار عملکر کلاله خشك زعفوران ياهد (عدم مصرف پواسي، )يد .اگرچه بيشورین اف ایش ر عملکر از کيلوگرم پواسي، ر هکوار بوه سوت همود یگور 95/22تيمار مصرف سطوح مصرف پواسي، تسبت به این تيمار کاهش معني ار عملکور را تشان ا . اثر خالص زمان مصرف پواسي، بر عملکور کلالوه خشوك رصد معنوي 2زعفران ر سطح ار بوو .بيشوورین عملکور از تيموار .)1 مصرف هر ساله کو پواسي، به ست همد (جدول اثر موقابل زمان و مي ان مصرف پواسي، بر عملکر کلاله خشوك رصد معنوي ار بوو و مصورف یوك بواره پواسوي، 2زعفران ر سطح مور تياز ر سال اول باعث کاهش عملکر تسوبت بوه تيموار مصورف .) اثر موقابل منبوع و مقودار پواسوي، بور عملکور 2 سالاته يد (جدول کلاله خشك زعفران معني ؛ به (p<0.05) ار بو طوري که با افو ایش مقدار پواسي، از منبع کلرور پواسوي، عملکور کلالوه خشوك زعفوران
کيلووگرم پواسوي، 159/22کاهش یافت تا حدي که ر تيمار مصورف خالص ر هکوار به کمورین حد خو رسيد .با مصرف مقدار پواسوي، از کيلووگرم پواسوي، 95/22(منبع سولفات پواسي، عملکر ر تيموار وم خالص ر هکوار) به حداکثر رسيد .با اف ایش مصورف پواسوي، از ایون منبع عملکر کاهش یافت اما تسبت بوه تيموار بودون مصورف کوو پواسي، اف ایش معني .)1 اري ايت (تمو ار

4

توایج سال سوم اجراي طرح تا حد زیا ي از روتد سال وم موابعت تمو ؛ به طوري که اثر خالص زمان مصرف پواسوي، واثور خوالص منبوع پواسي، بر عملکر کلاله خشك زعفران معني .اثور (p<0.05) ار بوو رصود 2موقابل بين زمان مصرف پواسي، و منبع پواسي، تي ر سطح معني .) اثر موقابل مقدار و زموان م صورف پواسوي، بور 1 ار بو (جدول عملکر کلاله خشك زعفران معني .به (p<0.05) ار بو طوري که بوا بالارفون مقدار مصرف پواسي، ه، ر تيمار مصورف سوالاته و هو، ر تيمار مصرف یكباره کو عملکور کلالوه خشوك زعفوران بوه طوور .) اثور موقابول منبوع 2 (جدول (p<0.05) معني اري کاهش پيدا تمو پواسي، (سولفات و کلرور پواسي، )و مقدار پواسوي، بور عملکور کلالوه رصود معنوي 2خشك زعفران ر سطح .مصورف (p<0.05) ار بوو پواسي، از منبع کلرید پواسي، باعوث کواهش عملکور کلالوه خشوك .)9 زعفران تسبت به تيمار منبع سولفات پواسي، يد (تمو ار
مقایسه مياتگينهاي توایج سال چهارم تي موید همان روتد تواثير زمان مقدار و منبع پواسي، بر عملکور کلالوه خشوك زعفوران بوو . به طوري رصود 2 که اثر زمان مصرف پواسي، بور عملکور ر سوطح معني ار بو و بيشورین عملکر از مصرف هر ساله پواسي، بوه ميو ان . گرم کلاله خشك زعفران ر هکوار به ست همد 1133/91 اثر خالص منبع پواسي، بر عملکر کلاله خشك زعفران ر سوطح رصد معني2 ار بو و بيشورین عملکر از تيمار سولفات پواسي، بوه گرم ر هکوار کلاله خشك به ست همد که تسبت به 1323/93 مي ان .)1 گرم اف ایش عملکر ايت (جودول 1121/92تيمار کلرور پواسي، اثر موقابل مقدار و زمان مصرف پواسوي، بور عملکور کلالوه خشوك زعفران معني ار بو به طوري کيلوگرم پواسي، ر 95/22 که با مصرف 2291/29 هکوار به صورت سالاته بيشورین اف ایش عملکور معوا ل )؛ اما بوا افو ایش مقودار مصورف 2 گرم ر هکوار به ست

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .