0

شرح نهال پائولونیای خوب چه نهالی است ؟ و روش بررسی نهال مناسب از نامناسب را شرح دهید ؟

این سوال برای پاسخهای دیگر بسته شده است .
سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر