1

نمونه خاک مرکب ،زیر نمونه و نمونه ی تک را شرح دهید ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

نمونه خاک مرکب ،زیر نمونه و نمونه ی تک را شرح دهید ؟

برای افزایش دقت آزمایش پس از تعیین مکان نمونه باید از اطراف چند نمونه برداریم و با هم مخلوط کنیم و آنگاه از بین آنها یک نمونه برای آزمایش برداریم که به آن نمونه مرکب (Composite Sample) میگویند (به عنوان مثال در شکل 11-1 وقتی با روش مکان یابی اصولی کار میکنیم و هدف تهیهی نمونه از مکان A است، روی خطوط نقشه به اطراف به طور مساوی مثلا 10ً متر در چهار جهت حرکت کرده و نمونه برداشته، با هم مخلوط کرده یک نمونه از میان آن بر میداریم). زمانی که از آگر استفاده میشود در اطراف مکان مورد نظر چند آگر میزنیم و هر عمق را به عمق مشابه آگر دیگر مخلوط میکنیم، آنگاه از بین آنها یک نمونه برمیداریم، جایی که پروفیل داریم از هر لایه در فواصل مختلف چند نمونه بر داشته و مخلوط میکنیم و یک نمونه از میان آن بر میداریم. زمانی که زمین ما به کرتهایی تقسیم شده باشد و بخواهیم از هر کرت یک نمونه برداریم باید در هر کرت چند نمونه به طور تصادفی 1 کیلوگرمی بسته به نیاز برای آزمایش بر میداریم. اگر به دقت زیاد نیاز نباشد جهت -1/ برداریم و با هم مخلوط کنیم و یک نمونه 5 کاهش هزینه های آزمایش میتوانیم از هر پلات به طور مساوی نمونه برداشته، مخلوط نموده، و یک نمونه مرکب برای مزرعه بدست آوریم.

منبع :

دانشگاه پیام نور، دانشکدهی علوم کشاورزی، گروه اب و خاک

جهت خرید انواع خاک مناسب برای بستر های کشاورزی و نیز خاک های مناسب گیاهان زینتی به صورت بسته بندی به بستر عرضه خاک و مشتقات وارد شوید . بستر خاک و مشتقات

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .