بازدید: 51ایران-اسلام
0

نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها

نرم افزار میک _ مک برای انجام محاسبات پیچیده ماتریس بر گذار طراحی شده است . این نرم افزار بدین گونه است که ابتدا متغیر ها و مولفه های مهم در حوزه مورد نظر شناسایی شده و سپس انها را در ماتریسی مانند ماتریس تحلیل تاثیر بر گذار وارد می کنند ، در پایان ، خبرگان میزان ارتباط این متغیر ها را با حوزه مربوطه تشخیص می دهند. متغیرهای موجود در ستون ها ، میزان تاثیر پذیری را نشان خواهند داد . در تحلیل های ماتریس متقاطع با نرم افزار میک _ مک شش مرحله ای انجام می شود :

درک سیستمی و مشاهده پایداری یا ناپایداری سیستم ؛ شناسایی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیر ها ؛ شناسایی عوامل و پیشران های اصلی و استفاده از ان های در سناریو نویسی ؛ درک کلی سیستم و پرهیز تحلیل جزئی ؛ شناسایی عوامل ناپایدار کننده ی سیستم ؛ شناسایی محیط به واسطه سنجش تاثیر گذاری .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .