بازدید: 64ایران-اسلام
0

میزان اثر گذاری و اثر پذیری روند ها بر یکدیگر

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

میزان اثر گذاری و اثر پذیری روند ها بر یکدیگر

در مرحله بعد می توان رتبه بندی ، میزان اثر گذاری و اثر پذیری روند ها را بر اساس جمع فعال و جمع غیر فعال ان ها مشاهده نمود . در ماتریس متقاطع جمع اعداد سطرهای هر متغییر به عنوان میزان تاثر گذاری و جمع ستونی هر متغییر نیز میزان تاثیر پذیری ان متغیر را از متغیر های دیگر نشان می دهد . نتایج میزان اثر گذاری و اثر پذیری روند ها بر یکدیگر در جدول قابل مشاهده است .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .