0

مقایسه اثرات گیاه پوششی و کود شیمیایی بر عملکرد سیر و وضعیت علفهاي هرز را شرح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .