0

مقادیر و انواع داده ها را شرح دهید.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

مقادیر و انواع داده ها را شرح دهید.

یک مقدار، یکی از موجودیتهای بنیادی ـ مانند یک حرف یا یک عدد ـ است که برنامه بـا آن کار میکند. مقادیری کـه تـا اینجـا دیـدیم 2) یعنـی نتیجـۀ جمـع 1+1 (و “!aWorld,Hello” هستند. ایــن مقــادیر مربــوط بــه دو نــوع مختلــف دادههــا هســتند. 2 یــک عــدد صــحیح و “!aworld,Hello “یک رشته است. منظور از رشته تعدادی از حروف است که پشت سر هم (بـه صورت یک زنجیر) قرار گرفتهاند. شما (و همچنین مفسر) میتوانید رشتهها را به راحتی تشخیص دهید زیرا آنها در بین دو علامت جفت کوتیشن (“) و یا کوتیشن (‘) قرار میگیرند. دستور چاپ بر روی اعداد صحیح نیز کار میکند: >>> print 44 اگر شما مطمئن نیستید که چه نوع دادهای دارید، مفسر میتواند به شما نوع داده را بگوید: >>> type(“Hello, World!”)
<type ‘string’>
>>> type(17)
<type ‘int’>
رشته ها به نوع str و اعداد صحیح به نوع int تعلق دارند. اعدادی با یک ممیز (که در زبان
انگلیسی با یک نقطه میان اعداد نشان داده میشوند) به نوعی تحت عنوان float تعلق دارند، که این اعداد قالبی برای نمایش اعداد اعشاری هستند.

>> type(3.2)
<type ‘float’>

مقادیری شبیه به “17 “و “2.3 “از کدام نوع دادهای هستند؟ آنها شبیه اعداد هستند اما اگر دقت کنید مانند رشتهها میان جفت کوتیشن قرار گرفتهاند.

>>> type(“17”)
<type ‘str’>
>>> type(“3.2”)
<type ‘str’>

لذا آنها رشته هستند. وقتی که شما یک عدد صحیح بزرگ را تایپ میکنید ممکن است به ازای هر سـه رقـم از یـک علامت ‘,’ (کاما) استفاده کنید تا برای خواندن آسانتر شوند مانند 000,000,1 .برای پایتون ایـن به عنوان یک عدد قانونی نیست اما در حالت کلی، عبارتی معتبر است: >>> print 1,000,000
1 0 0 خوب، این به هیچ وجه پاسخی نیست که ما انتظار داشتیم. مفسر پایتون 000,000,1 را بـه عنوان لیستی شامل سه عضو چاپ میکند. بنابراین به خاطر داشته باشید که در بین ایـن گونـه اعـداد نباید از کاما استفاده کنید.

برای اموزش های ویدیویی زبان پایتون به بستر ویدیو های اموزشی بروید

بستر اموزش های ویدویی 

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .