بازدید: 52ایران-اسلام
0

مفهوم الگو را توضیح دهید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

مفهوم الگو را توضیح دهید .

الگو ، معادل کلمه مدل در زبان انگلیسی است . یک مدل ، یک الگو ، طرح ، معرفی یا تشریح است که برای نشان دادن هدف اصلی یا کار کرد یک موضوع ، سیستم یا مفهوم در نظر گرفته شده است . مدل ها می توانند دو نوع کارکرد توضیحی را که اساسا متفاوتند انجام دهند : از یک سوء یک مدل می تواند توضیحی از یک بخش انتخاب شده از جهان باشد ( سیستم هدف ) . از سوی دی گر ، یک مدل می تواند یک نظریه را توضیح دهد ؛ از این جهت که قوانین و اصول موضو عه ان را تسفیر کند . این دو مانعه الجمع نیستند ؛ زیرا مدل های علمی می توانند هر دو کارکرد را در یک زمان داشته باشند . در ادبیات علمی متعارف ، مدل های داده ها و پدیده ها برای توصیف و تبیین پدیده ها یا داده های مربوط به واقع خارجی به کار می روند . بدیهی است این مفهوم از الگو یا مدل نمی تواند در الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت مقصود باشد ؛ زیرا ما نیز درصدد تبیین یک نظزیه هستیم ، یا این تفاوت که نظریه اسلامی _ ایرانی پیشرفت به تبیین یک واقعیت یا پدیده یا سیستمم خارجی نمی پردازد ، بلکه اهداف و راهبرد های پیشرفت بر اساس احکام و اموزه های اسلامی و مطابق با شرایط ایران تبیین  می کند.

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .