1

شرح مغز پسین و موقعیت آن در بدن همچنین اهمیت آن .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
3

در رابطه ی با جایگاه این قسمت از مغز باید گفت که : مغز پسین در بالای طناب نخاعی واقع شده است و دارای اهمیتی حیاتی به منظور کارکرد های مربوط به زنده ماندن را داراست .
مغز پسین شامل سه بخش اصلی می باشد :
1 – بصل النخاع
2 – پل مغزی
3 – مخچه
که به صورت مختصر هریک را قدری توضیح می دهم . چون هر قسمت را در جای خاص خود به صورت کامل توضیح خواهم داد .
بصل النخاع :
1 – بخشی از نخاع است که در محل ورود به جمجمه کمی قطور می شود و به کمک اعصاب جمجمه ای و پیام های حسی سر ، برحرکات عضلات سر و برون داد های پاراسمپاتیکی نظارت دارد .
2 – بخشی از واکنش های حیاتی از جمله : تنفس ، ضربان قلب ، استفراغ ، ترشح بزاق ، سرفه و عطسه را کنترل می نماید .
3 – همان طور که قسمت های پایین بدن از طریق اعصاب حرکتی و حسی با نخاع پیوند دارند ، گیرنده ها و عضلات سر با ده جفت عصب جمجمه ای ( یکی چپ و یکی راست ) به مغز متصل می شوند .
پل مغزی یا کنس :
1 – در جلوی بصل النخاع قرار دارد .
2 – در این محل رشته های اصلی اعصاب نخاعی به صورت ضربدری در می آیند .
3 – به گونه ای که نیم کره ی راست مغز با عضلات سمت چپ بدن و نیم کره ی چپ مغز با عضلات سمت راست بدن ارتباط پیدا می کنند .
مخچه :
1 – با شیار های عمیق و فراوان از ساختارهای نسبتا بزرگ مغز پسین می باشد .
2 – در صورت آسیب دیدن مخچه انسان تعادل خود را از دست می دهد .
3 – کسانی که مخچه ی آنها آسیب می بیند تغییر توجهشان از محرک های دیداری به شنیداری و برعکس با مشکل مواجه می شود .
4 – مشکل دیگر این افراد درک زمان می باشد ، این افراد در مورد گذشت زمان قضاوت درستی ندارند .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .