1

هرگونه روشی به منظور کاهش یا جبران ریسک ناشی از تغیرا قیمت بازار نرخ ارز در عملیات خارجی را معاملات پوششی گویند.به عبارت دیگر هرگونه دادو ستد اعم از خرید یا فروش، به منظور حذف ریسک ناشی از اثرات تغیر قیمت عمیلات تامینی یا پوششی نامیده میشود.

سؤال پاسخ داده شده
اضافه کردن نظر
0

هرگونه روشی به منظور کاهش یا جبران ریسک ناشی از تغیرا قیمت بازار نرخ ارز در عملیات خارجی را معاملات پوششی گویند.به عبارت دیگر هرگونه دادو ستد اعم از خرید یا فروش، به منظور حذف ریسک ناشی از اثرات تغیر قیمت عمیلات تامینی یا پوششی نامیده میشود.

سؤال پاسخ داده شده
اضافه کردن نظر
پاسخ خود را بنویسید.
Translate »