1

شرح سوال مشاورین فعال در این مجموعه چه کمکی به جامعه ایرانی خواهند کرد ؟

شما در نظر بگیرید روزی اقدام به تولید محصولی کرده اید و علم شما نسبت به تولید آن محصول محدود است میتوانید در خصوص :
١- علم تولید محصول
٢- علم عرضه و فروش محصول
٣- علم نیاز سنجی بازار و متقاضیان
۴- علم صادرات محصول
۵- بهبود راندمان کیفیت محصول
۶- بهبود روند تولید با علم روز
٨- قیمت گذاری محصول به لحاظ کیفیت و نیاز بازار
٩- مشکلات ممکنه در روند تولید
١٠- ثبت برند محصول تولید شده و با شرکت در حال فعالیت
١١- …
دوستان ما با کمک اساتید ، عالمان ، هنرجویان ، متخصصان و مهندسان این جامعه میتوانید فراتر از قبل در اهدافمان پیروز شویم
یک مرکز مشاوره میتواند شما را در راستای پیشرفت راهنمایی کند

سوال پرسید
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .
Translate »