1

شرح سوال مشاورین فعال در این مجموعه چه کمکی به جامعه ایرانی خواهند کرد ؟

شما در نظر بگیرید روزی اقدام به تولید محصولی کرده اید و علم شما نسبت به تولید آن محصول محدود است میتوانید در خصوص :
١- علم تولید محصول
٢- علم عرضه و فروش محصول
٣- علم نیاز سنجی بازار و متقاضیان
۴- علم صادرات محصول
۵- بهبود راندمان کیفیت محصول
۶- بهبود روند تولید با علم روز
٨- قیمت گذاری محصول به لحاظ کیفیت و نیاز بازار
٩- مشکلات ممکنه در روند تولید
١٠- ثبت برند محصول تولید شده و با شرکت در حال فعالیت
١١- …
دوستان ما با کمک اساتید ، عالمان ، هنرجویان ، متخصصان و مهندسان این جامعه میتوانید فراتر از قبل در اهدافمان پیروز شویم
یک مرکز مشاوره میتواند شما را در راستای پیشرفت راهنمایی کند

سؤال پرسید
اضافه کردن نظر
پاسخ خود را بنویسید.
Translate »