1

مرکز مشاورین علمی متشکل از عالمان ، متخصصان ، مهندسان ایرانی هستند ؟
بله در حال حاضر هدف جمع آوری تمام متخصصین ، اساتید ، مهندسین ، عالمان و هنرجویان کشورمان ایران هستیم .
اشتغالزایی دیدمانی هدفی برای شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت است .
فعالیت و کار نیاز نیست به صورت میدانی باشد مهم این است که کار انجام شود
راندمان انجام کار برای این شرکت بسیار مهم است برای همین از امتیاز عمومی و تخصصی برای مشاورین استفاده خواهد شد تا همیشه رقابت علمی از جایگاهی خاص برخوردار باشد .
هدف این است که یک فرد که سوالی در ذهن دارد در هر کجا از ایران بتواند سوال خود را مطرح تا چه به صورت رایگان و چه به صورت تعرفه ای پاسخی با جدید ترین علم روز دریافت نماید تا در راستای بهبود مشکلات قدمی برداشته شود .
سوال من شاید سوالی در ذهن خیلی ها باشد

در این بستر هر سوال یک بار پرسیده میشود ولی انتهای سوال بسته نخواهد شد و پاسخ ها ممکن است سالانه تغییر کنند .

مشاورین علمی بستری برای رفع مشکلات با در نظر گرفتن رضایت جامعه

سوال پرسید
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .
Translate »