1

مراحل انجام قرائت های روزانه با دستگاه em38 به چند شکل است؟

مراحل قرائت روزانه با دستگاه em38 را شرح دهید

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

مراحل انجام قرائت های روزانه با دستگاه em38 به چند شکل است؟

برخی اصتلاحات به کار رفته در این بخش عبارتند از Q/P که مخفف Quad Phase و I/p که مخفف In Phase است.

منبع :

  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز ملی تحقیقات شوری

جهت خرید دستگاه پایش شوری خاک به کمک هدایت گر الکرومغناطیسی EM38 وارد بستر خدمات کشاورزی شوید . بستر خدمات کشاورزی 

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .